E22

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning.

Motivering

Skåne har länge haft en utbyggnad av E22 till motorvägsstandard som den viktigaste vägsatsningen i länet. Behovet av en utbyggd E 22 är väl dokumenterat och satsningar på vägen har ett brett stöd från skånska kommuner och från näringslivet. Vägen fyller flera viktiga funktioner som gör den till en prioriterad nationell angelägenhet. Den fyller väl de transportpolitiska mål som riksdagen fastställt.

Utbyggnaden av E 22 är viktig för att ta till vara den växtkraft som finns i Skåne och övriga sydöstra Sverige. Det har dessutom under lång tid diskuterats att just denna utbyggnad skulle lämpa sig väl för en PPP-lösning. Detta skulle innebära en snabbare utbyggnad av E 22 till motorväg, dessutom finns det beräkningar som tyder på att det skulle vara mer kostnadseffektivt.

I budgetpropositionen för 2007 slår regeringen fast att det finns ett tydligt samband mellan tillväxt, nya jobb och en väl fungerande infrastruktur. I budgettexten kan man också läsa att regeringen har en mycket positiv inställning till att bygga ut infrastruktur genom så kallade PPP-lösningar där privata och offentliga intressen samverkan. Oavsett om det sker med PPP-finansiering eller på annat sätt måste utbyggnaden av E 22 vara högt prioriterad.

Målsättningen bör vara att vägen skall vara utbyggd år 2010. Beräkningar visar att en tidigareläggning med tio år i förhållande till Vägverkets tidigare lagda förslag innebär samhällsvinster på mellan 500 och 600 miljoner kronor och en besparing av dödade i trafiken med 65-70 personer. Siffrorna avser endast den skånska delen och endast mervärdet av tidigareläggningen i sig. Motsvarande bedömning för hela E 22 innebär därmed större värden.

Johan Linander
Lars-Ivar Ericson
Lennart Pettersson

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

2 Responses to E22

 1. Stefan Edenborg says:

  Var finns beräkningar som styrker sambandet mellan regional tillväxt och satsning på onödiga vägar? Vem mer än en liten klick krämare i de kommunala handelsföreningarna, vare sig förstår eller ännu mindre vill ha en utbyggnad av E 22?
  De tillväxtområden som tillhör framtiden behöver inte mer vägar.
  Eventuella förbättringar i trafiksäkerheten kan göras mycket billigare och effektivare utan att asfaltera Linderödsåsen.
  Satsa på spårbundna transporter och en bättre digital infrastruktur i stället.

 2. site admin says:

  Sydsvenska Industri- och handelskammaren anser att en utbyggnad av E22 är det enskilt viktigaste kommunikationsprojektet för att öka Skånes regionala tillväxt, och för att öka tillväxten i hela Skåne.

  Region Skåne gör samma prioritering i sin infrastrukturplanering.

  Men du kanske tycker att detta är “en lite klick krämare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.