Barn ska ha rätt att känna trygghet

En debattartikel som har publicerats i flera tidningar runt om i landet under november.

Antalet fall om barnmisshandel som kommer in till polisen har bara ökat. Under de senaste 20 åren har antalet anmälningar sexdubblats. Under 2008 anmäldes nästan 2000 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år och närmare 8600 fall av misshandelsbrott mot barn i åldern 7-14 år. Motsvarande siffror för 2007 var 1548 respektive 8071. Det är en utveckling som vi i Centerpartiet inte kan acceptera.

Barn har rätt att känna trygghet under uppväxten. Hemmet ska vara en plats som präglas av respekt och värme. När våld förekommer inom hemmets väggar förvandlas tryggheten till skräck vilket kan påverka barnet under hela uppväxten och vidare i vuxenlivet. Samhället och lagstiftningen måste på ett tydligt och mer självklart sätt markera allvaret i brott mot barn.

Mot denna bakgrund har vi i Centerpartiet tagit initiativ till två förändringar i lagstiftningen avseende reglering av misshandelsbrott begångna mot barn. Ett nytt barnmisshandelsbrott som inkluderar psykisk misshandel och ett nytt barnfridskränkningsbrott. Detta är initiativ som vi tar med oss in i de alliansarbetsgrupper som ska arbeta fram Alliansens förslag till valmanifest för 2010.

Ungefär vart tionde barn i Sverige bevittnar våld begånget i det egna hemmet årligen. Barn som tvingas leva med och bevittna att en förälder blir slagen eller hotad utsätts genom dessa handlingar för psykisk misshandel. Denna typ av misshandel kan vara minst lika traumatisk som fysisk misshandel och skadar barnets grundläggande tillit till sina föräldrar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i brottsbalken – barnmisshandel – som utöver fysisk misshandel också ska omfatta psykisk misshandel som när barn bevittnar våld inom familjen.

Att barn som brottsoffer är särskilt utsatta måste tydligare framgå av lagstiftningen. Misshandel av barn bör därför få ett eget utrymme i brottsbalkens bestämmelser. Av samma skäl bör också barnmisshandel straffas hårdare än andra misshandelsbrott. En sådan bestämmelse innebär också att ett barn som bevittnar våld inom familjen är brottsoffer och har rätt till skadestånd.

Barn som bevittnar våld i hemmet är också ofta själva utsatta för misshandel. De kan ha en uppväxt med ständig rädsla, slag, hot och kränkningar. Den eller de föräldrar som ska vara barnets förebilder och trygghet är istället deras plågoandar.

Samhället måste tydligt visa på det allvar som upprepad, systematisk kränkning av barnets integritet, såväl fysisk som psykisk, innebär. Centerparitet vill därför införa en ny brottsrubricering; grov barnfridskränkning. På detta sätt kan flera brott mot barnet vägas samman på liknande sätt som vid grov kvinnofridskränkning som har funnits i Sverige i nästan tio år. För att markera allvaret i brott mot barn så bör straffskalan för grov barnfridskränkning bestämmas till mellan 2 och 10 års fängelse.

Med dessa förslag markerar vi tydligt barnens värde och särställning. Misshandel och kränkningar av barn ska bestraffas hårt.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.