Svar ang. grön laser

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta om myndigheternas översyn visar att försäljning av laserpekare till allmänheten inte kan förbjudas med dagens lagstiftning.

Jag har nyligen besvarat en liknande fråga av Torbjörn Lövendahl (s). Som jag angav då och som frågeställaren nu nämner pågår det arbete inom Rikspolisstyrelsen med att analysera problemets omfattning och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas. Som frågeställaren angett pågår även arbete inom Strålsäkerhetsmyndigheten, som planerar att se över sina föreskrifter på området.

Om myndigheternas analys ger vid handen att det finns behov av ändringar i lagstiftningen kommer jag att tillsammans med miljöministern, som ansvarar för strålsäkerhetsfrågor, ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Stockholm den 13 januari 2010

Beatrice Ask

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.