Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan.

Motivering

Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket är viktigt, men inte direkt något världsspråk som man kan göra sig förstådd på utanför Norden. Kunskap i engelska språket är däremot en öppning för kommunikation över största delen av världen och en stor fördel på den
globala arbetsmarknaden.

Forskning visar att hjärnan utvecklas mest under hela livet mellan 3 och 6 års ålder, d.v.s. i förskoleåldern. Barnen lär sig oerhört mycket under denna tid och det är också då som en automatiseringsprocess påbörjas enklast. Automatiseringsprocessen innebär att funktionerna som lärs in inte stannar i storhjärnbarken och minnescentra i storhjärnan utan vandrar vidare till lillhjärnan och där etableras de automatiska processerna som är så viktiga i språkanvändningen.

Undervisning i engelska redan i förskolan skulle alltså ge svenska barn en fördel senare i livet. De får bättre möjligheter att få ”känslan för språket” och inlärning under resten av skoltiden kan bli enklare samtidigt som den kan fördjupas. Det handlar inte om textläsning, regelinlärning eller läxor, utan om ett lekfullt lärande
med sånger och ramsor, räkna på engelska och enklare i ord i samband med lekar. En i stort muntlig metodik som i många sammanhang har visat sig framgångsrik och som passar synnerligen väl i förskolan.

För många barn är det engelska språket redan en realitet även om de inte har engelska som språk i hemmet. Många barnprogram är pedagogiskt upplagda med ord och korta meningar på engelska, i program som i övrigt är på svenska. Den kunskapstörst som små barn har kan användas bättre och ett sätt är att börja med engelska redan i
förskolan.

Stockholm den 26 september 2012
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to Börja med engelska redan i förskolan

  1. Nisse Nilsson says:

    Om vi ska ta vårt medlemskap i EU på allvar så borde vi satsa på att barnen lär sig franska, engelska lär sig barnen ändå. Sverige skulle på sikt kunna få mer informellt inflytande i de viktigaste institutionerna inom EU som parlamentet vars flyttcirkus ju går mellan två fransktalande städer och EU-domstolen vars arbetsspråk är franska om vi satsar på att alla barn ska lära sig franska. I förlängningen borde man också ta en allvarlig funderare på att skippa svenskan, små udda språk har ingen framtid i en globaliserad värld.

    Mvh
    /NN

Leave a Reply

Your email address will not be published.