Förnybar energi är nyckeln till framtiden

Världens energianvändning ökar i rasande takt. Jämfört med för 10 år sedan använder vi i dag tjugo procent mer energi i världen och den ökningstakten beräknas hålla i sig. Framfört allt är det förbränningen av olja och kol som ökar. Det är inte hållbart.

Även om Sverige har kommit långt och använder mer förnybar energi än många andra länder så är vi också beroende av fossila bränslen. Det är därför som omställningen vårt energisystem är en av Centerpartiets viktigaste frågor och något vi driver med stor kraft i Alliansregeringen.

Som enskilda och som företagare måste vi använda energin smartare och vi måste använda grönare energi. Sedan Alliansens energiöverenskommelse 2009 är detta också regeringens politik. Regeringens tydliga mål är att beroendet av den storskaliga kärn- och vattenkraften ska minska och att vi ska stärka vår försörjningstrygghet och minska vår klimatpåverkan genom mer förnybara bränslen.

Detta är också vad som nu sker i praktiken. Få länder har lika högt satta mål på energiområdet som Sverige. Hälften av vår energi skall vara förnybar till år 2020, och samma år ska tio procent av våra transporter rulla på förnybar energi. Båda dessa mål har vi nästan nått idag. Den förnybara energin växer så det knakar, tack vare att vi satt långsiktiga mål och tydliga gynnsamma spelregler.

Även framöver ser det ljus ut för det förnybara. En av de faktorer som driver på är att priserna på förnybar energi sjunker allt mer. Tack vare det slår nu vindkraften rekord i Sverige, både i utbyggnad och i hur mycket el den ger, och bara förra året ökade elproduktionen från vindkraften med 74 procent.

På bara några år har även kostnaden för att installera solel, som en del avfärdar som orealistiskt för ett land som Sverige, rasat i pris och blivit hälften så dyrt i Sverige. Det sker samtidigt som anläggningarna blir allt effektivare. Att regeringen ger investeringsstöd till solceller har bidragit till det och att allt fler elbolag nu erbjuder solpaneler till privatpersoner är ett tecken i tiden. Nästa reform som Centerpartiet arbetar för att regeringen ska föreslå är att det med så kallad nettodebitering ska bli enkelt för den som tillverkar egen el att också sälja sitt överskott på nätet.

Till detta kommer alla de biobränslen för att göra värme och el som redan idag är konkurrenskraftiga och också i pris kan tävla med fossila alternativ över stora delar av världen. Detsamma gäller även den som tankar etanol.

I debatten ställs oftast satsningarna på förnybar energi mot de storskaliga fossila eller ändliga alternativen. Vi kan konstatera att ny förnybar energi av olika slag växer snabbast över hela världen. Den är demokratisk, då den är småskalig och tillgänglig så gott som över allt. Om vi blickar ut över världen så ser vi att både globalt och i Sverige så tas det beslut, byggs och levereras förnybar energi varje dag. Vi är övertygade om att detta är vägen framåt.

Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister
Johan Linander (c), riksdagsledamot Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

2 Responses to Förnybar energi är nyckeln till framtiden

  1. Ola Johansson says:

    Bra rubrik men trist att Linander/Hatt inte tycks medvetna om att transporterna är det stora problemet. De drivs till 95 procent med fossila bränslen. Etanol har fått en bra introduktion men fasas nu ut av regeringen. Biltillverkarna har fattat signalen och slutat att sälja etanolbilar.

    Både ert parti och regeringen kör istället vidare i expressfart i dieselspåret. I full harmoni med de stora olje-, livmedels- och bilbolagens lobbykampanjer. Att diesel är cancerframkallande (enligt WHO) och hälsovådlig på flera sätt är tydligen inget att bry sig om. Dessutom subventionerar regeringen (enligt OECD) dieseln med 10-12 miljarder årligen. Mycket märkligt. Vore intressant med en förklaring från Linander/Hatt…

    Nej, satsa iställe dessa miljarder på produktion och kommersialisering av den andra generationens fossilfria drivmedel med svenska skogs- och jordbruksrester som råvara. Tekniken finns. Det skulle verkligen betyda något.

  2. Att vi agerar på ett område hindrar inte att vi har kunskap och förslag även på andra områden. Allt får inte plats i en debattartikel.

    På vilket sätt skulle dieseln subventioneras, det får du gärna precisera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.