Bra satsningar på rättsväsendet

Igår under Riksdagens högtidliga öppnande gav statsministern regeringsförklaringen, som vanligt. En av de nyheter som kommer i budgeten var 1,5 miljarder ytterligare till rättsväsendet. Det är nödvändiga pengar även om allt inte kommer att användas till “nya satsningar”. Mycket behövs för att upprätthålla det som redan finns utan att säga upp någon personal eller klara åtaganden som inte går att ändra på kort sikt. Ett exempel är rätten till rättsligt biträde, det finns ett regelverk och sedan är det svårt att påverka den budgetposten, det är “löpande räkning”. För 2013 behöver vi tillskjuta mer än en halv miljard på det kontot.

Men det finns också en rad bra satsningar som verkligen har tydlig Centerpartiprägel. Om ni inte känner igen mitt sätt att skriva så beror det på att jag har klippt texten från ett annat dokument som jag inte har skrivit. Det är ett internt dokument skrivit till centerpartister, men inget hemligt så jag lägger ut texten här:

Stärkt rättsäkerhet för företag
• Centerpartiets arbete med att på olika sätt driva rättsäkerhetsfrågan har gett resultat. Både via den nya Skatteförfarandelagen, via de fem delutredningar som regeringen tillsatt till Skatteförfarandelagen, samt nu via det rättsäkerhetspaket som presenteras (en del är en översyn av systemet med förhandsbesked, en annan är uppdrag till Skatteverket och en tredje är en utredning om specialisering av skattemål i domstol).
• Idag finns det brister i rättssäkerheten för företagare på skatteområdet. Varje år drivs ett antal företag i konkurs på felaktiga grunder; företag som ger arbetstillfällen och försörjning till anställda och deras familjer.
• Rättssäkerheten varierar och ser olika ut i olika delar av landet. Vår förhoppning är att de skattekontor där det brister utgör undantag. Centerpartiet vill se en likvärdig och rättssäker tolkning och tillämpning av lagstiftning i hela landet för att svenska företagares rättsäkerhet på allvar ska stärkas.

Ökade resurser till Kriminalvården för unga dömda samt våldsamma män
• Totalt föreslår regeringen att Kriminalvårdens anslag ökas med 180 mnkr från 2013, ytterligare 47 mnkr från 2014 och ytterligare 158 mnkr från 2015 och därefter med 73 mnkr från 2016. Tillskotten motsvarar totalt 2016 en nivåökning om 458 mnkr jämfört med 2012.
• Regeringen avser att inleda en kraftfull och långvarig satsning för att förebygga återfall i brott. Genom tillskotten till Kriminalvården ges myndigheten förutsättningar att fokusera ytterligare på återfallsförebyggande åtgärder, som t.ex. samverkan för att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden.
• För Centerpartiets del har det varit viktigt att få med satsningen som gäller våldsamma män. Att arbeta återfallsförebyggande är del i det brottsförebyggande arbete vi prioriterar. När det gäller unga är det extra viktigt att tidigt bryta en kriminell bana och hjälpa personerna tillbaka in i ett lagligt liv. Bland annat genom att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Satsning på Brottsförebyggande rådet
• Regeringen föreslår i BP13 en betydande förstärkning av den kunskapsbaserade verksamheten inom rättsväsendet genom att Brottsförebyggande rådet (Brå) tillförs medel.
• Anslagsnivån ökas stegvis med 12 mnkr från 2013, ytterligare 6 mnkr från 2014 och ytterligare 7 mnkr från 2015. Tillskotten motsvarar totalt en nivåökning om 25 mnkr från 2015, vilket innebär att anslaget till myndigheten ökas med en dryg tredjedel.
• Det brottsförebyggande arbetet har prioriterats högt av Centerpartiet. Detta utifrån att det bästa brottet är det som inte begås.

Skapandet av en gemensam polismyndighet
• Regeringen föreslår att dagens polisorganisation ändras. Polisen består idag av 21 fristående polismyndigheter och genom reformen svetsas de tillsammans med Rikspolisstyrelsen samman till en sammanhållen myndighet.
• Några av de problem som finns med dagens organisering är:
– att Rikspolisstyrelsen har begränsade befogenheter att styra de självständiga polismyndigheterna; därmed saknas ett helhetsansvar,
– att Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna har delvis överlappande befogenheter,
– att alltför många polismyndigheter gör Polisen svårstyrd,
• En ombildning till en enda polismyndighet skulle däremot innebära bl.a. följande fördelar: – ge ledningen för myndigheten ett helhetsansvar för all polisverksamhet, med en tydlig ansvarskedja från myndighetsledning ner till lokal nivå.
– Möjligheten att vid behov snabbt flytta resurser inom myndighetens olika geografiska och sakliga verksamhetsområden skulle också öka väsentligt.
• Man bör understryka att en ombildning av Polisen till en myndighet inte syftar till en centralisering av polisverksamheten. Reformen till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015 blir den största omorganisationen inom staten på många år och den största omorganisationen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Bra satsningar på rättsväsendet

 1. Claes Andersson says:

  Kul att regeringen satsar på rättsväsendet.

  Men jag undrar om ni verkligen tycker detta miljardregn över polisväsendet gett det resultat ni hoppats på?

  Satsningen med 20000 poliser har ju t.ex inte visat att polisens arbete blivit effektivare. (Trots en haltande kärnverksamhet så passar ni på att skrota polisväsendets enda extra resurs – Beredskapspolisen. Hur tänkte ni där egentligen?)

  Ni tror inte dessa 1,5 miljarder av våra skattemedel kommer försvinna i det stora svarta hålet och mynna ut till – ingenting.

  Ni har nu precis påbörjat andra halvan av mandatperioden. Vi får hoppas ni lyckas få svensk polis på fötter igen innan valet 2014. Det är ni skyldiga oss skattebetalare som finansierar kalaset.

  Vänligen
  Claes

 2. Jag är inte nöjd med polisens insatser, de måste kunna bättre. Det vidtas också en lång rad åtgärder, både politiska och inom polisen, för att uppnå detta.

  Beredskapspolisen hade inte använts på flera år och även om det inte var mitt och Centerpartiets förstahandsalternativ så kan jag stå för att vi la ner Beredskapspolisen. Bättre det än att ha resursen men aldrig använda den. Mitt förstahandsalternativ var att ändra reglerna så att Beredskapspolisen skulle kunna användas oftare, men det fick vi inte gehör för.

  De pengar som är nya, och inte enbart för att klara nuvarande löpande verksamhet, är tydligt destinerade, enligt ovan. Så det är inte bara att skyffla in mer pengar i ett svart hål.

 3. z999 says:

  Det är så svårt att överblicka när såna här siffror redovisas tycker jag och näst intill omöjligt att förutse vad effekterna blir i verkligheten. När det gäller återfallsbrottslingar så verkar en hårdare miljö vara effektivare än att ge dom möjligheter på arbetsmarknaden. I mitt närområde finns det tidigare kriminella som tröttnat rejält på det kriminella livet på grund av att det blivit en mycket hårdare miljö där de riskerar att bland annat få ett skott i benet bara för att andra kriminella vill markera makt på något sätt. Dom har tröttnat på ett liv där det anses som en hederssak att kunna ta ett skott i benet utan att “gola” för polisen. Men hårdare tag från samhällets sida utan att samtidigt skapa alternativ (jobb) anser jag vara direkt omoraliskt.

  I den bästa av världar skapar man jobb genom att underlätta för företag utan några skattesubventioner någonstans (inget ROT eller RUT) som jag tror att i förlängningen snedvrider arbetsmarknaden på ett sätt där resultaten inte går att förutse när det hela växer. Det har varit en lång resa till dagens läge där företagande är mer accepterat än under Sveriges mer socialistiska era men fortfarande tycks det svårt att förankra förslag som gynnar företagande.

 4. Nisse Nilsson says:

  Ett stort problem på Skatteverket är att det i delar av organisationen har funnits en juristfientlig attityd att jurister är besvärliga formalister. Som ett exempel kan nämnas en krönika på Skatteverkets intranät för några år sedan där en s.k. kommunikatör kallade dåvarande Regeringsrättsrådet Bodil Hulgaard (för övrigt en av de mer kompetenta jurister som arbetat på Skatteverket på senare år) för juristfundamentalist eftersom hon vid något tidigare tillfälle hade formella synpunkter på hur saker och ting borde gå till. Det skulle behövas fler duktiga jurister på Skatteverket men med den lönepolicy som finns på Skatteverket idag så kan tyvärr inte duktiga jurister rekryteras från annan statlig verksamhet som t.ex. domstolarna där rättssäkerhet har större tyngd.

  Tyvärr har den nya Skatteförfarandelagen inte blivit ett steg i rätt riktning när man valt att ersätta skattenämnderna med särskilt kvalificerade beslutsfattare. På vissa skattekontor har halva personalen av praktiska skäl utsetts till särskilt kvalificerade beslutsfattare utan att de har den kompetens som lagstiftaren har avsett, med det gamla systemet var ordföranden och vice ordf. i skattenämnderna i allmänhet jurister. även om inte alla jurister lever upp till det så är man ju i alla fall som jurist skolad i att tänka rättssäkerhet och kommer inte med idéer som att skicka gredelina kuvert till den som är misstänkt för brott…

  Ett bra steg som regeringen skulle kunna ta omedelbart hade varit att utse en ny överdirektör (efter Magdalena Andersson) gärna från domstolsvärlden med en skarp syn på rättssäkerhet. Om det tvunget måste vara en (s)-märkt person skulle kanske din riksdagskollega Eberstein vara ett alternativ, som tidigare kammarrättsråd så vet hon ju vad det handlar om.

  Det där med särskilda skattedomstolar har diskuterats länge utan att bli någonting konkret och jag vet inte om det är nödvändigt om bara de skatteavdelningar som finns på förvaltningsrätterna hade fått ägna sig åt sina skattemål men så är det tyvärr inte. Skatteavdelningen på Förvaltningsrätten i Malmö har det senaste halvåret mestadels fått ägna sig åt att avgöra medborgarskapsmål eftersom domstolen fått direktiv uppifrån om att det måste prioriteras före annat som t.ex. skattemål.

  En sak som det hade varit välkommet om ni tog tag i är också reglerna för ersättning för kostnader i mål om skatt. Det bör enligt min mening bli lättare att få ersättning men samtidigt bör också ersättningsnivån begränsas. Det är inte rimligt att man ska kunna få ersättning utan att man visar en specificerad faktura på vad man har betalat. Det är inte heller rimligt att en skattejurist kan få 5000 kr/timme samtidigt som de bästa brottmålsadvokaterna betalt enligt rättshjälpstaxan.

  Tyvärr ser jag inte den här gången heller mycket av satsning på att bekämpa den gränsöverskridande kriminaliteten som drabbar Skåne hårt både i form av alla skjutvapen som kommer från Balkan och de senaste årens kraftiga ökning av villainbrott som polisen tycks stå maktlös inför.

  Mvh
  /NN

Leave a Reply

Your email address will not be published.