Anföranden och repliker ang. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Anf. 76 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! I dag debatterar vi ett av de mest omdiskuterade lagförslagen det senaste året. Det gäller direktivet om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område, även kallat Ipred.

Direktivet antogs, som vi har hört, i april 2004 och skulle ha varit genomfört i svensk rätt redan den 29 april 2006. Det var då den socialdemokratiska regeringen med justitieminister Thomas Bodström i spetsen förhandlade för Sveriges räkning och antog direktivet. Men sedan när det skulle genomföras i svensk rätt blev Socialdemokraterna handlingsförlamade, och man kan misstänka att de väntade ut valet eftersom de visste att det var en känslig fråga. Begreppet Bodströmsamhället fanns redan.

I stället tillsatte mycket riktigt, som Eva-Lena Jansson sade tidigare, Socialdemokraterna en utredning i augusti 2006. Den handlade över huvud taget inte om hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt.

Den här utredningen kom i stället med ett enda lagförslag, nämligen om att Internetleverantörer skulle kunna stänga av abonnenter från Internet vid systematiska upphovsrättsliga intrång. Med andra ord skulle svenska medborgare kunna stängas ute från Internet och därmed inte kunna betala sina räkningar via Internet, inte kunna mejla till sina vänner eller handla via nätet och inte kunna använda sig av den enorma informationskälla som Internet är.

Det förslaget har vi i Centerpartiet väldigt starkt reagerat mot. Med dagens beslut kastas det i papperskorgen. Att bli avstängd från Internet är lika orimligt som att bli förbjuden att skicka brev, handla i affären och gå till biblioteket.

Fru talman! Alla dagar som riksdagsledamot är inte lika roliga. Ibland måste man vara med och fatta beslut som man innerst inne inte tycker är de allra bästa. Man kan göra som Socialdemokraterna och bara vänta, eller också kan man göra som den borgerliga alliansen och förhandla, kompromissa och komma överens även i svåra frågor.

I det beslut som vi i dag kommer att fatta finns det ärligt talat delar som jag helst skulle vilja slippa. En sådan del finns i kompromissen. En annan sådan del består av det som finns i direktivet som vi måste genomföra.

Kompromisser betyder att man får igenom en del saker men måste acceptera annat som man egentligen inte tycker är bra. Kompromisser är en del av politiken. Förstår man inte att kompromisser behövs ska man inte ge sig in i politiken.

Den del av direktivet som vi måste genomföra och som känns mest främmande för svensk rättstradition gäller kravet på att den dömde ska offentliggöra domstolsutslaget. Det betyder att den som döms för ett upphovsrättsintrång även kan dömas till att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet, något som vi i övrigt inte har i Sverige. Jag tycker att det här känns alldeles fel. Men eftersom den socialdemokratiska regeringen 2004 accepterade detta i direktivet måste vi nu genomföra det.

När det gäller själva informationsföreläggandet – som vi redan hört väldigt mycket om här i dag – det vill säga utlämningen av abonnentuppgifter, har en lång rad åtgärder lagts in för att rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten ska tillgodoses. Först krävs det en domstolsprövning. Det krävs också sannolika skäl för att ett intrång i upphovsrätten skett via just det påstådda IP-numret. Domstolen ska också göra en proportionalitetsbedömning, det vill säga en avvägning mellan behovet av åtgärden och intrånget i den enskildes integritet.

Det har också förtydligats att en abonnent inte automatiskt är ansvarig för ett upphovsrättsintrång via hans eller hennes uppkoppling. För att domstol ska döma ut skadestånd måste rättighetshavaren visa på det normala, vanliga, sättet och presentera tillräcklig bevisning för att det är just abonnenten som har orsakat ekonomisk skada och att skadestånd därför ska dömas ut.

Ytterligare en viktig del i dagens beslut är att en utvärdering påbörjas så fort lagen träder i kraft. Vid utvärderingen ska det följas upp hur lagen tillämpas, vilka effekterna blir till exempel för öppna nätverk, och att reglerna i första hand används för att vidta åtgärder mot intrång av stor omfattning.

Fru talman! I den debatt som i månader fortgått om Ipred har många missförstånd uppstått. Det har handlat om intrångsundersökningen, om kvarstad och om hur den civilrättsliga processen egentligen går till när någon begärt skadestånd. Det är väl bra att politiska frågor debatteras. Men det är olyckligt när missförstånd mer eller mindre medvetet sprids, vilket innebär att fler har blivit oroliga.

Nu när vi här i kammaren debatterar och ska fatta beslut om Ipred är det olyckligt att det även här sprids felaktigheter. Det började med att Socialdemokraternas Eva-Lena Jansson sade att upphovsrättsinnehavare skulle kunna få ut uppgifter om vilken IP-adress en person har. Det stämmer inte. Jag vet inte om det var ett misstag. Ett informationsföreläggande handlar om att få ut abonnentuppgifter, uppgifter om vem som har en viss IP-adress, inte tvärtom. Man kan inte komma med en uppgift om en person och få reda på vilken IP-adress den personen haft – det är oftast fråga om ”haft” eftersom vi har dynamiska IP-adresser och inte har kvar dem speciellt länge, eller rättare sagt finns de bara så länge datorn är uppkopplad just vid tillfället i fråga. Skillnaden är alltså mycket stor.

Vänsterpartisten Kent Persson fortsatte med att hänvisa till en säkerhetsexpert. Jag antar att källan är en artikel i Svenska Dagbladet – en artikel som tyvärr var full av felaktigheter. Jag har skrivit om detta på min blogg och kan berätta att säkerhetsexperten själv har varit inne och kommenterat och även medgett att han hade fel. Jag begär dock inte att Kent Persson går in och läser på min blogg.

Vidare hävdar vänsterpartisten Kent Persson att upphovsrättsinnehavare skulle få rätt till privat husrannsakan, som dessutom skulle tillåtas i större utsträckning än polisiär husrannsakan. Inte heller det stämmer.

För det första är en intrångsundersökning inte en husrannsakan. Vid en husrannsakan kan polisen göra beslag. Det kan man inte göra vid en intrångsundersökning. Dessutom är det inte upphovsrättsinnehavaren som får göra en intrångsundersökning. Det är kronofogden som verkställer och en domstol som beslutar.

För det andra är det inte lättare att få en intrångsundersökning än att få en polisiär rannsakan – enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Husrannsakan kan polisen i vissa fall få göra även utan domstolsutslag.

Fru talman! Både Vänsterpartiets Kent Persson och Miljöpartiets Lage Rahm kritiserar upphovsrättsinnehavarnas möjlighet att kräva skadestånd i civilrättsliga processer. Detta är intressant. Vi ska vara på det klara med att dagens beslut inte på något sätt ändrar hur de civilrättsliga processerna ska se ut.

Den fråga man ställer sig är vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker ska ändras. På Per Bolund lät det nästan som att ett slags tak skulle införas för hur stort skadestånd man får yrka på. Hur skulle det taket kunna se ut? Det är lätt att kritisera. Kom i stället med förslag om hur ni tycker att det ska se ut!

Man kan också fråga sig om Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare har väckt några motioner. Om ni nu tycker att systemet med civilrättsliga skadeståndsprocesser är så orimliga kan man ju undra vilka förslag ni tidigare lagt fram.

Lage Rahm fortsatte med att fråga sig varför det ska gå minst en månad innan information lämnas ut om abonnentuppgifter, alltså till den person som fått sina uppgifter utlämnade. Svaret finns i propositionen. Där är det inte några som helst hemligheter. Jag antar att Lage Rahm har läst propositionen.

Rättighetshavarna får en månad på sig för att föra civilrättslig talan. Under den tiden ska abonnenten inte ges möjlighet att undanröja eventuell bevisning. Inte en enda remissinstans hade någonting att anföra mot detta när förslaget var ute på remiss. Det hindrar självklart inte Lage Rahm att vara mot det, men det är viktigt att veta detta. Det har ju varit en väldigt stor remissrunda när det gäller det här förslaget.

Lage Rahm pratade också om att det skulle bli hembesök med hot och trakasserier. Då frågar jag mig om Lage Rahm påstår att upphovsrättsinnehavaren eller dess organisationer kommer att ringa på och hota och trakassera folk. Varifrån kommer de uppgifterna? Om det finns människor som får ont i magen av oro får man nog fundera på vilka uppgifter man själv sprider och vilket magont de kan ge. I replikskiftet med Mikael Oscarsson sade Lage Rahm att vi ska hålla oss till fakta. Det håller jag verkligen med om.

Det hela fortsatte med en mycket lång utläggning från Lage Rahms sida om intrångsundersökning och om hur människor skulle drabbas. Trots att han väldigt länge pratade om intrångsundersökningen lyckades han totalt glömma bort att berätta att domstolen också ska göra en proportionalitetsbedömning i frågor om huruvida intrångsundersökning ska få göras eller inte. I förarbetena till den här lagen står det: ”Skyddet för hemfrid och privatliv måste särskilt beaktas.”

Jag har försökt lite närmare titta på när intrångsundersökningar hittills skett. Lagen har ju funnits i cirka tio år, så det är inte på något sätt fråga om en ny lag även om det låter så. Det har varit tillfällen då intrångsundersökningar skett i hemmet, men så har skett när man haft näringsverksamhet som skötts från hemmet eller när man har kopierat hemlig information och sedan tagit den med sig till hemmet.

Att intrångsundersökningar skulle göras i vanliga fildelares hem känns mycket osannolikt. Jag skulle vilja påstå att det inte blir några intrångsundersökningar hemma hos fildelare eller hemma hos deras föräldrar eller deras grannar – om nu trådlös uppkoppling används.

Den här kritiken måste följas upp med frågan: Vilka motioner eller andra förslag har Miljöpartiet, och för den delen också Vänsterpartiet, lagt fram för att förändra lagstiftningen om intrångsundersökningar?

Om ni är så oerhört kritiska mot att den finns och har funnits i tio år, vad har ni då gjort för att förändra lagen? Det är en relevant fråga.

Fru talman! Jag har använt mycket mer tid än vad jag hade anmält mig till, och jag beklagar det. Jag vill säga att jag inte är nöjd med alla de delar som vi i dag kommer att fatta beslut om, men jag tycker att det är en acceptabel kompromiss. En del av den kritik som framförs är också befogad. Men att skrämma folk med överdrifter eller i vissa fall rena felaktigheter i sin argumentation tycker jag inte är okej.

Jag vill avsluta med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också säga att jag tycker att den utvärdering som nu påbörjas är mycket viktig. Jag kommer att följa utvecklingen mycket noga. Skulle lagstiftningen på något sätt missbrukas eller på annat sätt ge oväntade negativa följder kommer vi från Centerpartiets sida att återkomma med förslag till lagändring.

Anf. 77 LAGE RAHM (mp) replik:

Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Johan Linander om att det här i en del stycken inte är en särskilt bra lag. Jag uppskattar den uppriktighet som Johan Linander visar oss här i kammaren och inför svenska folket genom att framhålla det. Det känns väldigt bra, och jag hoppas att vi i framtiden kan komma fram till bra förändringar, kanske tillsammans. Det vore i alla fall väldigt bra.

Johan Linander ägnade lång tid åt att rätta små fel som smugit sig in i vad som sagts av vissa talare. Jag kan glädja mig åt att han faktiskt inte hade lyckats hitta ett enda fel i det jag sade utan snarare tolkade att något skulle kunna vara fel. Bland annat sade han att jag hade sagt att det skulle bli trakasserier. Jag sade att det kunde bli trakasserier. Jag menar att det är en risk.

Jag skulle ha uppskattat om Johan Linander hade gått igenom även där de borgerliga politiker som har sagt fel. Det har skett fel även på den sidan. Men det känns bra som sagt att han inte, åtminstone av vad som har kommit fram hittills, hade hittat några fel i det jag sade.

När det gäller intrångsundersökningar är det en stor skillnad i förhållande till vad som var tidigare. Man nämner det i en lag som i mångt och mycket inriktar sig på att få fram en bevisning för att människor ska kunna fällas efter stämningar. Det handlar om privatpersoner som har laddat ned ett par låtar. Det är en stor skillnad jämfört med vad som var tidigare. När det handlar om immaterialrättsintrång som berör stort omfång av till exempel skog som någon har tillverkat är det en helt annan sak. Det är näringsverksamhet.

Anf. 78 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Jag börjar med att konstatera att Lage Rahm säger att vissa delar inte är bra i lagförslaget. Det måste betyda att han i andra delar tycker att det är bra saker, men ni yrkar avslag på hela propositionen. Då kan man fråga: Håller du inte med om att det i lagförslaget finns delar som vi inte behöver genomföra enligt EG-domstolens Telefónicamål? Men det handlar mest om det som måste genomföras. Det skulle ha varit genomfört den 29 april 2006.

Sverige är redan hotat av stämning, och vi kan bli skadeståndsskyldiga för att vi inte genomför direktivet. Ändå föreslår Miljöpartiet att hela förslaget ska avslås. Tycker ni inte att vi ska genomföra direktivet? Hade ni sagt att vi ska lämna EU genast som ni har sagt tidigare hade jag förstått det. Men nu är ni för att vi är medlem, och ska vi då inte genomföra de direktiv som finns? Det är en fråga som jag tycker att ni behöver svara på.

Det är intressant att oppositionen tycker att majoriteten ska hjälpa till med att opponera. Det får ni klara av själva, och jag tror att ni klarar det. Jag tycker inte att jag behöver recensera mina allianskollegers eventuella felaktigheter i den här talarstolen, det får ni sköta.

Till slut: Nog hittade jag ett och annat fel i det som Lage Rahm sade, speciellt påståendet att det nu skulle bli en massa intrångsundersökningar. Vad är belägget för det? Var har du fått uppgifterna om att det kommer att bli en massa intrångsundersökningar? Jag tror att du använde just begreppet massa.

Jag vet inte om Lage Rahm har studerat förarbetena till lagen om intrångsundersökningar och sett att skyddet för hemfrid och privatliv särskilt måste beaktas. Det har gjort att man inte ger tillstånd till intrångsundersökningar i privata hem om det inte samtidigt gäller näringsverksamhet eller att man tagit hem speciella uppgifter.

Anf. 79 LAGE RAHM (mp) replik:

Fru talman! Det råkar faktiskt vara så att jag har läst förarbetena till lagen om intrångsundersökningar. Jag är fullt medveten om att det står om proportionalitetsbedömningar där. Frågan är hur de i praktiken ska utföras när man måste skaffa någon form av bevis till det civilrättsliga målet. Det är det frågan gäller. Tyvärr tror jag att vi är två av de få i denna kammare som har läst förarbetena. Jag tror inte att det är så många fler som har gjort det. Det tycker jag är ett problem.

Jag tycker att vissa delar är dåliga, och jag påpekade att jag och Johan Linander var överens om att vissa delar är dåliga. Det var åtminstone vad Johan Linander sade. Jag tycker själv att rätt så många delar är dåliga. Det är anledningen till att vi anser att helheten blir så pass dålig att det här behöver arbetas om, och därför bör riksdagen avslå det.

Jag gillar som sagt att man svarar på frågorna. Jag tycker att det är rimligt att fråga sig: Vad ska vi göra med direktivet? I direktivet står det att vi behöver genomföra en del saker som är direkt dåliga, och det finns en del saker där regeringen har gått längre på den dåliga vägen.

Vi vill inte att man ska gå så långt på den dåliga vägen som regeringen. Men vad ska vi göra med direktivet? Jag tycker att det är rimligt att vi för rättssäkerhetens skull och svenska medborgares skull inte ska genomföra det här direktivet, och i så fall får vi ta en stämning i EG-domstolen. Vi tycker att vi och regeringen ska jobba på att faktiskt garantera svenska medborgares rättssäkerhet och driva linjen att det här borde omförhandlas så att vi kan garantera rättssäkerheten på ett bättre sätt.

Anf. 80 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Utifrån tidigare replikskiften som jag lyssnat på under de snart fyra timmar som debatten har pågått finner jag en häpnadsväckande misstro mot svenska domstolar. Vi pratar om domstolsprövning och huruvida IP-nummer ska lämnas ut. Vi pratar om domstolsprövning och om det ska bli en intrångsundersökning. Det tycks inte finnas något som helst förtroende för att domstolarna klarar av den processen. Om vi inte litar på att svenska domstolar klarar av det som de ska göra är det verkligen illa ute med det svenska rättssamhället. Har man sådan misstro mot svenska domstolar förstår jag att man är väldigt orolig.

Ska direktivet genomföras eller inte? Jag kan tänka mig bättre saker att lägga medborgarnas skattepengar på än att betala det skadestånd eller vite som EG-domstolen dömer ut. Om kommissionen stämmer Sverige och EG-domstolen kommer fram till att Sverige inte har genomfört direktivet som vi ska göra blir det fråga om skadestånd eller vite. Då får vi lägga svenska skattebetalares pengar på det. Jag känner att det är bättre att genomföra direktivet, och om man sedan vill omförhandla det får man ta itu med det sedan. Att vi skulle lyckas tror jag inte, men jag kan hålla med om att det finns en del saker i direktivet som inte är bra. Så långt kan vi vara överens.

Anf. 81 EVA-LENA JANSSON (s) replik:

Fru talman! Jag trodde egentligen att jag var klar med mina replikskiften, men jag vill ändå korrigera vissa saker.

När det gäller den förra, socialdemokratiska regeringens agerande i frågan stämmer det att man på uppdrag av och i samråd med EU-nämnden har drivit frågan om sanktionsdirektivet i EU. Hur det sedan har kommit tillbaka är en annan fråga.

Om jag ska vara ärlig, fru talman, tror jag att man ska ta ansvar för sitt eget handlande och hur man lägger fram en proposition. Det är nämligen den borgerliga regeringen som har valt att lägga fram den här propositionen, inte den socialdemokratiska. Vi har ingen socialdemokratisk regering nu.

Jag tycker att det är bra att utredningens förslag om avstängning av Internet, en del av Cecilia Renfors förslag, förkastades av regeringen. Däremot saknar jag andra saker som fanns med i utredningen. Den kritik som riktades mot branschorganisationerna för att det inte fanns tillräckligt många tillgängliga alternativ och att konsumentperspektivet inte lyftes fram på ett bra sätt är en fråga som bland annat Miljöpartiet har tagit upp i sin motion, men som inte just nu finns med i det här direktivet. Men det var många saker som man pekade på, och även det här direktivet togs i beaktande i utredningen.

Jag, precis som Johan Linander, tycker inte att den här frågan är lätt. Alla riksdagens partiers ungdomsförbund tycker att det här förslaget inte är så bra, om vi ska vara riktigt ärliga. Just att frågan om upphovsrätt är komplicerad tycker jag är viktigt att vi tar fasta på. Det är därför vi har föreslagit en upphovsrättskommission. Johan har ju lyssnat på mina tidigare frågor till de andra borgerliga ledamöterna. Så, Johan, visst skulle det väl vara bra med en upphovsrättskommission som fick ett brett uppdrag att jobba under flera år för att utreda och se över upphovsrätten i framtiden?

Anf. 82 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Jag väntade faktiskt på den här frågan. Det tog väldigt lång tid, två minuter, men till slut kom den.

För att börja från början stämmer det att det är den borgerliga regeringen som har lagt fram den här propositionen. Men det skulle den socialdemokratiska regeringen ha gjort senast den 29 april 2006. Då var det onekligen en socialdemokratisk regering. Man kan ju fråga sig varför ni inte lade fram någon proposition då. Jag kan minnas massor av propositioner under förra mandatperioden som kom fram snabbt från Thomas Bodströms sida om direktiv som vi skulle genomföra. Först var det en godkännandeproposition om ett rambeslut, och ganska snabbt därefter kom propositionen för genomförande så att vi skulle hinna innan tiden gick ut. Men just när det gällde sanktionsdirektivet tillsatte man inte ens en utredning. Det sägs att det gjordes en departementsskrivelse, men den har jag inte lyckats få se.

När det gäller upphovsrättskommissionen, och jag kan ta integritetsombudsmannen också när jag ändå är i gång, är det centerpartistiska förslag. Det är glädjande att Socialdemokraterna ställer sig bakom tidigare, centerpartistiska förslag. Redan när vi ändrade upphovsrättslagstiftningen för fyra fem år sedan, även det med Thomas Bodström som ansvarigt statsråd, lade Centerpartiet fram förslag om att utreda upphovsrätten därför att den var omodern, inte klarade av dagens teknik och behövde få en bättre proportionalitet mellan upphovsrättsinnehavarna och konsumenterna. Så, visst, det är trevligt att ni också har ställt er på den sidan.

En integritetsombudsman har Centerpartiet också föreslagit. Det är taktiskt bra, får man väl säga, av Socialdemokraterna att dra fram det förslaget i reservationer nu och tro att vi centerpartister ska rösta för det, men det kommer vi alltså inte att göra. I nästa replikskifte ska jag förklara varför.

Anf. 83 EVA-LENA JANSSON (s) replik:

Fru talman! Ja, det är så i politiken att man måste ta till sig idéer och tankar från andra och se om en fråga är komplex eller inte.

Det som har kommit till sedan den borgerliga regeringen tillträdde är bland annat en FRA-lag som kritiseras starkt. Så sent som i dag var det PTS, Post- och telestyrelsen, som riktade stark kritik mot FRA-lagen, men även Datainspektionen har riktat kritik mot den. Då är det viktigt att väga samman de förslag som nu kommer som har påverkan på den personliga integriteten. Om inte vi tar till oss den kritiken nu, när ska vi då göra det? Det vore märkligt att inte lyssna på den kritik som har varit.

Jag väntar med spänning på att få höra vad Johan Linander har för argument, fru talman, för att avslå ett förslag om en upphovsrättskommission – ett förslag som inte bara vi socialdemokrater har lagt fram utan också Annie Johansson från Centerpartiet, som har skrivit en alldeles utmärkt motion i ämnet.

Anf. 84 JOHAN LINANDER (c) replik:

Fru talman! Det brukar kallas en cliffhang, alltså att man väntar på vad som ska komma.

Med det här förslaget tillsätter vi ytterligare en utredning som ska följa hur sanktionsdirektivet används, och det finns redan en utredning som i mer tekniska termer rör upphovsrättslagens utformning. Vi avvaktar de här två utredningarna. Men jag lovar att vi kommer att återkomma och driva frågan om en större upphovsrättsutredning, för jag tycker fortfarande inte att den svenska upphovsrättslagstiftningen är bra. Det tyckte jag inte 2004, när Socialdemokraterna ändrade och gjorde den privata nedladdningen olaglig, och jag tycker det inte heller i dag. Så jag kommer att fortsätta driva den frågan. Det kan Eva-Lena Jansson lita på.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

26 Responses to Anföranden och repliker ang. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

 1. Erik Hultin says:

  Jag hörde dig igår, och jag tycker att det är glädjande att du i ditt anförande för IPRED lyckas få med en del kritik. Tyvärr så räcker det inte med det. Hela lagstiftningen är en styggelse sett till rättssäkerheten.

  Rätt angreppsvinkel hade varit att börja med att se över upphovsrättslagen samt frågan kring huruvida nedladdning för enskilt bruk ska vara tillåtet eller ej. Även denna lag stiftas, precis som FRA-lagen, i bakvänd ordning. Nu har vi på ett år fått två lagar där man redan i samband med stiftandet aviserar en utredning kring hur lagen brukas och vad den kan innebära. Om sådan osäkerhet finns så är det väl direkt olämpligt att stifta lagen, eller hur? Svensk lagstiftning riskerar ju att holkas ur på detta vis. Vi får lagar som kanske, eller kanske inte, måste förändras och rättas till sen när vi sett hur bra eller illa det gick. Är inte det lite för mycket juridisk lekstuga från riksdagens håll?

  Att Centerpartiet lyckades förhindra att man blir avstängd från internet om man fälls är relativt marginellt. Om man fälls och döms att betala ett ofantligt skadestånd (i avskräckande syfte) samt att den dömde även tvingas betala för en enorm annons (läs: egenfinansierad skampåle) så kan man ju undra om den personen i praktiken har råd att ha ett internetabonnemang. Å andra sidan så kunde vi ju igår höra författaren Stig Larsson säga att internet i princip var onödigt. Det vore ju ännu smidigare, eller hur.

 2. Erik, det är fullt normalt att ny och dessutom ifrågasatt lagstiftning utvärderas. Det vore väl konstigare om det var tvärtom. Det ovanliga är att det så tydligt i beslutet sägs att det ska göras en utvärdering, men i sak är det inget ovanligt. Det betyder alltså inte att det finns osäkerhet i om det är lämpligt eller inte att stifta lagen, det betyder att det kan finnas förbättringar att göra när den fått verka ett tag.

  Det är en villfarelse att tro att vi som lagstiftare skulle veta exakt hur en lag kommer att tolkas. Ta brottsbalken som exempel, som innehåller de hårdaste straffen mot enskilda. När lagstiftaren beslöt att det skulle finnas ringa misshandel, misshandel och grov misshandel med straffskala från böter till fängelse i 10 år så kunde inte de då förtroendevalda riksdagsledamöterna exakt redogöra för vilka misshandelsfall som skulle rendera böter, någon månads fängelse eller kanske ett riktigt långt fängelsestraff. Det finns alltid ett tolkningsutrymme för domstolarna.

  Det förvånar mig oerhört att du tycker det är marginellt om Sverige ska ha en lagstiftning där bredbandsoperatörer kan vara skyldiga att stänga av abonnenter eller inte. Jag tror inte att du tycker det egentligen.

  I Sverige har vi förhållandevis låga skadestånd och när det gäller möjlighet för domstol att döma ut “offentliggörande av domen i målet” så står det att det ska vara en rimlighetsbedömning. En privatperson blir alltså inte skyldig att bekosta en helsida i DN. Däremot är det principiellt fel att den dömde ska tvingas offentliggöra domen mot honom.

 3. Erik Hultin says:

  Nej, jag tycker egentligen inte att det är marginellt om bredbandsoperatörer kan bli skyldiga att stänga av abonnenter. Jag tycker däremot att det blir av mer underordnad karaktär med tanke på hela lagstiftningen samt med tanke på att den dömde möjligen efter att dom fallit har fått sin privata ekonomi totalförstörd.

  Vad gäller skadeståndsnivåerna så kan vi väl få ett snabbt svar på om skadeståndsnivån i The Pirate Bay-rättegången är “förhållandevis låg”. Hur gör man en rimlighetsbedömning av hur stor den egenfinansierade skampålen ska vara, och vet du vilken nivå det kan komma att handla om.

  Johan, jag och alla andra vet vad du sa i riksdagen. Vi vet även att du röstat för denna lag. Min fråga till dig är om du gjorde det utifrån kompromissandet i alliansen eller för att du själv är övertygad om att denna lag ska införas i Sverige?

 4. Låt oss se om det är någon som får sin privata ekonomi totalförstörd innan vi påstår att det blir så. Det är så många som påstår saker i den här debatten. Enklaste sättet att slippa vara orolig är såklart att inte begå upphovsrättsintrång.

  Det finns ingen skadeståndsnivå i TPB-rättegången. Däremot finns det ett yrkande från målsägarna som är hiskeligt högt, men de får naturligtvis yrka på precis vad de vill. De hade kunnat yrka på en miljard, men det betyder ingenting för vilket skadestånd som kan komma att dömas ut om de åtalade fälls. Dra inte slutsatser innan vi vet hur det slutar.

  Klart att jag röstade genom kompromissen som helhet, hade vi suttit i opposition och kunnat rösta fritt på varje punkt så hade varken jag eller Centerpartiet som helhet (kan inte uttala mig för alla ledamöter dock) röstat för att lämna ut abonnentuppgifterna, dvs det som inte var tvingande i direktivet enligt EG-domstolen. På samma sätt kommer det att vara med klimat- och energiöverenskommelsen. Vi kommer att rösta genom kompromissen som helhet, men hade vi suttit i opposition och kunnat rösta fritt så hade vi (åtminstone nästan alla i riksdagsgruppen) såklart röstat för de oerhört bra målen och åtgärderna för mer förnybar energi och besparingar medan vi röstat mot att ersätta gamla reaktorer med nya.

  Men nu sitter vi i en fyrpartiregering där det krävs kompromisser när inte alla tycker likadant. Då får man ta en del mindre bra saker för att få genom andra bra saker. Det går liksom inte först att kompromissa och sedan när det kommer till votering så tar man russinen ur kakan och röstar för “sin” del av kompromissen men mot resten.

  Jag har full förståelse för att det finns olika synpunkter inom Centerpartiet på var kompromissgränser ska gå, det gäller både inom IPRED och Energifrågan. Men det är mycket enklare att sitta utanför och tro att man skulle ha kunnat nå en bättre förhandlingsuppgörelse än vad som blev fallet. Det är också så lätt att tro att andra egentligen borde hålla med i de frågor som vi tycker är bra och viktiga, så att de andra aldrig behöver “släppa” något medan vi gör det. Samma tongångar kan man höra i alla fyra allianspartierna. Moderater tycker att de behöver ge med sig alldeles för mycket i förhållande till hur mycket större de är än vi andra tre. Inom C, Fp och Kd låter det ungefär likadant, varför måste ni alltid gå med på moderaternas krav.

 5. Erik Hultin says:

  Johan:
  Du skriver en mening som jag möjligen läser som f*n läser bibeln. Jag mste dock påpeka det hela, eftersom det i mångt och mycket handlar om centerpartistiska kärnvärderingar. Du skriver:

  Jag har full förståelse för att det finns olika synpunkter inom Centerpartiet på var kompromissgränser ska gå, det gäller både inom IPRED och Energifrågan. Men det är mycket enklare att sitta utanför och tro att man skulle ha kunnat nå en bättre förhandlingsuppgörelse än vad som blev fallet.

  Min markering visar på just problematiken när det handlar om kärnvärderingar. Om partiets medlemmar/väljare kan anses sitta “utanför” så indikerar det just ett kraftigt demokratiskt underskott, och det är däri jag finner mycket grund för min kritik.

 6. Nils2 says:

  Johan, du har röstat ja till följande:

  * Vanliga familjer kommer att få sina hem genomsökta av främlingar.
  * Vanliga familjer kommer tvingas att blotta det mest privata, dvs. innehållet i datorn, för främlingar.

  Att det sedan dividera om att det heter intrångsundersökning och inte husrannsakan är bara hårklyveri. I Regeringens proposition 2008/09:67 går att läsa:

  “Bestämmelserna innebär att en rättighetshavare i ett civilrättsligt förfarande kan begära att det görs en undersökning för att säkra bevis hos den som på goda grunder misstänks för att ha gjort intrång eller för försök eller förberedelse till intrång.”

  Det står ingenstans i propositionen att vanliga familjer är undantagna den här regeln.

  Tack för ordet.

 7. Bo says:

  Johan: “Låt oss se om det är någon som får sin privata ekonomi totalförstörd innan vi påstår att det blir så.”

  Erik: “Jodå, jag kan fortfarande ha respekt för Johan Linander och hans kunskap.”

  http://erikhultin.se/02/blir-man-inte-mallos.php#comments

  Haha, vilket skämt c är.

 8. Erik Hultin says:

  Bo:

  Och din reaktion är??? Hat? Avsky? Förakt? Den typen av svart-vitt tänk garanterar bara att din röst inte kommer att bli hörd alt. att den hörs, men ingen bryr sig.

  Johan Linander besitter förmodligen t.ex. betydligt mycket mer juridisk kunskap än vad du och jag gör tillsammans. Att han däremot troligen har en annan åsikt än mig vad gäller om det var vettigt eller ej att införa IPRED innebär knappast att jag måste revidera den respekt man normalt sett visar andra människor. Eller hur?

 9. Bo says:

  Min reaktion är avsky och förakt.

  Min röst hörs inte ändå. Jag röstade på ett parti som säger sig vara för ett liberalt och öppet samhället. När det kommer till makten visar det sig arbeta för ett mer fascistiskt.

  Att hålla kvar vid detta parti är som när den förfördelade personen i ett destruktivt förhållande stannar kvar i förhoppningen att kunna förändra översittaren.

 10. Erik Hultin says:

  Du betraktar med andra ord ett parti som en självständigt tänkande varelse? Det är alltså fel på partiet snarare än på de människor som har skapat ett demokratiskt underskott, om jag fattar dig rätt.

  Utifrån samma tankesätt så är alla tyskar nazister, alla italienare fascister o.s.v. Detta p.g.a. att inte alla emigrerade så snart nazisterna resp. fascisterna tagit makten.

  Är det så du menar?

 11. Erik, alla medlemmar kan inte sitta med vid förhandlingsbordet. Det är därför partistyrelsen är utsedd och vi i riksdagsgruppen är valda att företräda vårt parti i riksdagen. Det är inte heller möjligt att ha förtroenderåd eller stämma varje gång det är en svår fråga som ska förhandlas.

  Kom gärna med förslag på hur känsliga och svåra förhandlingar mellan regeringspartierna ska kunna förankras bättre. Det normala är att partistyrelse och riksdagsgrupp fattar beslut medan distriktsordförande eller ibland kretsordförande får information och får komma med synpunkter via telefonmöte. Det innebär att 300-400 ledande centerpartister har fått vara med i beslutprocessen innan slutgiltigt beslut fattas. Är det ett demokratiskt underskott?

  Nils2, du får läsa förarbetena till lagen om intrångsundersökning som är ca 10 år gammal. Du kan inte bara läsa det du själv vill för att få din egen bild bekräftad. Svaret är att jag inte röstat för något av det du påstår i dina punkter. Ta reda på fakta innan du anklagar folk.

  Bo, om man inte har större kunskap än att kalla Centerpariet för fascistiskt så är dina kommentarer inte värda att ta på allvar.

  Det ska också bli intressant att följa hur IPRED-lagen kommer att användas. Om det visar sig att upphovsrättsinnehavare hotar, trakasserar och ruinerar vanliga familjer så lovar jag att erkänna att jag hade fel.

  Bo, om så inte blir fallet, lovar du att erkänna att du hade fel?

 12. Bo says:

  Jag säger inte att c är fascistiskt, jag säger att c arbetar för ett mer fascistiskt samhället, i motsatt till ett liberalt.

  Jag hoppas innerligt att ingen blir trakasserad eller får sin ekonomi förstörd.
  Vad jag reagerar mot är att du tycker det är ok att spela med det i kampen mot piratkopiering. (“Låt oss se om det är någon som får sin privata ekonomi totalförstörd innan vi påstår att det blir så.”)

 13. Bo says:

  När det gäller förtroende för c i allmänhet och Johan i synnerhet:
  FRA1 var tydligen tillräckligt bra för att rösta igenom. Centrum för rättvisa tycker inte det, utan att den var så bristfällig att de anmälde den till Europadomstolen där vi begärde att den så kallade FRA-lagen skulle granskas avseende dess förenlighet med de rättigheter som garanteras i Europakonventionen, främst skyddet för privatlivet och rätten att få statliga övertramp rättsligt prövade (http://www.centrumforrattvisa.se/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/154/)
  FRA2
  Johan hänvisar till de förbättringar som skall komma. Dessa visar sig inte vara mycket bättre, lite sminkat bara.
  Centrum för rättvisa välkomnar då anmälan från ICJ-Norway.

 14. Bo says:

  Sammanfattningsvis:
  C och Johan går med på massavlyssning (FRA-lagarna), massövervakning (datalagringsdirektivet), försämrad rättssäkerhet (IPRED).
  Ledande c-funktionärer tycker det är ok att försöka tysta meningsmotståndare genom att gå bakom ryggen och att demokrati står ivägen när beslut skall fattas.
  När det gäller förtroende, så är det på botten, nada.
  PS.
  Gällande nazistjämförelsen tänkte jag hänvisa till Goodwin och avstår att svara; men absolut inte! Däremot behöver hela c-ledningen bytas ut för att förtroendet ska kunna återvinnas, det räcker nämligen med ord längre. Det räknar jag med att det inte kommer att hända. Kan ju givetvis ha fel.

  Ber om ursäkt för spammandet, men hade problem med några länkar.

 15. Bo says:

  Hur kan man inte skratta åt detta?
  http://federley.blogspot.com/2009/03/dn-ger-klarsyn.html

  Erik, du har en tuff uppgift framför dig.

 16. Nils2 says:

  Tack för ditt svar!

  Att vanliga familjer kommer att utsättas för intrångsundersökningar är ingen påhittad beskyllning. Det är min åsikt. Den har jag tillägnat mig genom att läsa propositionen och genom att bedöma den omfattande rapporteringen på bloggar och i traditionell media. Genom att läsa kommentarerna till din postning ”Märklig artikel för att vara i Svenska Dagbladet” hittar jag förarbetet från vilket du citerar ”skyddet för hemfrid och privatliv måste särskilt beaktas”. Men det står också ”En intrångsundersökning i en bostad torde därför i regel endast bli aktuell vid allvarliga immaterialrättsintrång”. Så intrångsundersökningar i bostäder är inte uteslutet. Jag misstänker att vanliga familjer kommer att drabbas. Hoppas att jag har fel.

  (btw Johan, kommentarsfältet på din blogg är toppen. Jag märker hur mycket tid du lägger ner på att besvara kommentarer (även tjuriga kommentarer som mina). Tummen upp!)

 17. Bo, du får gärna göra många kommentarer, så länge som de är sakliga. Tycker dock det är osakligt att påstå att centerpartiet arbetar för ett mer fascistiskt samhälle. Så är det naturligtvis inte.

  Vidare får du läsa på bättre. Jag har inte röstat genom det du kallar FRA1. Var inte ens i tjänst då, var föräldraledig. FRA2 är bättre, det kan väl ingen förneka. Sedan är det en annan sak att du och vissa andra kanske inte tycker att det är tillräckligt bra.

  Sedan skriver du att Centerpartiet går med på massavlyssning genom datalagringsdirektivet. Okunnigt. Centerpartiet röstade mot datalagringsdirektivet medan socialdemokraterna med Bodström i spetsen drev igenom det med stöd från Fp och Kd. Nu är Sverige tvingat att genomföra det och Centerpartiets linje är miniimplementering.

  Till slut blir det obegripligt när du skriver att “ledande c-funktionärer tycker det är ok att försöka tysta meningsmotståndare”. Vilket annat parti har haft öppnare processer när det gäller viktiga frågor än Centerpartiet? Så fort Centeruppropet startade så bjöd vår partisekreterare in de ledande företrädarna till dialog. Vilket annat parti har jobbat på det sättet?

  När det gäller Fredricks inlägg så håller jag med om att det är överdrivet.

  Nils2, tack för ditt beröm.

  Du ska nog inte tro på allt som skrivs på bloggar och traditionell media, de har ofta fel. Det du citerar är helt rätt och då måste man ge sig in på prejudikat för att se vad “allvarliga immaterialrättsintrång” betyder i det fallet. Det har jag gjort och redovisat för. Vid de tillfällen som domstol gett klarteckan till intrångsundersökning i privatbostad så har det har det varit näringsverksamhet i privatbostaden eller så har person kopierat hemlig information och tagit med sig till bostaden. Det går aldrig att säkert säga att domstol inte kommer att ändra praxis, men som det ser ut nu kan man nästan utesluta intrångsundersökning i hemmet.

 18. Bo says:

  Angående tystandet:
  Jag kan förstå att i skenet av senare skeende så är det inte så stort, eller till och med betydelsefullt.
  Jag tänker på när centerns kommunikationschef försökte tysta Richard Slätt.
  http://sydsvenskan.se/sverige/article338733/Centerpartiet-forsokte-tysta-ner-FRA-kritiker.html

  Alla kan göra fel, så först tänkte jag inte så mycket på det. Hon mer togs dock mer i försvar än klandrades för sitt snedsteg, vilket gjorde det hela värre, då.

  Jag tror jag benämnde datalagringsdirektivet för massövervakning, inte massavlyssning. Införs det så ligger det helt klart i fatet för C. När vi ändå har passerat Goodwin: Nürnbergrättegångarna torde ha tystat argumentet, ‘jag följer bara order’.

  Erkänner villigt att jag inte känner till alla uttalanden och vindlingar, men du får nog läsa min kommentar om FRA1 och 2 igen. Vad jag vill ha fram är att mitt förtroende för din kompetens är lågt.

  Om du bryr dig så är det givetvis inte rolig läsning, men hanteringen av Sverige just nu är urusel. Eriks förtroende för dig och centern delar jag absolut inte.

  Läste senast idag att glidningen av FRA redan är på gång. Skall bli intressant att följa hur c hanterar det.

 19. Bo, hur har glidningen av FRA börjat?

  För övrigt så är Richard Slätt en usel journalist, trots detta så tycker jag att Lena Forsman gjorde fel. Det har jag också skrivit tidigare.

  Idiotisk jämförelse mellan nazisternas brott mot mänskligheten och att genomföra EU-direktiv som Sverige med medlemskapet i EU ska genomföra. Det kanske visar din syn på Förintelsen?

  Jag har inget förtroende för din kompetens heller, så då är vi kvitt…:-)

 20. Bo says:

  “Bo, hur har glidningen av FRA börjat?”
  Är det din kompetens som lyser igenom?

  “Jag har inget förtroende för din kompetens heller, så då är vi kvitt…:-)”
  Japp, med den skillnaden att du förstör Sverige. Jag har iof bidragit genom att rösta på det mycket tvivelaktiga partiet C.

  “Det kanske visar din syn på Förintelsen?”
  Vafan betyder det? Jag hoppas du var trött när du skrev detta.

  Nej, jag tror Erik är helt fel ute när han har förtroende för dig.

 21. Mats says:

  Jag är inte alls glad i IPRED eftersom jag anser att privata företag inte ska ha polisiära befogenheter.

  Men än mer oroar jag mig för vad som ska komma härnäst. Vad händer när/om det visar sig att IPRED är ineffektivt? Jag gissar att industrin kommer att hårdlobba för förbud mot anonymisering, än hårdare krav på filtrering av Internet och för avstängning från Internet av folk man inte gillar. Det sistnämnda har ni ju lyckats mota för stunden men förslaget tycks ha en obehaglig tendens att påhejjade av Frankrike dyka upp hela tiden igen. Senast i den märkliga Medina-rapporten .

  Jag kan ju bara hoppas att vår regering och riksdag bestämt säger nej till dylika förslag, men
  vad tror du? Tror du det finns risk att vi om några år sitter där med nya bistra EU-direktiv kring ovanstående som Sverige är tvunget att införa?

 22. Bo, kan du inte ens svara på hur glidningen börjat?

  Tror nog att du överdriver min roll i det här landet om du hävdar att jag förstör Sverige… Men tack för att du tror så mycket om mig…

  Sluta göra så irrelevanta jämförelser så slipper du påhopp.

  Mats, det skulle inte förvåna mig om det kommer nya krav, men när det gäller avstänging från Internet så har Centerpartiet fått hela alliansen att säga nej till alla sådana förslag.

 23. Nils2 says:

  Hej igen. Ingen vet hur domstolarna ställer sig till intrångsundersökning i fildelningsmål. Redan vid informationsföreläggandet är det fastställt att fildelningen skett i “kommersiell skala”. Ett så luddigt begrepp som ”kommersiell skala” (tack för den nysvenskan) skulle mycket väl kunna tillskrivas betydelsen näringsverksamhet. Därmed finns risken att domstolen beviljar intrångsundersökning enligt prejudikatet du hänvisade till.

 24. Det är ingen rimlig tolkning av praxis. Självklart kan HD ändra praxis, men den IPRED föranleder i sig ingen ändring.

 25. Pingback: Tänk om vi också hade en modig riksdags politiker? « Liberal och långsint…

 26. Pingback: Hultins tankegång » Mail till Åsa Torstensson

Leave a Reply

Your email address will not be published.