En myndighet med ansvar för arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en enda myndighet ska ha ansvar för allt arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning.


Motivering

Arbetslösheten för personer med synnedsättning i arbetsför ålder är cirka 50%. Denna dystra statistik har gällt länge oavsett konjunktur och oavsett regering. Orsakerna är många, men bristande samordning hos ansvariga myndigheter och ett för individen krångligt och oflexibelt stödsystem är en viktig orsak.

Ansvaret för att stödja personer med synnedsättning i olika arbetsmarknadsrelaterade frågor är idag uppdelat på både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är en uppdelning mellan två myndigheter som har visat sig olycklig. Bland annat orsakar den skilda tolkningar av regelverken och olika behandling av samma individ. Enligt bland andra Riksorganisationen Unga Synskadade så är det samarbete som sker idag inte tillräckligt för att tillgodose och utveckla den enskildes rehabiliteringsmöjligheter eller för att underlätta för individen när det gäller anställning.

En förutsättning för att personer med synnedsättning ska ha jämlika villkor som seende på arbetsmarknaden är att det finns en effektiv och flexibel hjälpmedelshantering. Anpassning av arbetsplatsen måste kunna göras snabbt och utan tidsödande byråkrati. Uppdelningen av ansvar mellan de båda myndigheterna gör dock
processen kring arbetstekniska hjälpmedel och arbetsplatsanpassning onödigt byråkratisk och komplicerad för individen. Den tar också ofta lång tid vilket ytterligare försvårar inträdet på arbetsmarknaden.

Det har också förekommit fall där hjälpmedel som Arbetsförmedlingens utredning har rekommenderat sen inte har beviljats av Försäkringskassan. Det kan i sin tur innebära att den arbetssökande med synnedsättning inte kan börja det arbete man fått. Uppdelningen av ansvar kan förmodas vara olycklig också för andra grupper med liknande svårigheter på arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens nationella samråd med
företrädare för personer med de olika funktionsnedsättningarna synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet har det lyfts liknande åsikter.

Stockholm den 3 oktober 2011

Per Lodenius (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.