Svar på fråga om HBT-situationen i Ryssland

Utrikesminister Carl Bildt har svarat på min fråga om HBT-situationen i Ryssland:

Svar på fråga 2006/07:1274 av Johan Linander (c) Ryssland och Europakonventionen och fråga 2006/07:1291 av Ulf Holm (mp) Bråk vid Moskvas Pride-festival.

Johan Linander och Ulf Holm har frågat mig vilka krav jag tänker ställa på Ryssland att följa Europakonventionen särskilt vad gäller skyddet för HBT-personers mänskliga rättigheter. Jag besvarar båda frågorna i ett gemensamt svar.

Utvecklingen när det gäller respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland har på senare år avstannat eller rentav gått bakåt på flera viktiga områden. Den ökade diskrimineringen av minoritetsgrupper, inklusive HBT-personer, är ett sådant område där utvecklingen är oroande. Händelserna i samband med genomförandet av festivalen Moscow Pride i Moskva den 27 maj i år skall ses i detta större perspektiv.

Regeringens föresats är att driva en konstruktiv Rysslands-politik, inriktad på samarbete, men också att framföra tydliga budskap i frågor där det finns anledning till oro. Frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter intar därvidlag en central plats. Dessa frågor tas därför regelbundet upp i den bilaterala dialogen med Ryssland.

Inom ramen för EU:s samråd med Ryssland om mänskliga rättigheter verkar regeringen bland annat för att uppmärksamma frågorna om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Även i förhandlingarna om det nya långsiktiga EU-Rysslands-avtalet, liksom inom ramen för EU:s övriga förbindelser med Ryssland, avser regeringen arbeta för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

Sida har nyligen tagit fram en handlingsplan om hur HBT-frågorna skall integreras i utvecklingssamarbetet. Stöd till att stärka HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Ryssland ges bl.a. till RFSL, som stödjer lokala organisationer i nordvästra Ryssland. Aktiviteterna har bl.a. resulterat i ett antal konferenser och spridning av informationsmaterial om homosexualitet. RFSL har även genomfört konferenser med organisationer i Barentsområdet i syfte att utbyta erfarenheter och vidareutbilda organisationernas aktivister.

Regeringen verkar även för att Ryssland skall efterleva sina åtaganden som medlem av Europarådet, inte minst vad gäller verkställigheten av Europadomstolens domar. Den svåra situationen för HBT-personer i Ryssland och andra Europeiska länder har med starkt stöd av Sverige tagits upp av Europarådet vid flera tillfällen.

Att Ryssland går åt rätt håll vad gäller demokrati och mänskliga rättig¬heter är viktigt inte bara för landets egen framtid. Regeringen kommer att fortsätta verka för att sätta fokus på dessa frågor, inklusive vad gäller frågor om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Stockholm den 7 juni 2007

Carl Bildt

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.