Motion med anledning av prop. Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Bakgrund

Regeringen förslår i proposition 2005/06:162 ”Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.” att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, ges meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter.

Det föreslagna meddelarskyddet innebär att sådana företag inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet.

Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållandet mellan sådana organ som avses i bilagan till sekretesslagen och anställda och uppdragstagare i dessa organ i den utsträckning som anges i bilagan.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter undantas från den föreslagna förstärkningen av meddelarskyddet.
Centerpartiets ställningstagande
Den medborgerliga rätten för envar att lämna meddelande i vilket ämne som helst följer av grundlagarna och gäller alltså alla, oavsett av vem man är anställd (1 kap. 1 § tredje stycket TF resp. 1 kap. 2 § YGL).

För myndigheter och allmänna organ gäller att man inte får efterforska den som har meddelat en uppgift enligt meddelarfriheten (2 kap. 4 § YGL). Dessa regler är en del av offentlighetsprincipen. Att en särskild ordning gäller för myndigheter och allmänna organ beror på att det ska finnas en insyn i offentlig verksamhet.

Regeringen lägger nu fram ett förslag där 2 kap 4 § YGL ska gälla även för kommunala bolag. Det grundläggande problemet är dock att kommunala bolag inte är renodlade allmänna organ, utan just bolag. De verkar i den privata sfären och måste kunna delta där på samma villkor som andra bolag, för vilka offentlighetsprincipen inte gäller och heller inte ska gälla.

Regeringen öppnar genom lagförslaget upp en gråzon mellan vanliga privatägda bolag, och kommunala bolag. Detta gynnar inte vare sig bolagen eller offentlighetsprincipen. Vi menar att det ska finnas tydliga rågångar mellan det som är och ska vara offentlig och det som är av mer privat och marknadsmässig karaktär. Därför vill Centerpartiet avslå propositionen.

Riksdagen bör avslå propositionen i sin helhet.

Stockholm den 5 april 2006

Kerstin Lundgren (c)
Agne Hansson (c)
Eskil Erlandsson (c)
Claes Västerteg (c)
Viviann Gerdin (c)
Johan Linander (c)
Jan Andersson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.