Svar på IP-telefoni avslöjar hemliga telefonnummer

Johan Linander har frågat mig om vad jag är beredd att vidta för åtgärder för att alla IP-telefonileverantörer ska garantera att inga skyddade nummer röjs.

Mitt svar till frågeställaren är att det i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) idag redan finns en skyldighet för alla operatörer som tillhandahåller nummerpresentation att låta den som ringer upp att ”enkelt och kostnadsfritt förhindra nummerpresentation för varje samtal”. Denna skyldighet gäller alla tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster, även IP-telefonileverantörer.

Det är Post- och telestyrelsen som har tillsyn över efterlevnaden av LEK och de kan meddela förelägganden eller förbud för sådana operatörer som inte rättar sig efter lagen.

Stockholm den 19 juli 2007

Åsa Torstensson

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.