Anförande och repliker från budgetdebatten om rättsväsendet

Anf. 116 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Ett fungerande rättsväsen som skapar ett tryggt samhälle där brott förebyggs och begångna brott utreds är en förutsättning och grundläggande för ett välfungerande samhälle.

Jag tycker att Sverige har ett bra rättsväsen. Vi har många hårt jobbande och engagerade poliser, vi har effektiva och pålitliga åklagare, vi har rättssäkra och förtroendeingivande domstolar och vi har en säker och behandlande kriminalvård. Men det finns mer att göra. Vårt rättsväsen kan fungera ännu bättre. Vi kan förebygga brott så att färre människor blir brottsoffer. Vi kan få fram bättre förundersökningar som leder till fler åtal. Vi kan få ned balanserna i domstolarna, så att brottsoffer och åtalade slipper vänta så länge på rättegång. Och vi kan minska återfallen i brott genom en ännu bättre kriminalvård.

Det är för att uppnå detta som vi i alliansen har gjort en historiskt stor satsning på rättsväsendet under den här mandatperioden. Enbart i budgeten för 2010 ökar anslagen till rättsväsendet med 2 ½ miljard kronor i förhållande till år 2009 års budgetram. Totalt kommer rättsväsendet att få 35,8 miljarder under 2010. Det är oerhört mycket pengar. Och jag tycker att vi ska ställa höga krav på vårt rättsväsen. Vi ska ställa höga krav på polisen, vi ska ställa höga krav på domstolarna och vi ska ställa höga krav på alla de andra myndigheterna inom det rättsvårdande området.

Fru talman! Av allt det som alliansen har genomfört under de senaste tre och ett halvt åren vill jag framför allt lyfta fram ökningen av antalet poliser, inte bara för att det är en ökning av antalet poliser, utan för att det har möjliggjort på ett helt nytt sätt att vi kan ha polis i hela landet – en polis som ska vara tillgänglig, synlig och närvarande i samhället.

Under Thomas Bodströms tid som justitieminister – tyvärr har han lämnat kammaren, men vi får se om han kommer tillbaka – var trenden tydlig. Polisstation efter polisstation lades ned. Nu är trenden den omvända; nya polisstationer öppnas. Socialistisk centralism har bytts mot en liberal decentralism, och det är glädjande. Det finns dock fortfarande några polismyndigheter som planerar att lägga ned polisstationer. Jag tycker att de borde tänka om. Det är inte vad svenska folket vill.

En annan viktig fråga att lyfta fram är när barn begår brott eller när barn utsätts för brott. De här sakerna hör ofta ihop. Det är inte sällan som gärningsmän blir brottsoffer och brottsoffer blir gärningsmän, speciellt om ett brottsoffer känner att ingen har lyssnat, att ingen har brytt sig om vad som egentligen hände.
Vi i Centerpartiet har bland annat lagt fram ett nytt förslag som gäller barnmisshandelsbrott liksom barnfridskränkningsbrott. Vi menar att de rättsliga myndigheterna måste klara av att behandla de fall där barn är inblandade på ett snabbare sätt. Det är också frågor som vi kommer att driva hårt under den kommande mandatperioden.

En tredje sak som jag vill ta upp här är behovet av häkten i hela landet. Vi ser oroande tendenser till att häkten läggs ned. Det kan möjligtvis ge besparingar inom en myndighet, men ser man till helheten i rättsväsendet har jag mycket svårt att tro att det leder till vare sig effektivitet eller besparingar.

Låt oss då titta lite på vad oppositionen föreslår. Först och främst kan vi konstatera att det inte finns något oppositionsförslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram var sitt förslag, och de skiljer sig inte speciellt mycket åt ekonomiskt, men när det gäller inriktningen på politiken är det väldigt stora skillnader. Det är uppenbart att de rödgröna inte kan och inte vill komma överens om en gemensam rättspolitik. De har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att få ihop sin politik, men inte på det rättspolitiska området.

Vi som satt i justitieutskottet redan under förra mandatperioden kommer ihåg hur oeniga Vänsterpartiet och Miljöpartiet allt som oftast var med dåvarande justitieminister Thomas Bodström. Då kom han i stället springande till Centerpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna och ville ha stöd. På det sättet kunde Vänsterpartiet och Miljöpartiet kringgås. Och jag förstår om en del socialdemokrater hellre lämnar landet än försöker få ihop en gemensam rödgrön rättspolitik.

När det gäller anslagen till rättsväsendets myndigheter och rättsväsendet i stort skiljer de sig väldigt lite, och det har många varit inne på tidigare. Det är egentligen bara två förslag som skulle ha någon större betydelse för myndigheterna. Dels är det Miljöpartiets förslag om att sänka Säpos anslag med 100 miljoner kronor, dels är det Vänsterpartiets besparing på Kriminalvården med 250 miljoner kronor. I övrigt är det bara några promillen upp eller ned.

Räknar man då samman oppositionens tre förslag för att få något slags bild av vilken politik en, ve och fasa, rödgrön regering skulle kunna föra, blir det totalt sett en besparing på rättsväsendet med 70 miljoner kronor. Det är väl vad svenska folket kan förvänta sig om det skulle bli regeringsskifte nästa år. Då kan de förvänta sig en besparing på rättsväsendet.

Fru talman! Då ställer man sig frågan: Vilka förslag har då de rödgröna för att leva upp till sina besparingar i budgeten? Ja, det är svårt att svara på. Vänsterpartiet ger egentligen det enda ordentliga besparingsförslaget, och det har de ju all rätt att göra, med halvtidsfrigivning för mördare och våldtäktsmän i stället för att släppa ut dem efter två tre års straff.

Miljöpartiet å sin sida flyttar en arbetsuppgift från en myndighet till en annan. I sin budget gör de en besparing på 100 miljoner kronor på den myndighet som blir av med arbetsuppgifterna men lägger inte till en endast krona till den myndighet som ska ta över arbetsuppgifterna. Är det med den bristen på ansvarstagande och realism som de rödgröna vill styra Sverige? Det är en så kreativ bokföring att man nästan skulle kunna tro att Mona Sahlin har varit inblandad.

I övrigt när man läser de tre rödgröna partiernas reservationer till betänkandet skulle man kunna tro att det handlar om flera miljarder i anslagsökningar. Samtliga tre vänsterpartier vill i sina reservationer se en prioritering av arbetet mot ekonomisk brottslighet, en prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet med mera, en prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott, en prioritering av arbetet mot människohandel, en prioritering av arbetet mot hedersrelaterat våld, en prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet, en prioritering av arbetet mot hatbrott, en prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet och en prioritering av arbetet mot korruption. Frågan man ställer sig är: Vad prioriterar ni inte?

Det är inte fel att ha höga ambitioner; det har vi i alliansen också. Men säger man att man prioriterar allt prioriterar man i själva verket inget.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
(Applåder)

Anf. 117 LENA OLSSON (v) replik:

Fru talman! När jag lyssnar på Johan Linander tycker jag mig höra någon som totalt har gett upp. I ditt anförande låter det som att du redan är tillbaka i opposition. Uppgivenheten lyser igenom.

Det var bra att Johan Linander rättade till Inger Davidson som beskyllde Vänsterpartiet för att dra ned på Säpo. Så är det inte. Man måste läsa på ordentligt.

Johan Linander tar också upp att Vänsterpartiet frigör resurser när det gäller kriminalvården. Det handlar om en villkorad halvtidsfrigivning för förstagångsdömda. På årsbasis innebär det 770 miljoner. Man får halvera det och dra bort de 250 miljoner vi har i besparing. Det blir ändå 127 miljoner kvar, Johan Linander. De får frivården behålla, för den behöver utvecklas. Vi tar ansvar fullt ut.

En partiledare fick frågan: Ni vill att det ska vara möjligt att utdöma villkorlig frigivning efter halva strafftiden, varför? Partiledaren svarade att det är viktigt eftersom det inte är bra att sitta inlåst så länge. Partiledaren som svarade så här var Maud Olofsson. Jag skulle vilja ha en kommentar till det.

Anf. 118 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Det är riktigt att jag inte har kritiserat Vänsterpartiet för besparingen på 250 miljoner kronor i kriminalvården eftersom ni har förklarat den med att ni vill ha halvtidsfrigivning för förstagångsdömda. Förstagångsdömda kan såklart vara mördare och våldtäktsmän också; där gör ni inga undantag. Ni öppnar alltså för att mördare och våldtäktsmän ska kunna bli frigivna efter halva tiden. Är det rätt uppfattat?

Pengar till frivården är bra. Samtidigt säger Vänsterpartiet i talarstolen att man vill bygga nya anstalter i såväl Östersund som Haparanda, vilket kostar många hundra miljoner. Frågan blir då: Vilka anstalter vill ni då lägga ned i stället? Ni behöver ju färre platser eftersom ni ska ha halvtidsfrigivning. Samtidigt ska ni bygga nya anstalter. Det måste betyda att ni ska lägga ned andra. Jag tror att många anställda i kriminalvården som jobbar på anstalter runt om i Sverige är intresserade av om just deras anstalter ska läggas ned om det blir en rödgrön regering efter valet.

När det gäller intervjun i Expressen för ganska länge sedan var det en okunnig journalist som ställde en fråga. Det var ett ganska dåligt svar också. Jag antar att min partiledare inte förstod frågan eftersom frågan var totalt felställd. Vad Centerpartiet sade för tre fyra fem år sedan var att det kan finnas fall där personer är dömda och det inte finns någon som helst återfallsrisk då vi kan tänka oss halvtidsfrigivning efter en särskild domstolsprövning.

Anf. 119 LENA OLSSON (v) replik:

Fru talman! Jag börjar med intervjun i Expressen. Det var väldigt länge sedan, sade Johan Linander. Men det var den 17 september 2009. Några månader är tydligen väldigt länge sedan. Maud Olofsson sade att hon är för en villkorad halvtidsfrigivning, men du, Johan Linander, påstår att din partiledare inte kan så mycket om saken. Det är upp till dig vad du säger om henne.

Johan Linander tar upp detta med platserna. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle ungefär 500 platser frigöras. De nya anstalterna kommer att behövas, för vi har så många gamla nedslitna anstalter – jag har personligen besökt dem – som är under all kritik och som ska läggas ned. Då måste det komma något nytt, eller hur?

Men vem är det som har rätt? Är det Maud Olofsson som är partiledare eller är det Johan Linander? Några månader sedan är inte länge sedan. Det var i september 2009.

Anf. 120 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Lena Olsson får nog lyssna lite bättre på vad jag säger. Centerpartiet har inget beslut om att vi vill ha en generell halvtidsfrigivning. Den politiken får Vänsterpartiet står för alldeles själva. Däremot hade vi för tre fyra fem år sedan ett yrkande i riksdagen om mycket speciella fall där vi tyckte att man skulle kunna få halvtidsfrigivning efter domstolsbeslut. Det har Centerpartiet dock inte motionerat om på flera år. Vi behöver inte gå vidare med den diskussionen.

Lena Olsson visar en häpnadsväckande okunnighet när hon säger att det behövs ytterligare nya anstalter – som om det inte hade tillkommit några anstaltsplatser de senaste åren! Mellan 2004 och 2009 har det tillkommit 1 400 nya anstaltsplatser. Åren 2010–2012 kommer det med den utbyggnadsplan som finns och är i gång ytterligare 870 nya platser till anstalter och häkten – detta utan de två nya anstalter i Östersund och Haparanda som Lena Olsson säger ska byggas utan att man har tillskjutit en endaste krona. Hur ska någon kunna tycka att er politik är trovärdig när ni i budgeten inte tillskjuter några som helst pengar till en sak men i debatten säger att ni ska göra det ena efter det andra?

Man måste kunna ta ansvar. Att ta ansvar är att kunna sätta på pränt vilka pengar man vill tillskjuta för att nå ett mål. Man kan inte bara säga: Vi vill komma hit, men vi har inga pengar till det. Det är inte trovärdigt. Den politiken fungerar inte om man ska ta ansvar. Jag önskar de rödgröna lycka till med att ta fram en gemensam rättspolitik. Jag hoppas vi får se den före valet. Det skulle förenkla debatten för alliansen.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Anförande och repliker från budgetdebatten om rättsväsendet

  1. frekar06 says:

    Johan,

    Jag såg så sent som idag på ett avsnitt i TV3:s Insider(special) från 2008 via TV3 Play där hela reportaget går att finna. Där avslöjas att polisen under 10 års tid har mörklagt och undanhållit material från domstolarna för att dölja sina egna grova brott (allt ifrån grova tjänstefel till brottsprovokation) och det avslöjas dessutom att tusentals människor kan vara felaktigt dömda och att grovt kriminella har gått fria pga. det mörkläggande som polisen har sysslat med. En bra sammanfattning av hela reportaget får man av den trailer till reportaget som finns på Youtube.

    http://www.youtube.com/watch?v=F09ViC17ub4

    Detta kan vara något att titta på innan man ger polisen några ökade befogenheter. De klarar uppenbarligen inte av att hålla sig inom lagens ramar som det är idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.