Svar på fråga ang. Etanolfabrik i Köpingebro

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidtaga för att nedläggningen av sockerbruket i Köpingebro ska bli en utveckling istället för en avveckling?

Att lägga ned fabriken i Köpingebro är ett företagsbeslut. Detta är ett resultat av reformen av EU:s marknadsordningen för socker som bland annat har i syfte att minska produktionen av socker. I reformen ingår ett tillfälligt omstruktureringsprogram som ger stöd vid nedläggning och omställning av sockerproduktion. Programmet ger industrin möjlighet att avsäga sig hela eller delar av sin kvot. Nivån på stödet varierar beroende på när nedläggningen sker, hur stor del av produktionsanläggningarna som monteras ned och vad fabriken fortsatt skall användas till. Programmet styr företagen till att montera ned produktionsanläggningen men öppnar dock för alternativ användning till exempel etanolproduktion. En eventuell etanolproduktion i Köpingebro bör bygga på en rimlig företagsekonomisk beräkning. Det regeringen kan medverka till är stabila villkor för etanolproduktion.

Regeringen har som mål att skapa förutsättningar för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen till år 2020. Regeringen stödjer en ökad användning och produktion av etanol som en del i en hållbar omställning från fossil energi. En rad åtgärder har vidtagits för att främja omställningen från fossilt till förnybart varav skattebefrielse för förnybara drivmedel som etanol är ett exempel. Ett annat exempel är att regeringen driver en ökad låginblandning av etanol i bensin från 5 % till 10 %. Regeringen har också lämnat en proposition till riksdagen om en ny lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. I denna skrivs bl.a. att skyldigheten skall gälla de volymmässigt största försäljningsställen som årligen tillhandahåller 1 000 kubikmeter konventionella bränslen eller mer Att stimulera efterfrågan innebär att det ges långsiktiga incitament för produktion av biodrivmedel.

De stabila villkor för exempelvis etanolproduktion som regeringen medverkar till, öppnar för en bedömning om etanolproduktion är ett möjligt utvecklingsalternativ för sockerbruket i Köpingebro.

Stockholm den 22 februari 2006

Ann-Christin Nykvist

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.