Anförande och repliker från debatten om vissa immaterialrättsliga frågor

Anf. 165 JOHAN LINANDER (c):

Herr talman! Jag ska börja med att be om ursäkt för att jag inte har lyssnat på alla inlägg. Jag var tvungen att hämta ett sjukt barn på dagis, fixa barnpassning och annat. Men jag kom åtminstone i tid för att hålla mitt eget anförande, och det känns bra. Men jag vet inte vad många av er andra som är med i denna debatt har sagt tidigare, och det kan därför bli lite upprepningar. I så fall ber jag om ursäkt för detta.

Dagens debatt handlar om en lång rad olika immaterialrättsliga frågor. Det är viktigt att påminna om, precis som Staffan Anger gjorde, behovet av immaterialrätten och vad den egentligen innebär.
Man brukar dela upp immaterialrätten i fyra områden: patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Grundtanken med det immaterialrättsliga skyddet är att den som skapar något nytt ska ha rätt att under en viss tid bestämma över sin skapelse och också tjäna pengar på den. Det immaterialrättsliga skyddet är viktigt för samhällets utveckling. Det gäller allt från teknisk utveckling till nya mediciner. Det ska vi inte glömma bort när vi debatterar immaterialrätten.

Men är nuvarande lagstiftning bra i alla delar? Mitt och Centerpartiets svar är nej.

Immaterialrätten, och då tänker jag särskilt på upphovsrätten, bygger på gamla principer och har inte förnyats i takt med teknikutvecklingen. Det finns också andra behov, till exempel när det gäller hur patentsystemet fungerar.

Redan under den förra mandatperioden, när den socialdemokratiska regeringen med dåvarande justitieminister Thomas Bodström i spetsen drev igenom den så kallade fildelningslagen, krävde Centerpartiet en bred översyn och en modernisering av upphovsrätten. Vi fick inte gehör för vårt förslag då. Men nu ser jag att till och med Socialdemokraterna ställer sig bakom en upphovsrättskommission. Det är alltid glädjande när andra partier kopierar Centerpartiets förslag.

Just för att göra det lättare att kopiera Centerpartiets förslag och för att markera behovet av en ny upphovsrätt har Centerpartiet som första parti lagt vår hemsida under en så kallad Creative Commons-licens. Vem som helst får numera fritt använda texter, bilder, filmer och annat som vi i Centerpartiet har upphovsrätt till. Det enda kravet är att man hänvisar till varifrån materialet kommer. Detta är för oss att leva som vi lär, på samma sätt som Centerpartiet blev det första miljöcertifierade partiet.

Herr talman! På tal om att leva som man lär och hålla sig till en linje tycks det ibland vara svårare inom socialdemokratin. I valrörelsen inför Europaparlamentsvalet i juni var Socialdemokraternas första namn, före detta kulturministern Marita Ulvskog, tydlig med att Ipred skulle bort. Sedan gick sommaren, och redan i september meddelade Ulvskogs efterträdare som kulturminister, Leif Pagrotsky, som är Socialdemokraternas nuvarande kulturpolitiske talesperson, att Ipred behövs och inte ska tas bort. I reservation 4 är Socialdemokraterna mycket tydliga med ”att de förändringar av upphovsrättslagen som beslutades av riksdagen i februari 2009 inte ska upphävas”.

Vi i Centerpartiet vill inte på något sätt vara så kategoriska. Vi ser problem med Ipred. Därför har regeringen tillsatt en särskild utredare, kammarrättslagmannen Helena Jäderblom, som ska utvärdera lagändringarna som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet.

Vi avvaktar nu denna utredning. Visar den att Ipred inte har gett några effekter eller kanske till och med har gett negativa effekter är vi i Centerpartiet inte på något sätt motståndare till att förändra lagstiftningen.

Ipred är bara ett exempel på hur oenig den rödgröna vänsterkartellen är även i de immaterialrättsliga frågorna. För eventuella tittare och lyssnare som inte har det aktuella betänkandet framför sig kan jag berätta att det i detta betänkande inte finns en enda reservation som samtliga tre vänsterpartier står bakom.

En fråga som däremot alla de sju partierna är överens om, men som Vänsterpartiet och Miljöpartiet ändå av någon anledning har en reservation om, är öppenheten i ACTA-förhandlingarna. Från första början har Centerpartiet lyft fram behovet av öppenhet just av det skäl som Staffan Anger var inne på, nämligen att vi inte får legitimitet i resultatet av förhandlingarna om människor inte känner att de har varit delaktiga i processen. Dessutom finns det ett enormt behov av att lyfta på locket för att få bort de missförstånd och den ryktesspridning som sker i och med att förhandlingarna är bakom lykta dörrar. Det är också regeringens och EU:s linje att öppna upp förhandlingarna.

I själva sakfrågan är det betydligt svårare att debattera ACTA eftersom vi har tystnadsplikt när det gäller de dokument som vi får ta del av. Men en sak kan man utan större problem konstatera, och det är att mycket av det som debatteras i fråga om ACTA tyvärr inte stämmer med verkligheten. Framför allt är det enstaka länders förslag som lyfts fram i bloggosfären med mera som om det vore resultatet av ACTA-förhandlingarna, vilket det inte är.

Jag kan inte heller låta bli att kommentera Eva-Lena Janssons nästan komiska replik tidigare om hur man ska få använda ordet arbetarpartiet. Jag blev lite bekymrad över om Socialdemokraterna menar att man skulle kunna skydda ett ord och att andra partier inte skulle få använda ett visst ord även om det är arbetarpartier.

Arbetarpartiet kommunisterna skulle kunna ta något slags varumärkesskydd, och då får Socialdemokraterna använda ordet arbetarpartiet heller. Det kanske till och med är så att Kristdemokraterna inte skulle få heta det eftersom Socialdemokraterna redan har använt ordet demokraterna. Så kan man naturligtvis inte ha det, och något sådant skydd ska inte finnas. Vem som än vill använda dessa ord ska självklart få göra det. Jag tror egentligen inte att Socialdemokraterna menar någonting annat heller.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Anf. 166 EVA-LENA JANSSON (s) replik:

Herr talman! Jag ska ge ett svar beträffande det sista som Johan Linander sade så att det med en gång görs klart. Självklart kan man inte bestämma över ett enskilt ord, förutsatt att det inte används i ett visst sammanhang där risken finns att det används som renommésnyltning. Det är vad det handlar om. Jag har frågat personer som jobbar med de här frågorna hur de ord hanteras som skulle kunna vara förknippade med någonting särskilt. Det är ganska uppenbart att anledningen till att Moderaterna använde ordet ”arbetarpartiet” var att man försökte renommésnylta på Socialdemokraternas ord.

När det gäller frågor om Ipred och den personliga integriteten har vi tyckt det vara viktigt med en upphovsrättskommission. Det stämmer att vi tyckte att Centerpartiet hade ett väldigt bra förslag. Vi yrkade bifall till Annie Johanssons motion i samband med att vi hanterade Ipredlagen. Det är mycket viktigt att tala om att vi stod bakom den motionen som vi alltså tyckte var bra.

Därför blir det konstigt att nu höra att Centerpartiet tycker som vi men att man inte yrkar bifall till förslaget om en upphovsrättskommission. Man tycker att det är viktigt med personlig integritet men vill inte ha en integritetsombudsman. Johan Linander säger här att vi på den rödgröna sidan är splittrade. Då blir min fråga: Betyder det Johan Linander nu sagt att de fyra borgerliga partierna är för att Ipredlagen ska rivas upp? Är det så jag ska tolka ditt inlägg här, Johan Linander?

Anf. 167 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! Ja, det stämmer att det var vi i Centerpartiet som först kom med förslagen om en upphovsrättskommission och om en integritetsombudsman. Vårt förslag om en integritetsombudsman skiljer sig dock en del från Socialdemokraternas. Vår tanke var, åtminstone från början, att Datainspektionen skulle ges ett bredare mandat och därmed skulle bli en integritetsombudsman. Men hur det ska se ut tycker jag att man betydligt närmare får titta på. Givetvis fortsätter vi att jobba med frågan.

Det är inget problem att de tre partierna på den rödgröna sidan tycker lite olika. Det gör också vi inom alliansen. Det viktiga är att man inför väljarna kan redovisa vad som är det gemensamma alternativet så att man i förväg inför väljarna kan spela med öppna kort och säga: Det här blir den kompromiss som vi ska jobba med. Jag hoppas att de rödgröna redovisar det bättre än som gjordes i den senaste försvarsöverenskommelsen mellan de rödgröna partierna – en överenskommelse som väl innebär att en utredning kan göras.

Anf. 168 EVA-LENA JANSSON (s) replik:

Herr talman! Det är intressanta svar man får.
Jag frågade: Betyder Johan Linanders inlägg här att de fyra borgerliga partierna i riksdagen står bakom att Ipredlagen ska rivas upp? Det vore intressant att få reda på hur det är eftersom man så kraftfullt har stöttat i det avseendet. Man ville inte gå med på de ändringar som vi föreslog när vi pekade på detta med en integritetsombudsman och på ett antal frågor som vi tyckte borde lösas inom ramen för Ipredlagen.

Om det visar sig att Ipredlagen har fått de konsekvenser som vi befarat att den skulle få är jag alls inte främmande för att riva upp lagen och för att göra de förändringar som behöver göras. Men vi har också pekat på att det finns saker i Ipredlagen som till exempel handlar om varumärkesförfalskning, intrång på patent och förfalskade läkemedel. I de delarna är det mycket viktigt att säkerställa att konsumenterna inte skadas. De delarna måste finnas kvar.

När det gäller integritetsombudsmannen har vi tyckt att det är viktigt att en sådan myndighet inrättas. Därför har vi vidhållit det förslaget.
Jag skulle alltså vilja veta om det är fråga om Johan Linanders eget förslag eller om det är de fyra borgerliga partierna som nu för fram att man tänker riva upp Ipredlagen.

Anf. 169 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! Den frågan skulle jag tidigare ha svarat på, men jag tappade bort mig lite grann där. Jag ber om ursäkt för det.
En särskild utredare är tillsatt, kammarrättslagman Helena Jäderblom, som nu utvärderar de lagändringar som gjorts. Det vore mycket märkligt att först tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn och att samtidigt säga: Oavsett vad utredaren kommer fram till tycker vi på ett visst sätt.

Vad jag sade – vilket står för Centerpartiet eftersom jag debatterar för Centerpartiet – är att om utredaren vid utvärderingen kommer fram till att Ipredlagen haft negativa effekter eller inte haft de effekter som förväntas av lagstiftningen är vi öppna för att göra de förändringar som krävs.

Vad Socialdemokraterna står för känns däremot betydligt osäkrare. Nu säger ju Eva-Lena Jansson att hon mycket väl kan se förändringar i den så kallade Ipredlagstiftningen när det gäller de förändringar av upphovsrättslagen som gjordes i februari 2009.

Jag kan återigen citera ur reservation 4 i betänkandet. Där står det att Socialdemokraterna ”anser att de förändringar av upphovsrättslagen som beslutades av riksdagen i februari 2009 inte ska upphävas”. Ni har verkligen satt ned foten. I och för sig är det bra att säga vad man tycker. Det kan inte – oavsett vad den särskilda utredaren kommer fram till – uppfattas på annat sätt än att ni säger: Vi tycker så här nu, men utredaren tycker kanske någonting annat.

Det känns alltså lite osäkert vad Socialdemokraterna står för. Å andra sidan är det inte första gången det är så. I Europaparlamentsvalrörelsen sade Marita Ulvskog mycket tydligt att Ipredlagen skulle upphävas, att alltihop skulle bort – detta möjligtvis för att vinna en och annan väljare. Men sedan efter ett par månader sade Leif Pagrotsky raka motsatsen. Så kan det tyvärr vara i politiken.

Anf. 170 LAGE RAHM (mp) replik:

Herr talman! Jag uppskattar att Johan Linander debatterar för Centerpartiet eftersom han nu representerar Centerpartiet – det är ju inte alltid som alla debatterar för sitt parti så det känns bra.

Däremot är det lite konstigt att höra Johan Linander säga att det inte är bra som det är i dag med upphovsrättslagstiftningen, att det inte utvecklats ett alternativ när det gäller teknikutvecklingen och så vidare samt att det krävs en bred översyn och en modernisering.
Vi i Miljöpartiet håller verkligen med om detta. Men det är väldigt mycket prat samtidigt som mycket lite händer. När det gäller den översyn som gjorts på de här områdena har det snarare gått åt andra hållet. Centerpartiet har röstat för. Just därför tycker jag att det, som Johan Linander sade, är relevant att i förväg inför väljarna spela med öppna kort. Han uppmanade också oss i de rödgröna partierna att tala om hur vi kommer att göra inför nästa val. Ja, det är klart. Jag tycker att vi spelar med öppna kort eftersom vi säger vad våra respektive partier vill. Dessutom har vi en del överenskommelser. Men det är klart att vi inte är helt eniga om allt.

Inför förra valet, 2006, kan man inte säga att Centerpartiet på de här områdena inför väljarna spelade med öppna kort särskilt som man nu säger att det inte är i takt med tiden och man talar om en integritetsombudsman, om en upphovsrättskommission och så vidare. Inget sådant har genomförts – för att inte tala om exempelvis signalspaningen och Försvarets radioanstalt! Där är det helt uppenbart att Centerpartiet snarast bedrog väljarna. Åtminstone är det så de flesta väljare uppfattat situationen. Därför tycker jag att det är lite av överord här. I stället borde vi prata om vad Centerpartiet kan göra i den nuvarande regeringen för att förbättra när det gäller den ohållbara situationen i dag.

Anf. 171 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! Det var kanske inte så mycket frågor i den senaste repliken. Några kommentarer kan jag ändå göra.
När fildelningsdiskussionen var som hetast och när vi ändrade lagstiftningen och den så kallade fildelningslagen kom till var det mycket riktigt så som Lage Rahm är inne på, nämligen att Miljöpartiet ställde sig bakom Centerpartiets reservationer i det dåvarande lagutskottet som hanterade frågorna. Det var mycket positivt att vi stod på samma sida. Egentligen är nog mycket av våra partiers politik på de här områdena fortfarande ganska lika. Att vi sedan över tid i en och annan fråga står på var sin sida om blockgränsen är en annan sak.

Centerpartiet har självklart inte alls bedragit några väljare. Givetvis finns det några som vill framställa det som att vi gjorde det, men så är inte fallet. Det framgår om man tar del av vad vi tidigare sagt och av de beslut som vi varit på.

Man ska vara helt uppriktig gentemot alla väljare oavsett om det är valrörelse eller om det är en debatt här i kammaren. När man samarbetar tvingas man till kompromisser. Allt tycker man inte är väldigt bra.

I samband med kompromissen om Ipred skrev jag på min blogg att det inte var en av de bästa dagarna i mitt liv. Jag var inte alls speciellt glad över den kompromiss som gjordes. Det kan jag helt ärligt säga, men man tvingas till sådant.

I den kompromissen fick vi med – och det tycker jag är väldigt bra – att vi inte ska ha någon avstängning från Internet. När vi fick igenom det beslutet var det inget hett ämne, men sedan dess har den blivit en betydligt intressantare fråga både på EU-nivå och i ACTA-förhandlingar, där det har kommit upp som förslag. Det är alltså viktigt att ha med sig att man måste kompromissa. Tror man något annat ska man inte gå in i samarbete med andra partier över huvud taget.

Anf. 172 LAGE RAHM (mp) replik:

Herr talman! Jag ställde trots allt en fråga, men den undvek Johan Linander att besvara. Det kanske är för att han inte uppfattade den; den ställdes precis i slutet. Det handlade om vad Centern kunde göra i regeringen för att förbättra situationen. Det vore intressant att veta om Centerpartiet över huvud taget kan göra någonting i denna regering för att förbättra situationen på området.

Jag delar annars uppfattningen att man tvingas till kompromisser. Man inte bara tvingas, utan det är så det fungerar och ska fungera. Sedan kan det förstås ifrågasättas på vilket sätt en kompromiss går till. Det är klart att det är bra att vi inte tvingas stänga av från Internet, men man kan ju fabulera ihop en mängd olika förslag som man sedan kan kompromissa om att inte genomföra. Då kan man komma långt och ha fått igenom mycket, eftersom man har fått igenom att mycket dåligt inte genomförs. Varje dag är det dock extremt mycket dåliga förslag som inte genomförs i riksdagen. Det är vi förstås tacksamma för, men det finns alltså någon sorts gräns för hur mycket man kan ta åt sig äran för när det gäller den typen av faktorer.

Jag vill ändå säga att jag tycker att det har hänt alldeles för lite på detta område. Jag uppskattar att Centerpartiet ursprungligen, som jag tyckte, hade en hel del bra förslag på detta område, men jag är rätt besviken på hur det har gått till hittills. Det är trots allt resultaten som räknas, inte vad man faktiskt säger. Jag tycker att det vore på sin plats att vi får höra vilka positiva och framtidsinriktade resultat vi faktiskt kan få på detta område.

Anf. 173 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! När det gäller att hitta på förslag vet Lage Rahm lika väl som jag att det var ett mycket tydligt förslag från Cecilia Renfors utredning att man skulle kunna införa avstängning från Internet för dem som hade ägnat sig åt omfattande kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat material. Det var alltså ett förslag som var mycket tydligt och framlagt i en utredning som skulle behandlas.
Vad som komma skall kan jag inte stå och säga här. Vi har tillsatt en lång rad alliansarbetsgrupper som jobbar fram politiken för nästa mandatperiod. Jag sitter själv i den rättspolitiska men har inte hand om just de här frågorna; de tas upp i en annan grupp. Vad dessa grupper kommer fram till kommer den rödgröna vänsterkartellen och svenska folket att få se under våren och längre fram mot valet. Vi kan lova att det kommer väldigt många bra förslag, men exakt vad får ni se senare.

Vi ser också fram emot att se vilka förslag ni kommer med som är tydliga och som ger väljarna en möjlighet att ställa två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Blir det en fortsatt alliansregering eller en rödgrön röra som tar över det här landet? Det får vi se.

Anf. 174 KENT PERSSON (v) replik:

Herr talman! Det är inte utan att jag känner mig ganska road när jag lyssnar på Johan Linander. Jag kan säga att hela livet faktiskt är en kompromiss. Johan har själv kompromissat i dag och valt barnet före att vara här och lyssna på debatten. Jag tycker att det var en rimlig och bra kompromiss, men den innebar att Johan Linander missade en del anföranden, bland annat det jag höll.

Johan sade också att det inte finns någon gemensam linje när de rödgröna går upp i talarstolen i dessa frågor. Johan Linander har även påtalat att alliansen kommer att ge besked så småningom, när de har kompromissat färdigt i de olika arbetsgrupperna. Ja, det kommer vi också att göra, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det är självklart. Skillnaden är att alliansen begär att vi ska lämna besked i dag medan Johan Linander förnöjt står och säger att de kommer att lämna klara och tydliga besked så småningom, när de är färdiga.

Jag kan konstatera att Centerpartiet har kompromissat bort en upphovsrättskommission och en integritetsombudsman. Frågan är vad man kommer man att kompromissa bort härnäst, när utredningen som är tillsatt och som ska se över Ipredlagstiftningen och konsekvenserna därav är färdig. Vad är alliansens linje där? Johan Linander säger här klart och tydligt att den ska ändras och förbättras om det finns negativa effekter. Det är bra. Frågan är dock vad alliansens linje är. Det skulle vara intressant att få besked om, för det representerar inte bara Centerpartiet utan utskottets majoritet och det betänkande som ni står bakom.

Anf. 175 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! Det skulle vara intressant att höra vilken av de rödgröna arbetsgrupperna, åtminstone de som är offentliga, som ska ta hand om den här typen av frågor. Jag jobbar normalt i justitieutskottet med de rättspolitiska frågorna, och där finns inte ens någon rödgrön arbetsgrupp tillsatt som i förväg ska förklara hur svensk brottsbekämpning – polis, domstolar och annat såsom kriminalvård – fungerar. Det vore intressant att höra från Kent Persson vilken tillsatt grupp som ska ge dessa svar före valet.

När det gäller vad alliansen kan tänkas göra är det självklart så att vi inte hade tillsatt en utvärdering av hur lagstiftningen fungerar om vi, Centerpartiet och alliansen, inte hade varit beredda att göra förändringar efter att vi har fått svaret från den utvärderingen. Vi är dock inte beredda att innan den är färdig säga vilka förändringar som ska göras. Det kan inte vara så svårt att förstå att vi avvaktar utvärderingen men kommer att lyssna på vad den kommer fram till och därefter återkomma med förslag utifrån det.

Anf. 176 KENT PERSSON (v) replik:

Herr talman! Jag är givetvis medveten om att du jobbar i justitieutskottet, Johan Linander. Det är inte mina frågor, och jag tänker inte diskutera dem. Jag vet dock också att de rödgröna i justitieutskottet har en gemensam politik inom en rad områden, och det finns i reservationstexten.

Det känns lite grann som att det var under galgen som alliansen lade fram förslaget om att en oberoende utredare ska se över effekterna. Jag kan inte känna att det är på något annat sätt. Nu tycker jag att det är bra att det finns, givetvis. Det är bra att man följer upp detta noga och också redovisar till riksdag och utskott vad man kommer fram till. Vi har inte fått någon sådan utredning presenterad för vår del, även om man från regeringens sida sade att man var väldigt tydlig med att detta skulle ske skyndsamt och att det man kom fram till snabbt skulle redovisas för riksdagen.

Frågan är i alla fall vad det är vi representerar här. Jag representerar Vänsterpartiet och Vänsterpartiets linje, och hade Johan Linander läst motiveringen i den text som finns i betänkandet hade han sett att det klart och tydligt står att vi inte har ändrat uppfattning när det gäller Ipred och Ipredlagstiftningen. Vi står fast vid den. Vi har diskuterat detta och också yrkat bifall till den motion som Miljöpartiet har. Det säger jag bara som information. Motiveringstexten är dock klar och tydlig när det gäller vad vi tycker och tänker i denna del, och för att ytterligare tydliggöra det för eventuell allmänhet har jag också yrkat bifall till den.

Anf. 177 JOHAN LINANDER (c) replik:

Herr talman! Det är väl ingen tvekan om att splittringen inte finns mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet i första hand utan mellan Socialdemokraterna å ena sidan och Vänsterpartiet och Miljöpartiet å den andra. Det är i många frågor vi ser den tendensen, och så är det även inom det rättspolitiska området.

Det finns inte så mycket mer att tillägga. Det är viktigt att vi får en utvärdering av Ipred. När den har kommit kommer vi att följa upp och lägga fram de förslag som behövs för att få en bättre lagstiftning och förändra om det behövs.

Hela paketet och hela upphovsrättslagstiftningen är så mycket mer än bara Ipred. Där kommer Centerpartiet att fortsätta att jobba för att vi ska få till en stor utredning eller upphovsrättskommission, om vi väljer det ordet, så att vi kan få en modern upphovsrätt som fungerar i det samhälle som vi lever i. Då pratar vi om både det digitala samhället och det samhälle som gäller fysiska produkter. Så är det tyvärr inte i dag.

Det här är ett arbete som behöver göras internationellt. Vi är bundna av många överenskommelser både inom EU och internationellt. Sverige kan inte ensidigt förändra, utan vi måste jobba på det internationella planet. Då är det extra viktigt att vi tar en aktiv del inom till exempel EU, vilket Vänsterpartiet å andra sidan vill lämna.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

2 Responses to Anförande och repliker från debatten om vissa immaterialrättsliga frågor

  1. Pingback: Immaterialrättsdebatt » Linander tycker!

  2. Pingback: Än slank dom hit, än slank dom dit… » Linander tycker!

Leave a Reply

Your email address will not be published.