Samverkan och lokal polis

2015 kommer dagens 21 polismyndigheter att slås samman till en nationell polismyndighet. Det ger många fördelar, bland annat för att förhindra och utreda brott som begås på olika sidor av länsgränserna. Det gör det också lättare för enskilda utredare att specialisera sig på en viss typ av brott över ett större område.

Att organisationen centraliseras ska dock inte innebära att poliserna centraliseras – de ska finnas nära människor. För att det lokala arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs såväl att det brottsförebyggande arbetet prioriteras som god samverkan mellan kommun och polis.

I ett internationellt perspektiv är Sverige bra på social brottsprevention, med andra ord arbetet med gärningsmännen för att få dem att sluta begå brott. Detta är givetvis någonting vi måste fortsätta arbeta med och kan bli ännu bättre på. Den situationella brottspreventionen är dock lika viktig. Det vill säga när man arbetar genom att minska möjligheterna att begå brott enligt teorin ”tillfället gör tjuven”. I det ingår också fler synliga poliser och exempelvis bättre belysning i parker.

Många kommuner gör ett brottsförebyggande arbete, trots att det inte ställs några formella krav på det. Det är bra. En studie som Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort visar dock att den som är ansvarig för att hålla i hop det brottsförebyggande arbetet i kommunen ofta arbetar mindre än 30 procent med frågan. Ofta lider arbetet dessutom brist på kontinuitet.

Till stor del arbetar kommunerna med social brottprevention och den situationella brottspreventionen får inte tillräckligt stor uppmärksamhet, trots att det är kommunerna som har bäst vetskap om hur situationen ser ut lokalt. Kommunerna har dessutom i stor utsträckning möjlighet att till exempel styra ljussättningen i parker, hur de ska använda väktare och hur föräldrar kan uppmuntras att vara ute och nattvandra. Centerpartiets nya idéprogram poängterar vikten av att samhället byggs underifrån och även det brottsförebyggande arbetet fungerar bäst om det initieras lokalt av medborgare, företag, föreningar och kommun – med stöd från polisen.

Både kommun och polis måste ta såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete på stort allvar eftersom det ger oss möjlighet att verkligen minska brottsligheten. Samverkan mellan kommun och polis bör också komma högre upp på agendan. Försöken med sociala insatsgrupper där socialtjänst, skola och polis i högre grad samarbetat för att hjälpa ungdomar in på en laglydig bana visar hur väl samverkan kan fungera och hur viktigt det är att vi lägger mer krut på detta.

Lokalt och regionalt förebyggande arbete tillsammans med en mer effektiv omorganiserad polis med lokal förankring är två viktiga hörnstenar för att brottsligheten ska sjunka och känslan av trygghet ska öka.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.