Bioteknikpatent

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
att utreda frågan om behovet av strategisk forskning angående förändringar i nuvarande
patentsystem.

Motivering

Patentfrågor har diskuterats i samband med Pirat-Bay-rättegången och i samband med utvecklingen av genetiskt diagnostiska metoder och nya mycket dyra läkemedel. Diskussionen har bl.a. rört frågan om det skydd som innehavaren av ett patent får är alltför omfattande och om det står i konflikt med andra särskilt skyddsvärda samhällsintressen. Etiska frågor som integritet och risken för diskriminering har även väckts i dessa sammanhang.

Det har hittills ansetts nödvändigt att ge en patentinnehavare omfattande rättigheter för att tjäna som incitament till utveckling av ny teknik och nya läkemedel. Nyligen publicerad forskning (se t.ex. supplement till ”Genetics in Medicine” vol 12 nr 4 april 2010) har visat att i USA licensiering av patent på gener hindrar utvecklingen av diagnostiska metoder för ärftliga sjukdomar istället för att tjäna som incitament. I både USA och Australien pågår även legala processer för att pröva rätten att patentera gener. Patentens funktion i utvecklingsländer inger särskilda bekymmer där många människor med allvarliga sjukdomar ställs utanför effektiv behandling eftersom priset på grund av patenten är alltför högt.

Frågan om patent är komplicerad och drastiska förändringar skulle med säkerhet betyda störningar i en för samhället mycket känslig process. Behovet av mera kunskaper om hur alternativa system skulle se ut är stort. Framförallt behövs fördjupade konsekvensanalyser för att belysa effekterna av vad eventuella förändringar i patentsystemet skulle innebära. Sverige skulle kunna inta en ledande roll i denna utveckling om en strategisk satsning gjordes inom detta område.

Dessa frågeställningar ingick inte i det uppdrag som Kommittén om patentskydd av biotekniska uppfinningar hade (SOU 2008:20). Mot bakgrund av vad som beskrivits här bör regeringen därför nu utreda frågan om behovet av strategisk forskning angående förändringar i nuvarande patentsystem. Det bör ges regeringen till känna.

Kenneth Johansson (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bioteknikpatent

  1. floodis says:

    Bra skrivet och bra förslag. Synd att det inte kommer gå igenom!

    En fråga dock: “Patentfrågor har diskuterats i samband med Pirat-Bay-rättegången…”. Va?! När? Var? Hur? Och framför allt, varför? Det har jag missat helt och hållet.

  2. Hmmm, jag får skylla på att jag inte har skrivit motionen själv. Det borde ha stått att upphovsrättsfrågor har diskuterats i samband med Pirate Bay-rättegången.

Leave a Reply

Your email address will not be published.