Centerpartiet säger ja till finanspakten men nej till Euron

Ytterligare en debattartikel som jag har haft tidigare i år.

För Centerpartiet som varm anhängare av EU-samarbetet är den senaste tidens utveckling med finansiell och ekonomisk oro minst sagt bekymmersam. EU-länderna behöver visa prov på förmåga att ta ansvar och fatta svåra men nödvändiga beslut. Hittills har krishanteringen visat mycket övrigt att önska.

Sverige är starkt beroende av övriga EU och av hur den europeiska ekonomin utvecklas. Det ligger i vårt intresse att skuldkrisen löses. De förhandlingar om stärkt budgetdisciplin som pågått och pågår i Bryssel allt sedan Europeiska Rådets möte i december 2011 är därför bra. Här deltar icke-euroländer, inklusive Sverige, på samma villkor som euroländerna.

Centerpartiet har, som enda parti i Sverige, varit med och tagit ansvar för såväl saneringen av de offentliga finanserna i mitten av 1990-talet liksom för återupprättandet av arbetslinjen ett decennium senare. Detta har medfört att Sverige idag har marginaler i budgeten. Dessa lärdomar behöver skuldtyngda euroländer ta till sig och i praktisk handling följa. Med vår historia av ansvarstagande är det ett naturligt steg att vara med och trygga ekonomin i Europa i ett läge där Europa är satt under hård press. Centerpartiet säger därför ja till finanspakten men fortsatt nej till euron.

Vårt nej till att Sverige inför euron som valuta är tydligt. Det är framför allt motiverat av ekonomiska skäl. I folkomröstningen 2003 instämde svenska folket i vår linje. Centerpartiet ser inga skäl för Sverige att ompröva sitt förhållande till euron förrän ett starkare, mer robust ramverk har inra?ttats och visat sig fungera i praktiken. Dessutom måste det svenska folket i så fall säga ja i en folkomröstning.

Men genom att ansluta oss till pakten skulle Sverige signalera att de ansträngningar som euroländerna gör för att skapa stabila statsfinanser har vårt fulla stöd, att vi vill tillhöra Europas kärna och att vi vill vara med och ta ansvar. Det vore en viktig markering.

Centerpartiet ställer dock krav för ett svenskt deltagande:
• En anslutning ska inte ses vare sig som ett förhandsbesked om eller som ett förstadium till euromedlemskap.
• Sverige som icke-euroland ska inte bli bundet av reglerna i pakten.

Centerpartiet kommer dessutom vara pådrivande för att:
• finanspakten säkrar strikta och solida regelramverk utan kryphål.
• de icke-euroländer som ansluter sig till pakten ska få möjlighet att delta i de eurotoppmöten som aviseras.
• arbeta för att frågor av gemensamt intresse såsom den inre marknaden och Europa 2020-strategin, även i fortsättningen diskuteras och beslutas av samtliga 27 medlemsstater.

Under förutsättning att våra krav tillgodoses och att det finns en vilja till dialog kring de övriga kriterier som vi förespråkar, anser Centerpartiet att en svensk anslutning till finanspakten är ett viktigt ställningstagande för ökat ekonomiskt ansvar och ökad europeisk samverkan. Vår utgångspunkt är att Europa fortsatt måste hålla ihop. Endast på så sätt kan vi tillsammans möta morgondagens globala möjligheter och utmaningar.

Annie Lööf
Partiledare och näringsminister (C)

Per Åsling
Ekonomisk-politisk talesperson (C)

Johan Linander
Riksdagsledamot Skåne (C)

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.