Suppleanters inträdesordning i riksdagens utskott

Förslag till beslut

Riksdagens styrelse beslutar om suppleanters tjänstgöring i riksdagens utskott i enlighet med vad det i motionen anförs.

Motivering

Det finns en del likheter men också många skillnader i arbetssättet om man jämför riksdagen med regionerna/landstingen och kommunerna. En av skillnaderna är suppleanters tjänstgöring i utskotten.

När en majoritet bildas i region/landsting eller kommun fattar respektive fullmäktige ett beslut om inträdesordning för suppleanter både för majoriteten och för oppositionen. Detta skapar en trygghet i besluten och respektive partis önskemål respekteras alltid.

I riksdagen beslutar varje utskott själv och detta ska ske i full enighet. Det innebär t.ex. att oppositionen kan neka en suppleant för ett majoritetsparti att, vid frånvaro från något av de andra majoritetspartierna, gå in och tjänstgöra.

Detta är givetvis inte acceptabelt. Självklart ska partier, ett eller flera, själva få avgöra vem eller vilka som ska tjänstgöra när det saknas egna företrädare.

Det finns ett behov av att modernisera och synkronisera formerna för utskottsarbetet och ett steg är att låta majoriteten och oppositionen genom riksdagsbeslut efter varje val och/eller majoritetsskifte, själva avgöra suppleanters inträdesordning i utskotten.

Lennart Pettersson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.