Svar på fråga ang. TeliaSonera och konkurrenshinder på bredbandsmarknaden

Johan Linander har frågat mig vad jag avser göra för att ”myndigheternas meddelade skyldigheter” skall bli verkningsfulla. Frågan avser i första hand Post- och telestyrelsens beslut om skyldigheter för TeliaSonera.

Den övergripande målsättningen för politiken för IT-samhället är att Sverige skall vara ett hållbart informationssamhälle för alla. En effektiv konkurrens på marknaden för bredband är en förutsättning för att kunna förverkliga detta mål.

Som bakgrund till Linanders fråga vill jag peka på Post- och telestyrelsens arbete med att genomföra marknadsanalyser och fatta beslut om skyldighet för operatörer med betydande inflytande på olika marknader. En stor del av besluten har dock överklagats. Normalt sett gäller överklagade beslut fram till domstol tagit ställning i frågan. Ett beslut om s.k. bitströmstillträde vilket är av stor betydelse för konkurrensen på bredbandsmarknaden har dock länsrätten inhiberat. Detta innebär att beslutade skyldigheter inte gäller under tiden fram till dess domstolen slutligt avgjort frågan.

Mot bakgrund av de långa överklagandeprocesser som ofta följt Post- och telestyrelsens beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation har regeringen tillsatt en utredning för att bl.a. utvärdera beslutsprocessen och lämna förslag till åtgärder som kan effektivisera processen.

Även inom den nu påbörjade översynen inom EU av regelverket för elektronisk kommunikation kommer frågan om hur tiden från att konkurrensproblem uppmärksammas till dess de åtgärdas kan kortas att vara central. Sverige arbetar i översynen för att regleringen skall vara anpassad till förekommande konkurrensproblem.

Frågan om konkurrens på bredbandsmarknaden är viktig och jag följer utvecklingen noga.

Stockholm den 1 februari 2006

Ulrica Messing

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.