Motion med anledning av prop. Översyn av personuppgiftslagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen.

Bakgrund

I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftslagen utformas i viss utsträckning enligt en missbruksmodell. Den innebär att regleringen inte tar sikte på själva hanteringen av personuppgifterna utan på att uppgifterna inte får missbrukas till skada för någons personliga integritet.

Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text och enstaka ljud- och bildupptagningar, ska undantas från de flesta av personuppgiftslagens detaljerade hanteringsregler. Sådan behandling ska vara tillåten utan andra restriktioner än att den registrerades personliga integritet inte får kränkas.

Personuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd ska gälla även för förfaranden i strid med den föreslagna missbruksregeln. Vidare ska det vara straffbart att i strid med
missbruksregeln uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandla känsliga
personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. på ett sätt som kränker den registrerades personliga integritet.

Detsamma ska gälla för den som i strid med missbruksregeln för över personuppgifter till tredje land som saknar en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter. Straffskalan ska vara densamma som för övriga brott enligt personuppgiftslagen. Gärningar som begås av oaktsamhet av normalgraden ska inte längre vara straffbara.

I personuppgiftslagen införs en bestämmelse om att vissa beslut enligt lagen som fattats av myndigheter ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätt.

Vidare införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sådana undantag som är tillåtna enligt artikel 13.1 i EG-direktivet om personuppgifter. I propositionen görs bedömningen att förslagen är förenliga med EG-direktivet om personuppgifter (95/46/EG).

Centerpartiets ställningstagande

Centerpartiet välkomnar regeringens förslag om en enklare tillämpning av personuppgiftslagen. Dagens system är både krångligt och svårt att tillämpa. Vi är dock tveksamma till lagstiftningen eftersom lagrådet har betänkligheter.

Lagrådet utrycker i sitt remissvar tvekan till regeringens lagförslag. Lagstiftningen är enligt Lagrådet inte oantastlig ur ett EG-rättsligt perspektiv. Även bortsett från de EG-rättsliga aspekterna menar Lagrådet att den utformningen av den föreslagna undantagsregleringen ger anledning till tvekan, då ingen fastare vägledning för rättstillämpningen sker.

Centerpartiets mening är att vår lagstiftning måste vara lätt att förutse och tillämpa. Det ska gå att förutse vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Då Lagrådet uttrycker tveksamhet kring rättstillämpningen av den föreslagna lagstiftningen bör regeringen skyndsamt återkomma med åtgärder för att säkerställa rättssäkerheten i lagens tillämpning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 april 2006

Kerstin Lundgren (c)
Agne Hansson (c)
Eskil Erlandsson (c)
Claes Västerteg (c)
Johan Linander (c)
Viviann Gerdin (c)
Jan Andersson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.