Buggning och integritet

Centerpartiets inställning till hemlig rumsavlyssning har av vissa tolkats som ett hugskott. Men vår kritik av regeringens hastigt framkastade förslag att tillåta polisen använda buggning, är tvärtom en naturlig följd av en rad tidigare ställningstaganden mot exempelvis maskeringsförbud och lagrad trafikdata för alla medborgare.

Regeringens förslag har så stora brister att vi kommer att stödja yrkanden om bordläggning i riksdagen och medverka till att beslutet om buggning skjuts upp i ett år. Därmed kan integritetsskyddskommittén, som ska se över integritetsfrågan i sin helhet och hur raden av redan fattade beslut påverkar den enskildes integritet, slutföra sitt arbete.

Som en logisk följd kommer vi även att begära bordläggning av regeringens senaste proposition om ”åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott” och som handlar om att tillåta avlyssning i förebyggande syfte. Ett förslag som får än allvarligare konsekvenser.

För att bekämpa grov organiserad kriminalitet kommer polisen att behöva nya och bättre metoder. Centerpartiet har kommit till slutsatsen att det kan innefatta även buggning. Ett sådant ställningstagande måste dock förenas med insikten om att buggning är en av de mest integritetskänsliga metoder som finns. Vi tycker inte att regeringen tar de stora risker som följer för vanliga människor på tillräckligt allvar.

Även om den buggade visar sig skyldig till brott, riskerar alla andra i omgivningen att också bli avlyssnade. Den som sitter på ett café är kanske inte medveten om att såväl företagshemligheter som hemligheter i privatlivet kan blottläggas inför våra myndigheter. Tyvärr kan vi inte lita på övervakarna. Alla register riskerar att läcka.

Att möjligheten finns att bugga den lokala centeravdelningen är något som vi kanske tvingas acceptera, men som ställer hårda krav på rättssäkerhet i hanteringen. Det är inte så långt tillbaka i tiden som det socialdemokratiska partiet bedrev spionage mot andra politiska partier och lierade sig med den officiella kontrollmakten.

Centerpartiet kräver att den som har blivit avlyssnad ska få reda på det, om det inte är till men för brottsutredningen, och att den som är avlyssnad på felaktiga grunder får möjlighet att i efterhand kräva skadestånd. Vi säger också bestämt nej till att bugga redaktioner.

Centerpartiet har alltid kämpat mot centralism, teknokrati och kontrollsamhället. Att värna de mänskliga fri- och rättigheterna tillhör de mest grundläggande liberala värdena. I höstas väckte vi som enda parti i riksdagen en integritetsmotion som innebär att det vid varje ny reglering som kränker personers integritet görs en konsekvensbeskrivning, där frågan ställs om den är ändamålsenlig och står i proportion till intrånget i privatlivet.

Vi accepterar inte den snabba utbyggnaden av storebrorsamhället. Det har vi också markerat i partiets valplattform som antogs i december. Därför ger vi nu en arbetsgrupp i uppdrag att utforma ett öppenhetsmanifest som ska antas vid partiets förtroenderåd i vår. Där ska vi slå fast vår syn när det gäller öppenhet mot omvärlden och ett öppet samhälle som innebär att leva fritt och okontrollerat av staten. Öppenhet är en av centerpartiets prioriterade frågor. Det är ett liberalt partis uppgift att värna ett öppet och demokratiskt samhälle, där alla människor ska mötas med respekt.

Vi vill inte ha ett övervakningssamhälle. Att ta upp kampen mot övervaknings- och kontrollsamhället är en självklar uppgift för ett liberalt parti.

Maud Olofsson
partiledare
centerpartiet

Johan Linander
rättspolitisk talesman
centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

One Response to Buggning och integritet

  1. Ola says:

    Tack för det! Mycket bra!

    Man skulle nästan kunna tro att någon läst K.R. Popper. Det öppna samhället är vårt bästa medel för köad trygghet. Kontrollsamhället, som är en otrevlig varelse som blir mer och mer lik polisstaten när den växer, skapar alltid mer otrygghet än den lyckas ta bort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.