Skandal av grekiska rättsväsendet

Idag lider jag med Calle Jonsson och hans familj. De har haft tillräckligt med prövningar efter att Calle blev anklagad för mordförsök på Kos 2001. Först häktad i ett halvår och sedan misstänkt till en domstol på Rhodos friade honom förra året. Enligt normala svenska regler har den grekiska domen vunnit laga kraft, men i Grekland har de tydligen ett helt annat system.

Fastän det varken finns nya bevis eller begåtts processuella fel så annuleras den friande domen och rättegången ska tas om. Calle får åter åka ner till Grekland för en osäker rättegång. Förmodligen kommer målet upp i slutet av 2007. Då har det alltså gått 6,5 år.

I Grekland har Calle inte rätt till en offentlig försvarare eftersom han tjänar för mycket enligt grekiska beräkningsnormer. Tolkning och översättning av dokument har familjen oftast själv fått bekosta. De processuella rättigheter och den rättssäkerhet som vi ser som självklar i Sverige är inte alls lika självklar i Grekland. Jag är övertygad om att de flesta svenskar idag ser Grekland som ett modernt EU-land, men på rättsområdet tycks det inte vara så.

Inom EU pågår förhandlingar om ett rambeslut om procesuella rättigheter. Det handlar om tillgång till juridisk rådgivning, tillgång till kostnadsfri tolkning och översättning m.m. Frågan kommer upp på justitieministrarnas möte i Bryssel på måndag-tisdag nästa vecka. Men det hjälper inte Calle. Dessutom går förhandlingarna trögt eftersom flera länder inte tycker att rättssäkerhetsgarantier är något som EU ska besluta om, utan det ska vara nationell lagstiftning.

Nu i efterhand kan jag tycka att vi borde haft de processuella rättigheterna på plats senast samtidigt med den europeiska arresteringsordern. Nu är vi tvingade till att lämna ut misstänkta svenska medborgare till andra EU-länder utan att de garanteras en rimligt rättvis rättegång.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Skandal av grekiska rättsväsendet

 1. Jag kanske läser dåligt ovan, men jag ser inte varför rättegången ska tas om… Vad är syftet enligt det grekiska juridiska systemet?

 2. Thomas Selig says:

  Snälla!
  Den grekiska Högsta Domstolen anser att processuella fel har begåtts i målet och har därför beviljat resning. Detta som en helt reguljär del av ett överklagande av brottsoffret/målsäganden.
  Samma sak sker dagligen i Sverige — om än på annorlunda processuella vägar.

  Dessutom: det stämmer att Calle Jonsson tjänar för mycket enligt grekiska beräkningsnormer för att få rättshjälp (samma grundprincip men olika beräkningsnormer gäller i Sverige), och självfallet förses han med alla nödvändiga översättningar och behöver inte bekosta dessa själva.

 3. site admin says:

  Snälla… Resning beviljas definitivt inte dagligen i Sverige och resning är inte “en helt reguljär del av ett överklagande av brottsoffret/målsäganden”, det är ett extraordinärt rättsmedel. Och absolut inte för att det funnits “brister i bevisföringen i den rättegång som har varit“.

  RB 58:3
  “Sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, får resning beviljas till men för den tilltalade,

  1. om något sådant förhållande, som avses i 2 § 1 eller 3, (brott av någon ledamot av rätten samt falska handlingar eller falskt vittnesmål, min anm.) förelegat och detta kan antas ha medverkat till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en väsentligt mildare straffbestämmelse än den som borde ha tillämpats, eller,

  2. om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år samt någon omständighet eller bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade dömts för brottet eller till att detta hänförts under en väsentligt strängare straffbestämmelse än den som tillämpats.

  Ej må på grund av förhållande, som avses i 2, resning beviljas, med mindre parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt, som meddelat domen, eller genom fullföljd från denna kunnat åberopa omständigheten
  eller beviset eller han eljest haft giltig ursäkt att ej göra det.”

  Inget av detta framgår av det brev som Greklands Högsta Domstol skickat till svenska ambassaden i Aten och som genom UD nått Calle.

  Men eftersom du vet så mycket, på vilka processuella grunder, som får anses acceptabla i en rättsstat där lagakraftvunna domar ska hålla, har målet annulerats?

  Mycket märkligt att du vet att Calle förses “med alla nödvändiga översättningar och behöver inte bekosta dessa själva”. När pratade du med Calles mamma senast, jag gjorde det i eftermiddags.

 4. Thomas Selig says:

  Jag har aldrig hävdat att resning dagligen beviljas i Sverige — det jag velat ge uttryck för var att det dagligen i Sverige överprövas domar om än på annorlunda processuella vägar (varvid jag medger att min formulering kanske inte var den tydligaste).

  Visst, här i Sverige är resning ett extraordinärt rättsmedel som som sådant inte hör till vanlighetens skull. MEN i Grekland är (tydligen främst med hänsyn till överklagandefristerna) resning alt. ansökan om ogiltigförklaring en välanvänd form för ett överprövande av en dom av lägre instans. (Överklagandefristerna i Grekland innebär att mål i många sammanhang inte får tas upp till förnyad prövning innan en viss tidsperiod avlöpt, vilket mig veterligen t.ex. hade varit fallet om Calle hade dömts.)

  Därför är enligt mitt tycke ogiltigförklaringen av målet snarare att jämföra med ett överklagande enligt svensk lag än med en resning. I och med att ansökan om annulering tycks ha inkommit rättstidigt bör det hela snarast tolkas som att den ursprunglige domen inte vunnit laga kraft, om vi nu skulle tolka det hela efter svenska regler. Inställningen delar jag f.ö. med en tidigare studiekollega på juridiska fakulteten som idag är verksam i Grekland, dock mest på asylrättens område.

  Det går dessvärre inte att läsa rakt upp och ner ur den svenska rättegångsbalken och försöka pressa in en konstrukt som är helt annorlunda utformad, bara för att den råkar bära samma namn.

  När det gäller översättningarna önskar jag endast hänvisa till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som även gäller i detta ack så rättslösa landet Grekland, där det stadgas att var och en som blivit anklagad för brott bl.a. har rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det
  språk som används i domstolen. Artikel 6.3 punkt e.

  Ifall Calles juridiska ombud verkligen missat denna tämligen centrala del av rättsskyddet anser jag att hans agerande är mycket mer skrämmande än grekiska HDs beslut som tycks ligga helt i linje med gällande lagstiftning.

  Jag ber om ursäkt om mitt föregående inlägg lät provocerande. Men din mening “De processuella rättigheter och den rättssäkerhet som vi ser som självklar i Sverige är inte alls lika självklar i Grekland.” saknar helt enkelt förankring i den lagstiftning som finns, i vart fall vad jag kan se avseende det här ärendet.

  Missförstå mig rätt: jag vet inte om Calle har blivit korrekt behandlat eller inte. Det är fullt tänkbart att han blivit utsatt för processuella felaktigheter eller att han nekats rättigheter som han de jure har.

  Har sådana felaktigheter begåtts, så är det rakt ut själfallet för j*vligt.

  Om så är fallet, dela mer än gärna med dig.

 5. site admin says:

  Vad tycker du är en rimlig tid för överklagandefrist? Om du nu hävdar att det är ett överklagande och inte resning. När ska en frikänd person få andas ut och äntligen lägga allt det jobbiga bakom sig?

  Jag kan hålla med dig om att Sverige allt för ofta utmålas som det perfekta landet på alla sätt, men det är inte det som jag talar om.

  Det är vackert att prata om vilka rättigheter som finns i Europakonventionen. Men det innebär inte att alla länder följer konventionen. Calles familj har lagt ner väldigt mycket pengar på att få dokument översatta, oavsett vilken rätt de skulle ha haft.

  Jag känner inte Calle eller hans familj personligen, har aldrig träffat dem, men jag har pratat med hans föräldrar i telefon vid säkert tio tillfällen under hela processen.

 6. Thomas Selig says:

  Johan, som sagt, om Calle inte behandlats enligt de uppsatta reglerna är det mycket allvarligt. Som sagt, Europakonventionen garanterar vissa minimirättigheter och konventionen har antagits och omsatts till nationell lagstiftning även i Grekland.

  När det gäller din direkta fråga om överklagandefristen så anser jag att en frist på mellan tre veckor upp till kanske två månder skulle vara “lagom” i mål där en målsägande har tales- resp. överklaganderätt. Personligen anser jag att den treveckorsfrist som gäller i Sverige är alldeles för kort för dylika mål.

  Det jag har läst om målet så har annuleringsansökan i princip dock ställts i direkt anslutning till tingsrättens domslut — i så fall är det ju inte själva överklagandefristen som är problemet utan snarare handläggningstiden.

  En handläggningstid på ett och halvt år är förvisso alldeles för länge i ett dylikt ärende ur individperspektiv — men inget som skulle gå särskilt mycket snabbare här i Sverige. Jag har kunnat bevittna brottsmål här i Sverige som efter överklagande inte avgörs förrän upp till åtta till tio år efter att den första stämningsansökan delgetts. Detta är inte bra, ingen diskussion, men det är inte heller något som påverkar rättssäkerheten som sådan.

  Till slut, trots våra olika uppfattningar i ärendet, endast kort ett litet “Respect!” för att du till synes tar människors behov på allvar och samtalar med Calles föräldrar när de behöver det som mest.

 7. Hej!
  Läs min blogg om Calle Jonsson. Jag vet inte om detta är känt men jag tycker min analys är rimlig. Calle Jonsson är enligt min mening utsatt för konspiration.
  Så fort våldsverkaren satt kniven i greken så började han fundera över hur han skulle komma ifrån ansvar. Calle råkade bli offret, blev befläckad av grekens blod och den som fick ta skulden för misshandeln av greken.
  Våldsverkaren anmälde sig själv(?) som vittne och pekade ut Calle Jonsson.
  När Calle begärde DNA-test så kunde han ju inte räkna med den konspiration han blivit utsatt för.
  Per-Olof

Leave a Reply

Your email address will not be published.