Svar ang. mödradödlighet

Svar på fråga 2008/09:957 av Johan Linander (c) Mödradödlighet

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige och EU, bl.a. med hjälp av vårt biståndsarbete, ska kunna göra mer för att FN:s femte millenniemål ska vara uppfyllt till år 2015.

Jag vill börja med att tacka Johan Linander för sitt engagemang i en fråga som prioriteras högt av regeringen. Mödradödligheten fortsätter att vara mycket hög i utvecklingsländer och 99 % av ca 530 000 dödsfall årligen till följd av graviditet sker i dessa länder. Hela 86 % av dessa dödsfall sker i Afrika söder om Sahara och i Sydasien. Faktum är att komplika¬tioner i samband med graviditet, förlossning och eftervård utgör en av de allra största bakomliggande orsakerna till kvinnors och flickors ohälsa och död globalt sett. Bättre resultat när det gäller att uppfylla millennie¬mål 5 om förbättrad mödrahälsa har därför bäring även på millenniemål 1 om minskad fattigdom, och mål 3 om jämställdhet. Det är tydligt att det är millenniemål 5 som uppvisar sämst resultat av de totalt åtta millennie¬målen: enligt den senaste rapporten om millenniemålen från FN har mödradödligheten minskat med mindre än 1 % mellan 1990 och 2006. Detta är helt oacceptabelt.

Förutom att stävjandet av mödradödligheten är en pockande angelägen¬het i sin egen rätt, blir kopplingarna mellan kvinnors hälsa och ekonomisk tillväxt allt tydligare. Internationella studier visar att kvinnors och flickors ohälsa och död till följd av bristande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive adekvat mödrahälsovård och tillgång till lagliga och säkra aborter har påtagliga konsekvenser för sysselsättning, produktivitet och tillväxt.

Främjande av jämställdhet, ökad respekt för kvinnors och flickors rättigheter och förstärkning av deras villkor är en av regeringens tre tematiska prioriteringar för biståndet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inklusive frågan om mödrahälsovård utgör ett särskilt fokus inom denna prioritering. Under 2009 satsar regeringen
100 miljoner kronor extra för arbetet med förbättrad mödrahälsovård.

Sida ska kanalisera de extra resurserna dels genom redan befintliga strukturer och aktörer, dels även genom nya initiativ. Stöd ges bl.a. till regionala initiativ i framförallt Afrika, till det globala partnerskapet Women Deliver och till FN:s Befolkningsfond UNFPA:s nya fond för bekämpning av mödradödlighet. Bidrag ges också till sexualutbildning och andra utbildningar inklusive för barnmorskor och annan hälsovårds¬personal, spridning av information om och tillgång till billiga preventiv¬medel av god kvalitet för vuxna kvinnor och män och för ungdomar; till kvinnliga nätverk och insatser för förbättrad tillgång till förlossnings- och mödravård, samt till internationella organisationer så som Ipas, som arbetar med utbildningar och med kvinnors tillång till laglig och säker abort, och för att fler kvinnor ska få ett adekvat omhändertagande efter aborter.

Regeringen arbetar aktivt också i EU med jämställdhet, inklusive kvinnors hälsa och bidrog till att arbetet med millenniemål 5 särskilt lyftes fram i rådsslutsatserna om ett EU-handlingsprogram om millenniemålen (EU Agenda for Action on the MDGs).

I höstas tog jag å regeringens vägnar emot en ’MDG3’ jämställdhets¬fackla inför millennietoppmötet i New York i september 2008. Ett av de åtaganden jag gjorde då handlar om att särskilt stödja arbetet med att minska mödradödligheten. Jag kan försäkra Johan Linander om att jag kommer att följa arbetet för, detta för utveckling mycket centrala område, på nära håll.

Stockholm den 29 maj 2009

Gunilla Carlsson

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.