Svar ang. kaotiskt i kriminalvården

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kriminalvårdsanställda skall kunna få acceptabla arbetsvillkor.

Kriminalvården har under denna sommar mot bakgrund av förra som¬marens händelser vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att erfaren personal skall finnas på plats under hela semesterperioden. Detta gäller särskilt de stora slutna anstalterna till vilka anstalten Kirseberg hör. Enligt uppgift från kriminalvårdsdirektören i Malmö har förhållanden liknande det Johan Linander beskriver inte förekommit. Tvärtom har man vid anstalten före semesterperioden förvissat sig om att inga vikarier finns vid de tyngre avdelningarna. Ensamarbete förekommer inte vid en anstalt av denna säkerhetsklass.

Regeringen har tillfört kriminalvården betydande tillskott de senaste åren. I budgetpropositionen för 2005 föreslog regeringen att anslaget skulle tillföras 430 miljoner kronor från 2005 och aviserade samtidigt resursförstärkningar på 680 miljoner kronor från 2006 och 1 030 miljo¬ner kronor från 2007.

Regeringen anser dock att ytterligare tillskott är nödvändiga och föreslår därför i årets budget¬proposition att kriminalvården tillförs ytterligare 400 miljoner kronor innevarande år samt ytterligare 400 miljoner kronor från 2006. Tillskotten gör det möjligt för kriminalvården att fullfölja den planerade platsutbyggnaden samt att i övrigt utveckla verksamheten i fråga om säkerhet, behandling och sysselsättning.

För att de höjda anslagen skall göra största möjliga nytta är det viktigt att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Inom kriminalvården pågår därför ett arbete för att effektivisera verksamheten. Det handlar till exempel om att utnyttja nuvarande anstaltsplatser bättre, att bli bättre på att pressa kostnader vid byggande av nya platser men också om att hitta effektivare arbetsformer. Kriminalvården har under förra året redovisat hur användandet av personalresurserna kan effektiviseras. Av redovis¬ningen framgår att betydande effektiviseringar kan göras utan att säkerhet, rättssäkerhet eller programverksamhet eftersätts.

Med de stora resurstillskott som regeringen föreslagit, parallellt med de effektiviseringar som kriminalvården själv genomför, finns goda förut¬sätt¬ningar för att svensk kriminalvård skall klara sitt viktiga uppdrag med en bibehållen god arbetsmiljö.

Stockholm den 21 september 2005

Thomas Bodström

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.