Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

Jag är medveten om att jag är sen med detta inlägg (har haft visst strul som ni vet), men förhoppningsvis bättre sent än aldrig.

Igår överlämnade utredaren Gudrun Antemar sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask. Det har varit en enmansutredning och till utredningen har det funnits sakkunniga, experter och referensgrupper. Jag har suttit med i den politiska referensgruppen. Utredningen är helt och hållet utredarens förslag. Vi i referensgruppen har inte kunnat reservera oss eller lämna särskilda yttranden. De politiska partierna har alltså inte tagit ställning till utredningens förslag.

Först av allt vill jag upprepa: Jag önskar verkligen att Thomas Bodström aldrig drivit fram direktivet om lagring av trafikuppgifter. Centerpartiet sa då nej i riksdagen, men socialdemokraterna fick med sig folkpartiet och kristdemokraterna. Vi står fast vid samma inställning som vi hade då.

Nu är direktivet ett faktum och det skulle ha varit genomfört i nationell lagstiftning den 15 september i år. Utredningen har inte haft i uppdrag att tycka till om direktivet är bra eller inte, utan ska lägga fram förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. I den förra socialdemokratiska regeringens utredningsdirektiv la Thomas Bodström dessutom till att lagringstiden inte fick bli kortare än ett år. Utredaren har alltså haft möjlighet att föreslå mellan ett och två års lagring och la sig på lägsta möjliga, ett år.

Jag har försökt läsa genom ett antal artiklar och bloggar om utredningsförslaget och tyvärr råder det en del missförstånd. En del ifrågasätter varför utredaren inte kom fram till att direktivet inte behövs eller varför det blev ett års lagring istället för sex månader som är minimum. Utredaren får en del oförtjänt kritik pga okunskap om vad hennes roll var. En del av kritiken handlar också om när polisen ska få tillgång till uppgifterna, men detta var inte heller hennes utredningsuppgift (även om en bedömning i förhållande till Europakonventionen skulle göras), och att integritetsaspekterna skulle vara knapphändigt behandlade. Någonstans läste jag om att integritetsfrågorna bara skulle ha tagits upp i två stycken i utredningen. Tolv sidor (plus sammanfattningen och ytterligare sex sidor om balansen mellan brottsbekämpning och integritetsskydd) kan sägas vara mycket eller för lite, men det är åtminstone inte “två stycken”.

Vad tycker då jag om utredningen? I stort håller jag med om Patrik Fältströms bedömning (expert i utredning) “the result is pretty ok. Specifically given how badly written the overall directive is.”

Jag har uttalat mig på Ekot om att vi gärna skulle velat diskutera en sexmånaderslagring, men det satte Bodström stopp för redan i sitt direktiv till utredaren.

Jag tycker att det är fel att lagrade uppgifter kan lämnas ut genom två olika lagstiftningar med olika villkor, Rättegångsbalkens 27 kapitel och Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Liksom Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) föreslagit så tycker jag att LEK bör föras in i rättegångsbalken (dock inte rakt av) så att bedömningen om trafikuppgifter ska lämnas ut alltid görs av domstol. Detta har inte Gudrun Antemar haft i uppgift att bedöma men skriver ändå i utredningen: “Som vi ser det vore det en klar fördel för integritetsskyddet om de överväganden om proportionalitet som ska göras när trafikuppgifter lämnas ut alltid gjordes av en domstol.”

Datarådet Hans-Olof Lindblom (Datainspektionen) framför viktiga synpunkter i sitt särskilda yttrande vad gäller hur lagringsskyldighetens omfattning ska regleras. Oscar Swartz skriver också om detta. Jag är inte rädd för att nuvarande regering skulle använda sin förordningsrätt för att skapa en större lagringsskyldighet än vad utredningen föreslår, men vem vet om Thomas Bodström åter skulle bli justitieminister någon gång i framtiden. Som parti har vi inte tagit ställning till den här frågan, men jag tycker att omfattningen av vad som ska lagras bör regleras i lag.

Nu kommer betänkandet gå ut på en remissrunda, som brukligt är. Det ska bli intressant att läsa remissvaren. Alla synpunkter är välkomna, inte minst alla “bevis” på att direktivet kan följas utan att så mycket ska lagras som utredningen föreslår. Det kommer säkert att bli en relativt snabb remissrunda eftersom vi redan skulle ha genomfört direktivet. Utredningen föreslår att lagen ska träda i kraft 1 januari 2009. Det ser jag som en rimlig tidsplan.

Till slut. Vad säger Thomas Bodström? Skäms han över att han drev fram direktivet i EU? Är det därför han nu är så tyst?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

44 Responses to Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

 1. JörgenL says:

  Dina synpunkter är rimliga. Frågan är vad som kan göras nu av oss som inte direkt kan påverka någon remissinstans? Vilken blir behandlingsordningen i riksdagen?

  Den absolut viktigaste frågan känner jag är att se till att vad som lagras inte kan utvidgas hur som helst utan riksdagsbeslut. Redan i utredningen tycker ju polisen att det vore bra att polla alla mobiltelefoner en gång i minuten och lagra var de befinner sig, och det är data som redan idag finns i mobilsystemen men som inte lagras. Jag kan mycket väl tänka mig Bodström driva igenom ett sånt beslut nån gång i framtiden utan nån seriös debatt innan.

  Saker som borde kunna justeras utan att bryta mot direktivet är väl definitivt längden av lagringen.

  Sen är det väl omfattningen av mobilsamtalslagringen, tror bara det står start av samtal, inte avslut.

  Något man borde kunna trycka på är kanske att det sägs att det inte finns skyldighet att ta fram information som annars inte hade skapats. Frågan är om det skulle kunna gå att tolka det som “information som annars inte hade lagrats”, jag kan tänka mig att en hel del system måste ändras för att logga sånt som bara är flyktig temporär information annars.

  En annan sak som framstår som rätt förvirrad när det gäller IP-trafik är hela diskussionen om vem som ska lagra vad och när. Det framstår dessutom som helt godtyckligt och luddigt när man bestämt sig för vad som ska anses vara elektroniska meddelanden eller inte, i princip är ju allt som skickas i nätet elektroniska meddelande, och att då särskilja det som skickas med vissa protokoll från det som skickas med andra blir ju rent godtycke, och bevisar väl egentligen bara att den som formulerat direktivet inte har en susning om hur det funkar. Faran i detta faktum ligger ju i att om man får igenom en lag som ospecificerat säger att trafikdata om elektroniska meddelanden ska lagras så är det i princip öppet för att lagra surfhistorik också utan att det strider mot lagtexten. Det, i kombination med Bodström och att styra tillämpningen med förordning blir riktigt farligt.

  Vad gäller hela internetdelen så lutar jag nog åt att paf har rätt, “There are so many problems with this proposal. First of all because the European Directive is broken. And not just a little bit. In a major way. It is technically not possible to implement.” Om någon i detta land har koll på de tekniska implikationerna så är det han.

  Har du en länk till direktivet, så som det är beslutat, så att man kan korsläsa det med utredningen?

 2. Lasse E says:

  Bra att du instämmer med datarådet om att lagringsskyldighetens omfattning ska regleras i lag och inte i förordning.

  Det är samtidigt beklagligt att du tycks resonera på ett annat sätt när det gäller trafikdatalagring hos FRA. Jag har i varje fall inte lyckats hitta något som tyder på motsatsen.

  Som du säkert vet är det just i en förordning som det preciseras vilka personuppgifter som FRA ska få lagra och hur länge informationen ska sparas. Förordningen utfärdades av regeringen den 10 maj i år och kompletterar den nya lag som du var med om att driva igenom den 25 april.

  I förordningen ges FRA bl.a. rätt att lagra trafikdata i minst 1 år. Myndigheten kan dock själv besluta om längre lagringstid.

  Ingenstans nämns orden trafikdata eller trafikuppgifter, utan det hela ingår i det avsnitt som gäller “uppgiftssamlingar för information om signalmiljön”. FRA-chefen Ingvar Åkesson bekräftade detta i ett ekoinslag
  i våras.

  Än så länge gäller det bara data som förekommer i eterburen trafik, men vi vet ju alla vad som väntar längre fram. Den vilande signalspaningslagen är tänkt att fullborda FRA-lagpaketet.

  I den uppgiftssamling som avses ges alltså FRA bl.a. rätt att lagra svenskars utlandskontakter, transittrafik och sannolikt även utländska tjänsters trafikdata.

 3. Johan says:

  Johan Linander i Dagens Eko 28 juli 2006:

  -Är man inte misstänkt för ett brott, då ska man vara alldeles säker på att man inte blir övervakad av samhället.

 4. site admin says:

  Jörgen, trevligt att du tycker att mina åsikter är rimliga. Bara några korta kommentarer. Uppgifter som en leverantör inte har behöver han inte skaffa sig för att lagra även om uppgifterna finns med på “lagringslistan”. Vad jag förstått av experterna i utredningen så är det nu tydligt i utredningsförslaget vem som ska lagra och vad som ska lagras. EG-direktivet var otydligt, men det ska vara utrett i betänkandet. Patrik Fältström är en av experterna som gjort ett bra jobb.

  Direktivet i svensk översättning finns på sid 79 i betänkandet.

  Behandlingen blir densamma som normalt, men med lite högre tempo pga att vi ligger efter i implementeringen. Först remissrunda, sedan ändringar efter remissinstansernas synpunkter, därefter lagrådsremiss. Har lagrådet haft några viktiga synpunkter ändras förslaget och blir en proposition till riksdagen. Denna behandlas sedan i justitieutskottet som i sin tur, förmodligen, remitterar till konstitutionsutskottet. JuU skriver betänkande som debatteras i kammaren och beslut fattas någon gång nästa höst. Ikraftträdande 1/1-09.

  Lasse, som jag skrivit tidigare är det väldigt mycket mer som ska lagras enligt trafikdatalagringen än vad FRA sparar för sina begränsade syften. Det låter på dig som att det skulle vara två parallella “lager”, så är inte fallet. Dessutom har du fel i att jag skulle varit med och drivit genom någon lag den 25 april i år, då var jag nämligen föräldraledig.

  Johan, det är just därför jag röstat mot hela trafikdatalagringen.

 5. steelneck says:

  Tillgång till trafikuppgifter är av avgörande betydelse för bekämp-ningen av allvarlig brottslighet. När behovet av trafikuppgifter för brottsbekämpningen ska bedömas måste utgångspunkten vara att det är medborgarnas behov av att allvarlig brottslighet utreds och lagförs som ska tillgodoses. Det är medborgarna i allmänhet och brottsoffren som för sin trygghet respektive upprättelse har an-språk på en effektiv brottsbekämpning.

  Det här är en dammlucka som öppnas, det är precis här som medborgaren nedvärderas till en lydvarelse under staten, där denne skall fås att acceptera kränkningar – annars! Man kan precis lika gärna kunna skriva om det till:

  Möjlighet till att kränka oskyldiga är av avgörande betydelse för bekämp-ningen av allvarlig brottslighet. När behovet av kränkningar för brottsbekämpningen ska bedömas måste utgångspunkten vara att det är medborgarnas behov av att allvarlig brottslighet utreds och lagförs som ska tillgodoses. Det är medborgarna i allmänhet och brottsoffren som för sin trygghet respektive upprättelse har an-språk på en effektiv brottsbekämpning.

  Här spelas det alltså retoriskt på människors rädsla i syfte att kränka dem. Utgångspunkten är alltså att oskyldiga måste kränkas för att uppnå en effektiv brottsbekämpning. Det är inget annat än en stor lögn och det har väldigt lite med brottsbekämpning att göra, men desto mer med ett totalitärt tänkande att göra. Det är rent ut spioneri på den egna befolningen. Nästa steg är att helt godtyckligt kunna göra husrannsakan närhelst andan faller på, slå in dörrar och vända upp och ned på folks hem, motiveringen kan vara exakt den samma. De kreatur som kommer med sådana här idéer, har ingen som helst respekt för sina medmänniskor och skulle antagligen föra precis samma resonemang som Bush gör angående tortyr och terror (vilket för övrigt är precis samma resonemang som Hitler använde – tom. ordagrant översatt ibland..). Så ja, mot ordval “kreatur” är mycket passande.

  Skatteverkets Dag Hardyson låter precis likadant: Vi vet ju inte om någon är skurk eller inte skurk utan vi gör ett generellt inhämtande. Det är fullständigt förbluffande! Man kan jämföra det med att polisen regelmässigt bryter sig in hos folk som inte är misstänkta för någonting – Vi gör ett generellt inhämtande för att kontrollera att folk inte begår brott. Myndighetspersoner med ett sådant “tänk” hör hemma i totalitära systems politbyråer osv., jämförelser med STASI, Securitate, Gestapo, osv.. Det är precis så som demokrati avskaffas, det är dessa kreatur som hotar vårt statskick, grova våldsbrottslingar kan aldrig någonsin göra det. Det är fullständigt obegripligt hur en svensk eller europeisk politiker eller tjänsteman kan komma med sådant här utan att fullständigt ruinera hela sin karriär ögonaböj – Det om något, säger en hel del om alla andra politiker och tjänstemän, inklusive dig Linander. Finns det verkligen inte en enda hederlig politiker kvar som kan sätta ned foten, för om ingen gör det så rullar det bara på, det stannar inte här. Måttet blir inte rågat förrän långt senare, och då brukar tyvärr “lösningen” bli blodig. Finns det verkligen ingen som på allvar fattar vilken oerhört farlig väg detta är början på. Ja, lämna EU är en liten åtgärd om detta är vägen det nya tredje riket ämnar ta, eller ännu hellre skrota skiten för svenskar är defenitivt inte ensamma om att inte vilja ha det samhälle den nu inslagna vägen leder till.

  Det är ett betraktande av alla medborgare som potentiellt skyldiga, där den anklagade måste gå med på kränkningar för bevisa sig oskyldig – och ses genast som suspekt om denne motsätter sig. Detta är så rättsvidrigt som det bara kan bli, häxprocesserna gör sig påminda. Det är i grunden samma sak som “preemtive strikes” – Jag tror att min granne vill mig illa, så det är bäst att jag går dit och försvarar mig genom att slå honom på käften för säkerhets skull. Mån tro vad dessa kreatur skulle tycka om sådana grannar, för det är uppenbarligen ett sådant samhälle de vill ha. Det strider mot allt vad grundläggande fri- och rättigheter heter, den jurist som säger annorlunda beter sig bara som Bush och Cheney vad beträffar “Enhanced Interrogation” – “Verschaerfte Vernehmung” och avskaffande av heabus corpus, lipservice i syfte att befrämja den egna karriären som är betydligt viktigare än både demokrati och rätt o fel. Diktaturens kreatur är vad de är. Det finns bara ett syfte med dessa vidrigheter, och det är att mass-kartlägga och tysta opinion, skapande av ett hållhakesamhälle.

  In the past our politicians offered us dreams of a better world. Now they promise to protect us from nightmares. The most frightening of these is the threat of an international terror network. But just as the dreams were not true, neither are these nightmares.

  Som världen utvecklas nu med uppbyggandet av allt fler koncentrationsläger att fylla, politiker som hotar och skräms i syfte att kränka medborgare, vapenskrammel osv.., så är nog tyvärr inte tredje världskriget speciellt långt borta, på sätt o vis har det väl redan startat. Mycket tack vare en kombination av kreatur och ryggradslösa i politikerkläder. Tänka bara, hur ända in i glödheta har någon överhuvudtaget kunnat ens föreslå eländet, i Europa! Är alla fullständigt historielösa? Hyser jag förakt? Det är bara förnamnet.

  PS.
  Du vet väl att al Qaida i grunden är en straussiansk myt. Bin Laden hade ingen terror-organisation, han var “bara” oerhört rik och religiöst fanatisk, detta tills en organisation hittades på i hans namn i en rättsal på Manhattan. För att kunna åtala Bin Laden i dennes frånvaro för ambassad-bombningarna i Kenya och Tanzania 1998, så behövde åklagarsidan en kriminell organisation som bin Laden kunde utpekas som ledare för – så föddes myten al Qaida som sedan dess använts i en mängd politiska syften av diktaturens kreatur, syften som allmänheten aldrig annars hade gått med på – tom. BBC har rapporterat om detta. Bin Laden själv började inte använda namnet förrän år senare i de fall myten råkade passa dennes intressen i strävanden för en “renlärig” islamsk stat. Talibanerna däremot är verkliga, det var dessa som bin Laden medfinansierade tillsammans med CIA när de slogs mot ryssarna i Afganistan. Anledningen för ryssarna, likväl som amerikanerna, handlade då liksom nu om kontrollen över Mackinders Heartland. Har man en unipolär vision så är detta överordnat precis allt annat, ALLT annat. Bush junior har även själv blivit finansierad av bin Laden i lite yngre år, dock inte Usamna utan av lite äldre släktingar i dennes stora familj, detta när junior hade lite affärsäventyr inom oljebranchen (bla. Arbusto energy). För att inte nämna vilka hans farfar finansierade..

 6. Lasse E says:

  Det förvånar mig hur du kan veta vilka trafikdata som FRA vill spara.

  Tror du inte FRA är intresserat av att kunna spana retrospektivt? När ett spaningsobjekt blir tillräckligt intressant vill man väl också kunna få fram historik omkring objektet. Hur såg hans kommunikation ut innan han blev ett legitimt spaningsobjekt? Då är det väl bra om man kan gå in och söka bland alla gamla lagrade trafikdata? Åtminstone 1 år bakåt i tiden.

  Tror du inte att FRA:s uppdragsgivare är intresserade av vem som ringt till vem och när, var olika spaningsobjekt befunnit sig, vilket SIM-kort eller vilken telefon man använt, vilka man e-postat, vilka man chattat med osv. När det gäller datatrafik vore det väl direkt tjänstefel att inte spara en hel del adressering. Troligen också betydligt mer än det som föreslås av trafikuppgiftsutredningen.

  FRA har ju själva tvingats bekräfta behovet av en trafikdatabas, men man har samtidigt velat tona ned databasens storlek. I grunden handlar det förstås om generell trafikdatainhämtning som kan drabba oss alla. Det enda som är begränsande är förmodligen FRA:s egen inhämtnings- och lagringskapacitet. Samtidigt har man väl en del vänner i världen som kan vara beredda att dela med sig om det kniper.

  Du och dina kolleger har redan gett FRA befogenheter att lagra trafikdata som också får utbytas med andra länder. Ingen av oss kan veta hur stora mängder eller exakt vilka uppgifter det rör sig om. Men jag är säker på att du har fel när du talar om FRA:s “begränsade syften”. Varför skulle FRA frivilligt avstå från det jag beskriver ovan? Vill man inte göra ett så bra jobb som möjligt åt sina uppdragsgivare?

  Det är minst sagt problematiskt att lagringen av dessa känsliga uppgifter dessutom regleras i en förordning.

 7. JörgenL says:

  Jag kanske ska förklara varför jag tycker dina åsikter är rimliga… 🙂

  Hela direktivet är ju givetvis orimligt, men eftersom jag inte tror mig kunna övertyga varken dig eller nån annan EU-positiv riksdagpolitiker om att detta är viktigt nog att gå ur EU över, så får vi väl ägna oss åt skademinimering…

  I princip håller jag med steelneck i det han skriver ovan, men jag inser att det inte lär vara med den argumentationen man lär få igenom några ändringar i minimerande riktning…

  Här är lite ytterligare hårklyverier som skulle kunna användas för att minska vad nätleverantörerna måste lagra:

  Från direktivet: “i den utsträckning som de genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät…”

  Jag tycker det är tveksamt om man utifrån den formuleringen kan vara tvingad att lagra något som inte tidigare lagrats, dvs vara tvungen att modifiera sina system så att teknisk information som tidigare bara existerat flyktigt i primärminnet på nån dator nu ska sparas ner till disk för lagring. Då blir frågan vad man tvunget vill lägga in i begreppen “genereras” och “behandlas”. Är ett lagringspliktigt begrepp “genererat” bara för att det finns ett antal 1-or och 0-or i en dators primärminnen nånstans som skulle kunna tolkas som tex IP-nummer eller en GSM-cell angivelse? Är ISP’n förpliktigad att skriva om programvaran som sitter i kommunikationsutrustningen för att det ska gå att ta ut och lagra dessa uppgifter som existerar inne i kommunikationsutrustningen om det inte är till någon nytta för hans verksamhet? Jag tycker inte att det är en självklarhet utifrån direktivet.

  En argumentation för denna tolkning man skulle kunna använda är ju Bodströms “det är bara sånt som redan lagras som nu ska lagregleras” som han använde för att avdramatisera direktivet när han drev igenom det…
  Fast vänta, det var ju som han ljög, då kanske inte det går att använda mot honom… 🙂

 8. JörgenL says:

  Hur kommenterar du det här som Christian Engström skriver på sin blogg:
  “Den politiker som påstår att “Sverige måste” ljuger.

  EU-direktivet som ligger till grund för förslaget strider flagrant mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Floodis på Free the Mind räknar upp tre olika tunga officiella instanser som har kommit fram till det, som man kan luta sig mot om man vill. Han tipsar också de svenska politikerna om att de kan hänvisa till att direktivet är överklagat till EG-domstolen på formella grunder, om de föredrar det. Eller så kan de bara påpeka att det strider mot den svenska grundlagen, och därför inte kan införas i Sverige.

  Är det inte så att alla de här motiveringarna räcker som argument för att hävda att direktivet inte bör infogas i svensk lag?

  Speciellt Irlands överklagan med anledning av att direktivet är antaget på felaktig rättslig grund verkar ju kunna ha viss bärighet, och går EG-domstolen på den linjen så faller ju hela direktivet och måste dras en runda till, och eftersom terroristhysterin väl ändå lagt sig något nu jämfört med när det antogs, så är det ju inte alls säkert att det går igenom en andra gång…

 9. site admin says:

  Steelneck, jag håller i princip med dig om hur fel vi är på väg, men samtidigt tycker jag att du drar slutsatserna för långt.

  När det gäller Skatteverkets tilltag så blev jag också upprörd. Det är också rättsligt tveksamt och det ska prövas om jag minns rätt (Bahnhof har väl inte lämnat ut uppgifterna). När jag pratade med en som jobbar på Skatteverket (dock inte med just det) så kom han med en jämförelse som är tänkvärd.

  Under lång tid så arbetade tullen med att plocka ut inpasserande resenärer på måfå för att kontrollera om de tänkt ta in något olagligt eller något som skulle beskattas. Tanken var att alla skulle känna av risken att bli kontrollerade och därför avstå smuggling. (Till viss mån tror jag att det fortfarande lever kvar även om tullkontroller på måfå är ytterligt sällsynta, de arbetar underrättelsestyrt numera.) Att tvingas att vända ut och in på sina väskor är definitivt integritetskränkande, ännu värre om det krävdes kroppsbesiktning såklart, men ändå är det knappast någon som protesterat mot denna tullkontroll.

  Det är inget försvar för Skatteverkets generella kontroll, men det är ingen i sig ny företeelse.

  Lasse, vad jag menade är att den trafikdatalagring som FRA gör är begränsad i förhållande till vad leverantörerna tvingas till med trafikdatalagringsdirektivet. Det kan vi väl vara överens om även om FRA inte kan offentliggöra precis hur de arbetar. Just den delen av FRA:s verksamhet tycker jag inte är mer integritetskränkande än trafikdatalagringen. Sedan finns det mycket i övrigt att diskutera om FRA-förslaget, men till den debatten tänker jag inte återgå just nu (läs gärna de hundratals inlägg som tidigare är gjorda här på min blogg).

  Jörgen, bra att du är konstruktiv. Vad gäller Piratpartiets Christian Engström så är han ingen grundlagsexpert vad jag vet. Denna diskussion har vi också haft tidigare. Även om grundlagen stadgar en lång rad medborgerliga fri- och rättigheter så säger samma grundlag att de flesta av rättigheterna kan inskränkas på olika sätt, även genom lagstiftning. Läs RF 2 kap. Även Europakonventionen innehåller regler för när och hur de grundläggande fri- och rättigheterna får inskränkas. Skulle så inte vara fallet så skulle det knappast vara lagligt att låsa någon i fängelse, tvångsomhänderta i psykiatrin, tvinga fram drogtester, göra husrannsakan m.m.

  Tyvärr har vi i Sverige ingen konstitutionsdomstol, vilket vi i Centerpartiet tycker, men den konstitutionella granskningen av ett förslag görs istället i två steg. Först kommer lagrådet att uttala sig i sin lagrådsremiss och sedan kommer justitieutskottet att remittera propositionen till konstitutionsutskottet. Om Engström skulle ha rätt så kommer säkerligen lagrådet fram till det, och ingen skulle bli gladare än jag, men ha inte för stora förhoppningar. Han och Piratpartiet har givetvis sitt syfte att svartmåla alla politiker från befintliga riksdagspartier i sin kamp att vinna väljare till valet 2010. Hans inlägg om att jag och andra ljuger ska självklart ses i det ljuset och det ökar knappast hans trovärdighet.

 10. JörgenL says:

  Naturligtvis har du rätt i att det är få saker som är absoluta, vare sig i grundlagen eller europakonventionen, men det kan ju fortfarande vara argument att använda för att motivera en kritisk hållning. De där paragraferna är ju just undantagsparagrafer, som är till för att man ska kunna göra juridik av huvudparagraferna, vilka är de som uttrycker själva andan i dem. Direktivet strider ju definitivt mot andan i dem, även om det rent juridiskt kan gå att krångla sig förbi denna mha grundparagraferna. Det var dock inte bara Piratpartiet som menar att det strider mot Europakonventionen utan även europeiska datatillsynsmannen

  Dessutom kommenterade du inte det lämpliga i att bygga lagstiftning på ett direktiv som faktiskt är överklagat av Irland till EG-domstolen Mål C-301/06 på basis av att det tillkommit på felaktig laglig grund. Bör man åtminstone inte vänta med lagen tills det är avgjort? I annat fall bygger man ju på ett direktiv som är ogiltigt?

 11. JörgenL says:

  Det tycks mig som att tidszonen på din blogg är fel, min klocka är 23.16 just nu…

 12. JörgenL says:

  Och så skulle det förstås vara “…krångla sig förbi denna mha undantagsparagraferna.”

 13. JörgenL says:

  Hittade även ett rättsfall från europadomstolen som klart indikerar att datalagringen i sig strider mot 8.1.

  Så klart kan förstås undantagsparagrafen tillämpas, politik är ju det möjligas konst (och juridik det omöjligas?), men det visar väl ändå på allvarligheten och att man gott kan påpeka att direktivet faktiskt strider mot andan i europakonventionen.

 14. Lasse E says:

  Johan, visst håller jag med om att det finns en skillnad. FRA tvingas inte att lagra alla trafikuppgifter. Men som du märker kommer vi ju fram till samma slutsats: sist och slutligen är vi hänvisade till FRA:s välvilja. Detta eftersom ni beslutsfattare inte har velat reglera området ytterligare. Det hade t.ex. varit fullt möjligt att begränsa FRA:s befogenheter vad gäller trafikdatalagring, åtminstone beträffande svenska nummer och adresser.

  OK, jag drar gärna ett streck i debatten här. Jag uppskattar att du tagit dig tid att bemöta mina inlägg.

  Till sist: Kom ihåg att det fortfarande finns gott om tid att föreslå ändringar i den vilande signalspaningslagen.

 15. steelneck says:

  OK, du håller med om vi är på väg fel. Men du vill inte göra något åt det och istället bara försöka minska skadeverkningarna. Det betyder att du inte är politker, utan bara en administrerande tjänsteman som lyder order. Är det lämpligt med sådana i rksdagen?

  Du skulle kunna arbeta för ett svenskt tvärnej till direktivet med motiveringen att det strider emot skyddet av medborgarna. Du skulle kunna arbeta för att få EU att förakasta direktivet, men nej. Du vill bara begränsa, vilket då faktiskt betyder att du vill få det genomfört.

  Om ingen verkligen sätter ned foten för att stoppa något, då är per definition ALLT genomförbart. I ett sådant läge är inga som helst slutsatser för långt dragna. Jag är faktiskt tämligen övertygad om att du skulle arbeta på precis samma sätt om frågan rörde tortyr – tillåta men försöka begränsa skadeverkningarna med försönande omskrivningar. Samma sak med internering av politiskt obekväma osv. tjänstemän kan få sparken om de inte lyder – är du en tjänsteman eller är du en politiker? Var går din gräns, eller är den högst flytande beroende på förmånerna du tror dig få genom att “ställa upp”?

  Din jämförelse med tullen tydliggör bara hur du tänker, vilket antagligen var din mening. Men det röjer dig samtidigt i din vilja att genomföra därför att det inte är en giltig jämförelse. Att kommunicera är inte per definition att begå brott, men att smuggla är. Likaså att köra för fort vilket motiverar den sortens stickprovskontroller. Vem jag kommunicerat med och när, var jag befinnit mig om jag talat i mobil, när jag kopplar upp mig mot nätet osv. kan aldrig någonsin bli ett brott – aldrig! Därför röjer din liknelse din vilja, dvs. din politik.

 16. Dennis Nilsson says:

  Det var ryggradslöst av er i referensgruppen att inte gör något alls. Även om ni oficiellt inte har kunnat reservera er eller lämna särskilda yttranden, är det inget som hindrar att ni gör det ändå.

  Exempelvis hade du kunnat gå ut till pressen och berätta att du reserverar dig och lämnar ett skriftligt yttrande ändå, för det här förslaget underminerar demokratin och strider mot grundlagen.

  Livet är inte en dans på röda rosor och ibland måste man ta tjuren vid hornen.

  Det är ännu inte för sent. Gör du det, så kommer du bli ihågkommen i historiböckerna som hjälten som rädddade demokratin.

  Kom igen, visa att du är modig, och står för de demokratiska värderingar vi väljare röstade in dig på.

 17. Jan Karlsson says:

  Hela betänkandet känns som något hämtat från Stasis hemliga arkiv. Jag är förvånad över att allmänheten överhuvudtaget får en möjlighet att läsa betänkandet. Men kanske är det så att man räknar med att ingen opinion skall hinna byggas upp innan det förverkligas. Patriot Act förverkligades genom att inga politiker hann granska vad det innebar och nu skall vi stressa fram en i det närmaste total övervakning av folket i Sverige. Samtidigt som makten vill övervaka folket mer och mer, så försvinner medborgarnas möjligheter att granska makten. Makten har för länge sedan flyttat till Bryssel och folket kan inte längre få insyn i vad som sker långt där borta.

  Jag såg en Intervju med Bodström där denne sade att Sverige var tvunget att införa datalagringsdirektivet eftersom detta hade bestämts av EU. Journalisten som var dåligt påläst ifrågasatte inte hur Bodströms kunde skylla på EU, när det var Bodströms förslag i grund och botten. Bodström chansade på att journalisten inte visste bakrunden och det fungerade. Nu vill däremot Bodström veta allt om folket, för kunskap är makt. En del kanske menar att syftet med direktivet inte är det som jag beskriver, men vänta så skall ni se, man kan inte visa alla korten med en gång för då vaknar folket. Historien kommer att upprepas, jag sätter allt jag äger på det.

 18. Hmm, en sak reagerar jag på ovan. Du skriver ovan,

  “Om Engström skulle ha rätt så kommer säkerligen lagrådet fram till det, och ingen skulle bli gladare än jag, men ha inte för stora förhoppningar. Han och Piratpartiet har givetvis sitt syfte att svartmåla alla politiker från befintliga riksdagspartier i sin kamp att vinna väljare till valet 2010. Hans inlägg om att jag och andra ljuger ska självklart ses i det ljuset och det ökar knappast hans trovärdighet.”

  Det är sant att ett konkurrerande parti kan ha ett sådant intresse. Men man behöver också se det i ljuset av att just Christian Engström har höjt t.ex. Karl Sigfrid (m) till skyarna, och andra pirater pratar väl om Eva-Lena Jansson (s), Per Bolund (mp) och Alice Åström (v).

  Det är alltså visligen inte så att representanter för pp konsekvent försöker svartmåla alla politiker från befintliga riksdagspartier. Tvärtom är det så att alla bedöms på sina handlingar och sitt civilkurage. Även riksdagsmän.

  “Jag följde bara order” har använts många gånger i historien, och alla gånger i lågtrivselsituationer. Alla har ett val.

 19. Anonymous says:

  Vad säger Thomas Bodström? Skäms han över att han drev fram direktivet i EU? Är det därför han nu är så tyst?

  Bodström skäms aldrig. Snarare tvärtom. Du har varit med tillräckligt länge för att veta hur Bodström fungerar.

  I detta fall vill han ha detta så mycket att han snarare är orolig för att ni som har regeringsmakten ska hålla tillbaka ondskan i lagförslaget.

  Uppenbarligen har han inget att oroa sig för. Ryggradslöst är verkligen ordet.

 20. Svamp says:

  Före valet fick jag intrycket av att du brydde dig om personlig integritet och dagens utveckling.

  Kanske bryr du dig fortfarande, men det är inte något du visar med dina handlingar. Du och resten i alliansen fortsätter kallt med att stenlägga samma väg som socialdemokraterna började på.

  Vi är på väg i fel riktning. Och då hjälper det inte med att sitta och justera gardinerna. Tåget måste stoppas.

  Men det verkar vara omöjligt från perspektivet du uppvisat. “Vi måste”. Kompromisser. Hur kan man kompromissa med demokratiska fundamenta?

  Det går fortfarande att sätta ner foten.

 21. /M says:

  Den här skiten är det största övergreppet mot den svenska befolkningen sen vi blev invaderade sist. Och det är våra egna folkvalda som gör det mot oss. Jag skräder inte med orden, det här är förräderi.

 22. site admin says:

  Jörgen, det är stor skillnad mellan att säga att man ska använda Europakonventionen som argument för en kritisk hållning och att säga att den som hävdar att Sverige behöver implementera direktivet ljuger eftersom Europakonventionen säger att vi inte ska göra det. Så i det här fallet blandar jag inte ihop dina rimliga synpunkter med Piratpartiets egna konstitutionella tolkningar.

  Sedan drar du för långtgåenede slutsatser av Europeiska datatillsynsmannens synpunkter. Han menar, precis som vår grundlag och Europakonventionen är uppbyggd, att direktivet som sådant bryter mot de grundläggande rättigheterna men att det kan finnas laglig grund för direktivet om man uppnår proportionalitet, tillräcklig säkerhet kring lagringen osv. Jag håller med honom om att detta är högst tveksamt, och därför är jag också negativ till hela direktivet.

  När det gäller Irland så ska man vara tveksam till att använda det landet som sin “räddningsplanka”. Irland är nämligen ett av de länderna som fått undantag för att ha längre lagringstid än två år, detta eftersom de redan hade regler om tre års lagring. Irlands klagan om felaktig laglig grund är intressant, och jag håller med Irland. De menar att direktivet som togs i förstapelaren borde varit ett rambeslut som tas i tredjepelaren. Det tyckte Sverige också, inklusive Thomas Bodström om jag minns rätt, men det tyckte inte kommissionen och rådet (lite osäker på exakt vem som drev vilken linje). Men tro inte att Irland som land är mot lagringen.

  Steelneck, det måste vara hemskt att veta att jag är en av de i riksdagen som håller emot hårdast när det gäller integritetskränkande lagstiftning och ändå tycker du att jag är olämplig som riksdagsledamot. Skulle vara intressant att veta vems order jag lyder? Kan det vara Beatrice Asks? I så fall blir hon nog förvånad…

  När det gäller tvärnej så röstade Centerpartiet och alla borgerliga partier (inkl. kd och fp som var positiva i riksdagen) mot direktivet i Europaparlamentet. Men ibland förlorar man och tvingas genomföra det man själv inte vill. Det kallas för demokrati.

  Lägg av och jämför med tortyr och liknande. Det är verkligen inte en relevant jämförelse. Tortyrförbudet, liksom t.ex. förbudet mot dödsstraff, är absoluta förbud enligt grundlagen (RF 2:5). Detsamma gäller de internationella förpliktelser som vi som land har.

  Jag förstår din kritik mot tulljämförelsen. Kommunikation är inte i sig olaglig (kan dock vara om det t.ex. handlar om hets mot folkgrupp, men det är en annan fråga) utan uppgifterna används för att lösa mord och andra grova brott, medan tullen mer direkt söker efter brott (smuggling). Samtidigt får inte polisen tillgång till uppgifterna förrän de har en konkret misstanke om brott. Detta till skillnad från tullen som faktiskt kan plocka in dig och göra ordentliga undersökningar utan att ha misstanke om smugglingsbrott. Jag är övertygad om att många skulle tycka att det var värre att hamna hos tullen.

  Dessutom, lägg av med att dra slutsatser om vad jag vill och har för avsikter. Du är ute och reser fullständigt.

  Dennis, intressanat att du vet att jag kunde lämnat ett särskilt yttrande som utredaren sa att jag inte kunde. Och när du talar om vad jag borde göra i media så kan jag berätta att jag var i Ekot samma morgon som betänkandet lämnades och sa bl.a. att jag fortfarande är motståndare till direktivet. Sedan tror jag du har övertro på vad en ledamot kan göra. Men jag lovar att göra vad jag kan. Och jag är demokrat.

  Jan, jag vet inte vad du menar med att stressa. Datalagringsdirektivet har diskuterats i minst två år vid det här laget. Något beslut i riksdagen kommer inte att fattas på ännu nästan ett år. Nog finns det tid att diskutera och opponera. Precis som ni gör nu.

  Rick, trevligt att du hittat till min blogg. Självklart berömmer ni från och till vissa ledamöter, jag berömmer ibland sossar också, men det betyder inte att ni inte har ett syfte med er nuvarande “Sverige är inte tvunget att genomföra direktivet, den som säger så ljuger-kampanj”. Ni är ett litet alternativt parti som kommer att använda de chanser ni får till att öka intresset för ert parti inför valet 2010. Trafikdatalagringsimplementeringen är en alldeles lysande möjlighet för er, självklart ska ni använda tillfället. Jag hade gjort likadant om jag tillhört Piratpartiet.

  Vad gör ni förresten om lagrådet inte säger som ni, dvs att Sverige inte behöver implementera direktivet. Kommer ni då hävda att ni i Piratpartiet vet bättre än lagrådet? Men om ni har rätt… Då bjuder jag dig på sushi…:-)

  Du som är anonym. Känns lite märkligt att tala om ryggradslöst när man inte kan stå för sina åsikter själv.

  Svamp (varifrån kommer alla “underskriftsnamn”?), om du hade varit med i de diskussioner där trafikdatalagringsdirektivet, FRA, PNR, buggning m.m. m.m. diskuterats så hade du vetat att jag verkligen bryr mig om personlig integritet. Jag är alltid på ytterkanten i de diskussionerna. Många som kommenterar här på min blogg blir inte nöjda med vad jag uppnår, men var säkra på att resultatet (det som blir verklighet och som vi alla ska leva med) hade blivit sämre om jag inte gjort vad jag kan. Sedan tycks även du gått på Piratpartiets “vi måste inte-kampanj”.

 23. JörgenL says:

  Jag tycker “måste/måste-inte” argumentet behöver redas ut lite bättre. Hur är det Johan, du som jurist borde han nån slags ide om följande:

  1. Hur skulle Sverige bära sig åt ifall det kom ett direktiv där det fanns en faktisk enighet i riksdagen om att det bryter mot europakonventionen?

  2. Ifall Sverige väljer att implementera i underkant, tex. att inte tvinga operatörerna att lagra sådant som inte redan lagras av annan anledning, eller att det inte öht är förenligt med vår tolkning av europakonventionen, vad kan då hända?
  Vad är sannolikt? Hur beivras det och av vem, EG-domstolen?, påföljd?, böter? Det jag far efter är vad som skulle hända ifall vi väljer att inte implementera, helt eller delvis.

  Om påföljden är böter så kanske det trots allt går att motivera av rent pengamässiga skäl om böterna är mindre än kostnaden för att genomföra idiotin.

  Ett par hundra miljoner enligt utredningen, som antagligen skulle göra betydligt större nytta som polislöner, och därigenom få ut bättre brottsbekämpning än att spendera de pengarna på hårddiskar och omskrivning av kommunikationsprogram.

  Dessutom, efter 25-år i IT-branschen, så ger jag inte mycket för den typen av uppskattningar. IT-projekt blir alltid MINST dubbelt så dyra som man tror innan man sätter igång, fast lika ofta 3 eller 4 gånger…
  (Anledningen är att 90% av projektet alltid är att ta reda på exakt vad som behöver göras för att uppnå projektmålet, att sen utföra detta är ganska trivialt. Det ser alltid mycket enklare ut innan man kommer till detaljerna…)

 24. site admin says:

  Som oftast, när det både gäller politik och juridik, finns det inte obestridliga svar på dina frågor. Men mina svar är:

  1. Sverige kan vända sig till både EG-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Dessutom är det så att även om Gemenskapsrätten har företräde före nationell rätt så finns det undantag. Regeringsformen talar om “statsskickets grunder” och Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande uttalat att Gemenskapsrätten inte får rubba “de principer som ligger till grund för de svenska grundlagarna”. Jag tror man kan utgå från att de absoluta rättigheterna, t.ex. förbudet mot dödsstraff och tortyr, skulle tolkas som de principer som KU uttalat sig om. Men det handlar inte om de rättigheter som enligt vår egen grundlag kan inskränkas i lag, som t.ex. är fallet vad gäller trafikdatalagringen och personlig integritet.

  2. Skulle Sverige inte implementera direktivet eller göra det på ett felaktigt sätt så drar Kommissionen Sverige inför EG-domstolen. Det leder till ett s.k. överträdelseförfarande och om Sverige, eller annat medlemsland, inte förklarar sig eller uppfyller kraven så dömer domstolen ut böter först och vite senare eller vite direkt. Det finns alltså ingen möjlighet, som du spekulerar i, att köpa sig fri genom att betala böterna. Det är vite som gäller och som du säkert vet så utdöms vitena vid en bestämd tidpunkt för att därefter utdömas oftare och högre tills landet rättat sig efter domstolens utslag.

  Det är för övrigt samma förfarande som gäller i Sverige i mängder av fall. När jag satt i Miljönämnden i Lunds kommun så hade vi mängder av vitesföreläggande för allt från för dåliga avlopp till djurtillsyn.

  När det gäller kostnaden så har ett av problemen i utredningen varit att leverantörerna inte velat säga hur mycket deras kostnader skulle bli av förslaget. De anser att det är deras affärshemligheter som de inte vill lämna ut (vilket jag kan förstå). Men en konsult med lång erfarenhet har kommit fram till just 200-220 mkr och det stämmer också bra med andra länders kostnader. Det sägs också att många av de stora leverantörerna ändå står inför stora teknikbyten/uppgraderingar (sådant vet du Jörgen säkert mycket bättre än jag) och att det i samband med dessa inte skulle bli så våldsamt dyrt att klara av kraven på trafikdatalagring.

  Men visst, kostar gör det och det är vi som konsumenter som i slutändan får betala. Jag hade också mycket hellre lagt pengarna på polisen (även om 200 mkr är ganska lite pengar i polisbudgeten på över 17 miljarder).

 25. Enligt dig så får alltså ingen svensk riksdagsman rösta nej till det här lagförslaget, är det rätt uppfattat? Om så är fallet, varför överhuvud taget ha en omröstning om det? Varför inte bara ha en EU-lagstiftare som stämplar inkommande lagförslag och så är allt frid och fröjd?

  Du påpekar mycket riktigt att det finns vissa självklara paragrafer i vår grundlag, som EU aldrig kan tvinga oss att lagstifta bort. Men är inte vår 3:e paragraf:

  Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling.

  …minst lika självklar?

  Nu har ju i och för sig våra tidigare lagstiftare lagt in ett antal kryphål i vår grundlag, såsom den ovan, där de öppnar för lagar som moderatorer (betydligt enklare att driva igenom än grundlagsändringar), så vår stolta grundlag blir alltmer urvattnad.

  Lägg till det att det lagförslag som du nu alltså påstår att vi måste driva igenom har formen av förordning:

  6 kap. 6 c §
  Regeringen meddelar föreskrifter om lagringsskyldighet enligt 6 a §.

  … så får man ju ännu ett kryphål genom kryphålet, så att säga.

  Är du beredd att se dina barn i ögonen om halvtannat decennium och förklara hur du kunde medverka till att driva igenom en så här vittomgripande inskränkning i allas vår personliga integritet? Har du föreställt dig hur det kommer att se ut ifall regeringskåta (s) bildar ohelig allians med rassarna i (sd) efter nästa val? Då kan alltså rassarna sitta och bestämma vilka trafikdata, som skall lagras

 26. Sven Svensson says:

  Oerhört besviken på Centern, jag röstade på er enbart tack vare er inställning i frågan om personlig integritet. Tyvärr så verkar ni ju ha svårt att stå för den hållningen nu efter valet. Jag instämmer med föregående kommentatorer, införande av massövervakning är nedmontering av demokratin. Ni bedriver inte politik som jag har gett er mandat till. Nästa röst går till piratpartiet, om jag ens orkar bry mig.

 27. steelneck says:

  Linander (#22): Ja det är hemskt. Precis som jag skrev; det är fullständigt obegripligt hur en svensk eller europeisk politiker eller tjänsteman kan komma med sådant här utan att fullständigt ruinera hela sin karriär ögonaböj – Det om något, säger en hel del om alla andra politiker och tjänstemän, inklusive dig Linander. Tro mig, det stannar inte med detta, det fortsätter precis så långt som det går att fortsätta, och bevisligen går det långt. Detta just eftersom det går att lägga ett sådant här förslag utan att ruinera sin politiska karriär. Hade man försökt detta för 25 år sedan (dvs. om tekniken funnits), så hade den politikern fått avgå och blivit stämplad och fullständigt uthängd i pressen under tämligen mustiga epitet – men idag går det. Det är bara att konstatera. Bara för att saker går att göra så betyder inte det att man varken ska göra det. Att införa detta är att låta ändamålen helga medlen på samma sätt som man gjorde i t ex. forna östblocket. Jag kommer ihåg en öst-propaganda jag såg nån gång på sent 70-tal, där man hävdade sitt vedervärdiga systems förträfflighet genom att visa bilder från tunnelbanan i NewYork i jämförelse med dito från ett välstädat Moskva… Hur effektivt det än må vara, så får inte ändamålen helga medlen, ett sånt övervakningssamhälle är det ingen som vill ha när man inser konsekvenserna, brottslighet får bekämpas med andra metoder där man inte på förhand misstänkliggör hela landets befolkning. Våra fri- och rättigheter var ju en gång vårt moraliska vapen gentemot vissa staters vidriga system, men fortsätter vi på den inslagna vägen så kommer vi inte ens att kunna använda det mot Kina och Nord Korea! Tänk att vår rättsuppfattning kunde erodera så snabbt efter murens fall.

  Det sägs gång på gång att vi inte får glömma, härmodagen skulle vi inte glömma kristallnatten, och detta för att det inte skall hända igen. Men vi har glömt, fullständigt. Det är den politiska utvecklingen av idag ett kvitto på, även här i sverige med saker som övervakning och andra totalitära tendenser, så det kan när som helst hända igen. Det sker dock inte över en natt, en sådan politisk utveckling med vidhörande beslut tar ett antal år. Visst, vi har inte glömt det förskräckliga våldet och övergreppen, men detta är inte poängen. Att tycka att förskräckliga saker är förskräckliga är ingen garanti för att det inte skall hända igen. Precis varenda människa i 30-talets tyskland tyckte att övergrepp, våld och krig var förskräckligt, alla något sånär allmänbildade människor kände även på den tiden till att ruskiga saker hänt historiskt, de kom ihåg redan då, ändå hände det.

  Det man måste komma ihåg är att skydda grundläggande fri- och rättigheter, och då inte bara som lipservice. Genom att komma ihåg hur det kunde hända, inte vad som hände, så kan man hålla varningsklockorna alerta. Man måste reagera när politiker och tjänstemän börjar betrakta alla medborgare som potentiellt skyldiga, man måste reragera på informationsinhämtningstendesner i stil med Gestapo, Securitate, STASI osv. Vi måste reagera kraftfullt varje gång politiker skräms med den lede fi i syfte att kränka “sina undersåtar”. Vi måste alltid vara på vår vakt mot en nomeklaturas översitteri. Vi måste värja oss mot tendenser av “noble lies” vilket ofrånkomligen leder till “deadly truths”. Det var precis så det gick till så att det hände, det är så det börjar. Vi måste reagera kraftfullt varje gång när målet tillåts helga medlen. Alla måste hålla i minnet att staten per definition inte är god, varje politiker i en demokrati måste utgå ifrån att verktyg som skapas kommer att hamna under den västa mardrömsfiendens kontroll. Hela samhället måste arbeta för ett grundmurat engagemang för grundläggande fri- och rättigheter och politiker får inte börja agera lydiga tjänstemän som på sin höjd försöker skadebegränsa och skönskriva istället för att kraftfullt sätta ned foten när varningsklockorna ringer. Idag ringer de överallt i hela västvärlden sedan några månader efter 11:e september 2001. Idag hålls tom. tal av världens högst uppsatta politiker som är ordagranna översättningar av tal som Hitler höll, kommunister har bara bytts ut mot terrorister. Så visst fan har vi glömt. Ett minnets kollektiva härdsmälta, det ligger helt klart något i talesättet att politiken är ett väsen utan minne.

  Citatet nedan av Martin Niemöller som var ubåtskapten och krigshjälte under WWI, sedan Präst och lägerfånge under WWII känner många till, en typisk sån där sak som koms ihåg. Men vad som glöms bort är att det skedde en gradvis utveckling före. När det gått så långt att folk börjar “hämtas”, då är det redan försent, då har man redan tagit många av de där små stegen efter den där vägen av “goda intentioner” som leder dit ingen vill gå .

  När de hämtade kommunisterna,
  så brydde jag mig inte;
  jag var inte kommunist.

  När de spärrade in sossarna,
  höll jag tyst;
  jag var ingen sosse.

  När de hämtade de fackliga,
  protesterade jag inte;
  jag var inte med i facket.

  När de hämtade judarna,
  protesterade jag inte;
  jag var ingen jude.

  När de hämtade mig,
  fanns ingen kvar som kunde protestera.

  Terror, terror, terror, jag ser hur myten skapas för att forma en medgörlig opinion. Jag ser hur det används. Jag ser Guantanamo, Abu Ghraib och andra koncentrationsläger, jag ser hur heabus corpus åsidosätts. Jag ser tortyr; namngiven som “Enhanced Interrogation” (Verschaerfte Vernehmung). Jag ser “thugs” i form av “military contractors” (ibland tom. icke-åtalbara). Jag ser övervakningen av oskyldiga. Jag ser hur samhällsgrupper börjar behandlas olika. Jag ser hur folkgrupper demoniseras. Jag ser hur opposition sakta kan få betydelsen av fientlighet i lagar. Jag ser hur medborgare sakta börjar svartlistas genom informationsinhämntning. Jag ser hur den juridiska makten böjer sig för den politiska. Jag ser hur regimkritiska akademiker görs obekväma. Jag ser hur lydig pressen har börjat bli. Jag ser hur politiker gör sig till lydiga tjänstemän och inte stoppar sådant som de egentligen vill stoppa.

  In the past our politicians offered us dreams of a better world. Now they promise to protect us from nightmares. The most frightening of these is the threat of an international terror network. But just as the dreams were not true, neither are these nightmares. Näe just det, idag är agendan en annan, och tro mig Linander, det kommer inte att kallas nazisism av eftervärlden nästa gång, för de vidrigheterna kommer vi ihåg. Vi glömde däremot det viktiga för att det inte skall hända igen under annat namn. Brottslingar hotar inte demokratin, brottslingar kan varken lagstifta eller avskaffa demokratin, det är helt andra människor som sitter på den makten. Fienden mot fri- och rättigheter kommer alltid inifrån den etablerade makten, det är detta vi glömt.

  Vems ärenden du går, kan du bara själv svara på. Jag skulle tro att du tror dig gå dina egna. Ena stunden säger du dig vara emot, nästa stund arbetar du aktivt för att genomföra. Att man bara skadebgränsar är ingen ursäkt, då har man gjort sitt val. När EU går denna väg, då är det mycket goda skäl för att att lämna EU, bättre än så här kan knappast skälen bli. Lek med tanken, att ett antal av EUs länder hade rakryggade politiker, som inte aktivt vill skada sin egen befolkning och statskick, och går så emot med en uttalad beredskap att faktiskt lämna EU. Fundera på det. Tror du att det skulle behöva gå så långt? Inte en chans. Är det möjligt? Själklart är det möjligt, och detta av det enkla faktum att detta inte är något som en enda folklig majoritet i något land efterfrågar, inte någonstans i hela världen. Ingen normalt funtad människa vill vara övervakad, en viss övervakning av brottslingar är vad som accepteras, men ingen hederlig människa vill vara övervakad. Å jag tror du inser att hederliga människor är i en alldelens överväldigande majoritet, jorden runt. Så varför skulle det vara omöjligt? Som Falkvinge skrev: Alla har vi ett val. Vilket val väljer du?

  Dessutom tror jag du utgår från dig själv när du tror att Falkvinge svartmålar andra politiker. Falkvinge behöver inte svarmåla, somliga svartmålar sig själv alldelens utmärkt på egen hand.

 28. steelneck says:

  Bara det faktum att man använder utredande av “grov brottslighet” som ursäkt för att införa ett generellt registrerande av medborgare, visar med all ösnkvärd tydlighet vilken smutsig agenda man har. I detta gömmer sig ett bedrägligt påstående; att registreringen skulle vara nödvändig – för annars! Hade man haft ett ärligt uppsåt, så hade man ställt frågan: Skall vi behöva övervaka dig för att bekämpa grov brottslighet? Jag vet nämligen svaret som alla ger på den frågan, och då kommer följdkonsekvensen, tror jag då att de flesta talar sanning, eller har jag en så låg uppfattning om mina medmänniskor att jag tror att en majoritet ljuger. Där infinner sig då nästa sub-konsekvens, företräder man folket, eller skall folket ledas. Kort sagt, utgår makten från folket?

 29. Perty says:

  >”Men ibland förlorar man och tvingas genomföra det man själv inte vill. Det kallas för demokrati.”

  Vilken demokrati är viktigast? Vår svenska eller eu’s?

  Jag är ganska övertygad om att om vi har en folkomröstning så skulle folk rösta nej till implementeringen av direktivet. Jag har inte sett många positiva röster, jag har inte sett ett enda bra argument för. Var är dom? Finns dom?

 30. site admin says:

  Björn, det kommer säkert att vara så att ett antal riksdagsledamöter, förmodligen från vänsterpartiet och miljöpartiet men kanske även från socialdemokraterna, kommer att rösta mot regeringens proposition. Det betyder inte att de röstar mot implementeringen av direktivet utan att de röstar mot sättet som regeringen föreslår implementeringen. För övrigt kan givetvis varje riksdagsledamot rösta precis som han eller hon vill i alla frågor, det finns ingen som står och trycker “rätt” åt oss.

  När det gäller grundlagens skydd av personlig integritet så är det som du själv skriver möjligt att inskränka i lag. Det är skillnaden mot de absoluta rättigheterna.

  Om du läst vad jag skrivit lite bättre så hade du sett att jag förordar att vad som ska lagras regleras i lag och inte i förordning.

  Sven, det är lite väl många som skrivit just de där orden för att det ska kännas trovärdigt.

  Steelneck, jag har editerat din kommentar 28 eftersom jag uppfattade två meningar som onödigt nära förtal av en person. Jag ville dock inte ta bort hela ditt inlägg som jag brukar göra i liknande fall.

  För övrigt visar inte de undersökningar som gjorts på allmänhetens syn på det begynnande övervakningssamhället varken är som min eller ännu mindre som din. När integritetsskyddskommittén frågade 1800 svenskar vad de tyckte om kameraövervakning på allmän plats så var 90-95 % positiva (minns inte exakta procenttalet). Kommittén har valt att inte använda resultatet eftersom frågorna kunde uppfattas som ledande, men ändå, det var en oroväckande hög andel av befolkningen som inte tycks bry sig.

  När det gäller min och andra politikers överlevnad som förtroendevalda efter trafikdatalagringen och annat så avgörs det i fria val tredje söndagen i september 2010. Jag har inte bestämt mig för om jag ställer upp till återval, men ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att just de frågor som du är så upprörd över kommer att avgöra huruvida jag får förnyat förtroende eller inte. Jag har ständig kontakt med C-medlemmar och andra väljare i min valkrets och det är inte trafikdatalagring som de i första hand vill tala om.

  Perty, din fråga är felställd. Det handlar inte om “svenska eller eu´s” det handlar om svenska och eu:s.

  Hade vi haft en folkomröstning i frågan tror jag att den största besvikelsen skulle vara hur få som brytt sig att gå och rösta. Den andra besvikelsen skulle vara att en majoritet röstat för. Det är åtminstone den slutsats man kan dra av andra undersökningar vad gäller integritetskränkande lagstiftning.

  Sedan skulle det kanske vara så märkligt att fler skulle röstat ja på en fråga om trafikdatalagring i allmänhet än som hade röstat för en implementering av ett EU-direktiv om trafikdatalagring. En allmän EU-skeptisism skulle säkert fått genomslag med följd att man varit negativ till en implementering av EU-direktiv i högre utsträckning än vad man är motståndare till själva förslaget. Men det är såklart bara min bedömning av läget efter alla de kontakter med medborgare som jag har.

 31. Nan says:

  > Du som är anonym. Känns lite märkligt att tala om ryggradslöst när man
  > inte kan stå för sina åsikter själv.

  Johan, alla har inte lyxen att kunna uttrycka sina åsikter offentligt utan risk för repressalier. Inte ens i Sverige.

  Sedan var det en mycket intressant motion han hittat. Den borde inte vara fel att trycka upp i affischform och sprida i valet 2010…

  > När integritetsskyddskommittén frågade 1800 svenskar vad de tyckte om
  > kameraövervakning på allmän plats så var 90-95 % positiva (minns inte
  > exakta procenttalet). Kommittén har valt att inte använda resultatet
  > eftersom frågorna kunde uppfattas som ledande, men ändå, det var en
  > oroväckande hög andel av befolkningen som inte tycks bry sig.

  Ledande frågor, tja det var nog dagens understatement, frågorna var villkorade med formuleringar i stil med om det minskar brott och liknande. Typiskt trick, man ställer en fråga med ett villkor, och “glömmer bort” villkoret när man presenterar resultatet. Det smärtar mig att du använder den undersökningen som argument, den var uppenbart ett beställningsverk för en specifik åsikt, och hade lika uppenbart inte som syfte att utreda vad folk egentligen tyckte om kameraövervakning.

  Däremot håller jag med dig om att folk i allmänhet inte verkar inse hur illa detta kan sluta. Folk kan inte sin historia, och verkar blinda för vad som skett i USA, där hederligt folk i hundratusental som råkar avvika på något sätt numera råkar mer eller mindre illa ut i den terroristhysteri som nu råder. Det finns ungefär 650000 namn på den lista över folk som är misstänkta numera… (och här en förklaring till att det blivit så: Marshals: Innocent People Placed On ‘Watch List’ To Meet Quota.)

  Och därför är jag är besviken på att borgerligheten i allmänhet och centern i synnerhet inte slagit till bromsarna ordentligt. Vi är faktiskt ett antal väljare som är besvikna på att Centern inte mer kraftfullt protesterat mot övervakningshysterin. Och i den här frågan är de unga ofta visare än de äldre, eftersom de tagit till sig ny teknik snabbare. Piratpartiet kommer med stor sannolikhet att bli bra mycket större i nästa val, jag hör ju hur tongångarna går bland nästa vals förstagångsväljare, detta i kombination med upphovsrättslagstiftningen som de många unga betraktar som helt utan legitimitet. Som jag ser det håller toppolitikerna på att tappa kontakten med åtminstone delar av den unga generationen. Att respekten för staterna kommer att fortsätta minska om det inte görs något radikalt är knappast någon högoddsare. Staterna får den respekt den förtjänar helt enkelt, och den är i en utförsbacke som är svår att bryta.

  Och det hjälper inte att klaga på budbärarna.

 32. Sven Svensson says:

  Linander: det var ju tråkigt att min oförmåga att skapa en målande bild av vad jag tror massövervakning kommer leda till gör att du väljer att betrakta mig som icke trovärdig. Men det bekräftar väl bara återigen att jag gjorde ett dåligt val när jag röstade på Centern.

  Jag kan köpa papegojargumentet, dvs att jag endast upprepar vad andra sagt tidigare, men jag tycker
  det ett märkligt argument att ju fler som påstår något skulle göra det mindre trovärdigt… Hur tänker du där?

  Jag ska försöka illustrera bättre vad jag är rädd för gällande massövervakning. Att sätta ett så otroligt kraftfullt instrument i statens händer, där alla medborgares göranden och låtanden (och helst tänkanden, vilket man kommer nära om man övervakar digitalt) registreras och med lätthet kan analyseras, inbjuder till en klåfingrighet och ändamålsglidning som skrämmer mig mer än något annat. Man skapar ett fängelse utan murar, där varje medborgare är en möjlig brottsling. Vad som är lagligt idag kan mycket väl bli olagligt i morgon, enbart för att makten har MÖJLIGHETEN att beivra brottet i fråga. Känns inte det som ett skrämmande koncept med tanke på dagens moralism? En googlesökning på “oralsex” eller “stadsjeep” leder till böter eler fängelse enbart för att det inte faller politiker i smaken. Eller ännu värre, jag kanske nekas en anställning eller befodran (eller varför inte sjukersättning) utan rimlig förklaring pga av en sammansatt rapport om mina nät eller telefonvanor. Kanske blir jag terroriststämplad och kan helt plötsligt inte flyga eftersom jag gillar fyrverkerier. jag vill inte leva i ett samhälle där jag inte kan tycka och tänka eller ge uttryck för mina åsikter.

  Innan internet hade motsvarande övervakning inneburit att alla försändelser via posten hade kopierats och lagrats i ett stort sökbart arkiv. Helt orimligt kan tyckas, men nu vill man göra samma sak med den digitala världen enbart för att det är tekniskt möjligt. Men bara för att det GÅR så innebär det inte att det är ÖNSKVÄRT.

 33. site admin says:

  Nan, det var integritetsskyddskommittén själv som formulerat frågorna. De borde inte ha något syfte att få fram en felaktig bild, ändå blev det fel och de väljer att inte använda undersökningen i sitt betänkande. Men det finns inte heller några andra bra undersökningar att hänvisa till. Visst har det gjorts andra undersökningar “på andra hållet”, men de blir också vinklade åt det hållet och kan kritiseras för samma osaklighet.

  Jag jobbade mot datalagringsdirektivet, jag har tillsammans med andra sett till att vi får en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd som på uppdrag av varje enskild medborgare ska kontrollera hur de eventuellt drabbats, jag har gått mot allmän kameraövervakning av halva Malmö, jag har protesterat mot PNR, Frattinis övriga nya försök osv. Beklagar att du inte är nöjd, men visa gärna på någon annan riksdagsledamot som varit mer aktiv och konstruktivt förbättrande i de här frågorna.

  Sven, hade du läst lite noggrannare så hade du sett att Centerpartiet röstade mot datalagringsdirektivet. Både i Sveriges Riksdag (EU-nämnden) och i Europaparlamentet.

  Jag säger ingenting om just dig, men faktum är att om alla de som nu säger “men jag röstade på er” faktiskt hade röstat på oss 2006 så hade vi haft mycket mer än 29 mandat i riksdagen.

 34. Nan says:

  > Beklagar att du inte är nöjd, men visa gärna på någon annan riksdagsledamot
  > som varit mer aktiv och konstruktivt förbättrande i de här frågorna.

  Nej, jag är glad att du försöker driva frågorna i rätt riktning. Sakerna skulle varit mycket värre om inte du coh Centerpartiet satt sig på tvären. Det är inte ditt fel att Centern inte har egen majoritet i riskdagen. Jag är säker på att du gör en skillnad.

  Problemet jag ser är att det fortfarande går åt fel håll. Det oroar mig.

  Just FRA-lagen (signalspaning i kabel) ser jag uppenbarligen som ett betydligt allvarligare problem än du, och jag anser att den förtjänar ett betydligt mer uppskruvat tonläge från Centern. Den och datalagringsdirektivet riskerar att göra Sverige till en IT-mässigt u-land, eller något i den riktningen, tyvärr. Telias serverfarmerna har redan börjat flytta ut, andra står startberedda. Situationen påminner om när (s) införde valpskatten 1988 och förvåningen som uppkom när finansmarknaden bara packade och flyttade till London. Fast den här gången kanske det blir till Helsingfors.

 35. Erik says:

  Varför har EU ens så mycket makt att de kan tvinga på oss en sån här lag?

  Det är inte alls många svenskar som har koll på vad som händer i EU. Valdeltagandet i senaste EU-parlamentsvalet var bara 37,9 %, för ett folk som brukar ha ett mycket högt valdeltagande. På detta futtiga mandat tvingar EU oss att övervaka oss själva. Ska inte EU handla om fri rörelse av människor, varor och kapital, fred, m.m.? Jag tycker Sverige ska lägga in det veto vi fortfarande har för att hindra den nya EU-konstitutionen att införas innan EU:s makt har reducerats till en rimlig nivå.

  Johan, jag tror inte du har träffat en bråkdel av de 437389 väljarna som röstade in Centerpartiet i riksdagen, och om du tycker att du träffar oproportionerligt många människor som påstår sig vara centerväljare, så kan väl det bero på att centerväljare har ett betydligt större intresse av att prata med en centerpartistisk riksdagsman än andra väljare?

  Jag tycker inte att du ska kalla någon ryggradslös för att han/hon skriver anonymt. Det är av goda skäl allas rättighet att vara anonym, en rättighet som håller på att urvattnas av all övervakning, vilket i sin tur ökar behovet av att vara anonym. Jag tror centerpartiet sitter på flera mandat tack vare att ni sagt er vilja skydda personlig integritet m.m. före valet, men ni har inte sagt nej i en enda stor integritetsfråga efter valet! Ni har velat “förbättra” förslag, men inte sagt nej en enda gång. Tänk om det fanns några centerpartister som i kritiska lägen verkligen kunde stå upp för vad de tycker, så som de kristdemokrater du kritiserar idag (som jag inte håller med, men de har ändå visat att de har en gräns de inte kan gå över, de har nog mandat av sina väljare för den inställningen, osv.), då hade jag haft mycket mer respekt för er.

  Ibland är det bra att vara samarbetsovillig, som när man blir beordrad att avrätta någon eller ombedd att montera ner demokrati. Då är det inte heller så viktigt att vissa tycker att man är en svikare.

 36. site admin says:

  Erik, om det är någon som är otrevlig mot mig så kan det hända att jag är otrevlig tillbaka. Eller du kanske menar att det ska vara fritt fram att kasta vilken skit som helst på politiker och vi ska bara stå och ta emot? Sorry, sådan är jag inte som människa.

  Vem som helst får givetvis vara anonym, men vill han eller hon att jag ska ta personlig kritik på allvar så underlättar det att kunna stå för sina åsikter.

  Du skulle bara veta hur många som använder “jag röstade på er och därför ska ni nu…” som överhuvudtaget inte röstat på oss. Det är inte sällan att kritik mot alliansen kommer från någon arg person och då har han (det är oftast en han av någon anledning) skickat samma mail till ledamöter i alla fyra allianspartierna, och skrivit “jag har röstat på Centerpartiet” (eller fp, kd, m) till alla fyra. Med andra ord en tro att om man hävdar att man är en väljare till just det partiet man kontaktar så ska de ta kritiken allvarligare. Inget att förvåna sig över. Men, jag säger alltid, att jag inte bedömer någon enskild som säger så, utan att det generellt är alldeles för många som säger så utan att det är sant.

  Du visar stor okunskap när du säger att vi inte sagt nej en enda gång. Självklart kommer vi inte att säga nej i riksdagen, utan vi stoppar förslag i förhandlingar inom alliansen innan de kommer fram. Och alltså upptäcker du aldrig om eller vad vi stoppar.

 37. Erik says:

  Självklart kan du vara otrevlig mot någon som är otrevlig mot dig, men jag tycker du kunde valt ett bättre sätt än att klaga på anonymitet som jag hoppas är en rättighet du försvarar och förstår hur viktig den är.

  Med “stor” integritetsfråga menar jag en som har varit mycket omskriven. Jag har inte tid att bevaka allt som passerar riksdagen utan hoppas att viktiga frågor dyker upp någonstans i allt jag läser. Men jag märker ibland att vissa saker passerar obemärkt. Upptäckte t.ex. igår att ni beslutade om preventiv övervakning igår, vilket åtminstone för mig passerat obemärkt, kanske i skuggan av buggningsfrågan som jag kan acceptera eftersom buggningen bygger på brottsmisstanke.

  Självklart vet jag inte vad ni gör bakom lyckta dörrar, men om ni lyckas stoppa förslag av den här typen så är jag självklart mycket tacksam för det.

 38. Perty says:

  Ang omröstning av övervakning

  Du kanske har rätt att en sådan omröstning faktiskt skulle få ett ja. Jag är dock övertygad om att om folk verkligen kände till detaljerna om vad som lagras så skulle det se annorlunda ut. De som skriker högst just nu är ju de som är internetvana/datanissar.

  En sak som förvånar mig är när jag läste om kvävedebatten och eu-direktivet från början av 1990 talet. 17 år?

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=714627

  Hur kan det komma sig att man kämpar så hårt för något så positivt som kväverening? 17 år!!!

  Jag kanske missuppfattat något när det gäller eu-direktiv men man MÅSTE ju införa dessa. Eller är det skillnad på direktiv och direktiv?

  Föklara gärna på lätt svenska 🙂

 39. site admin says:

  Enligt vad jag hört så handlar det om en tolkning av det gamla direktivet som Sverige och Kommissionen inte är överens om. Sverige har implementerat avloppsdirektivet, men tolkar alltså det fel enligt Kommissionen.

 40. JörgenL says:

  Om det tar 17 år innan ett feltolkat direktiv beivras, så sätt då för sjutton gubbar igång att tolka.

  Till exempel så att det bara ska gälla sådant som redan lagras.

  Förutom integritetsvinsten så är 4% ränta på ränta på lågt räknat 200 miljoner i 17 år är ca 175 miljoner… 🙂

 41. Perty says:

  Det är precis det här jag menar.

  Om man kan sinka ett avloppsdirektiv i 17 år kan man väl sinka/tolka ett datalagringsdirektiv?

  Om jag tolkar dina inlägg rätt så är du emot direktivet men tycker att det kunde vara värre och därför är det ok att införa det. (Rätta mig gärna om jag missuppfattat det)

  Så varför inte ha samma inställning till datalagringsdirektivet som till avloppsdirektivet (skönt namn:-) bråka och sätta sig på tvären lite.

  Kan ju inte vara så farligt om det tar 17 år innan man får bakläxa.

 42. site admin says:

  Jag ville inte att direktivet skulle antas och jag ser gärna att det blir ogiltigförklarat, men jag anser att de förpliktelser som gäller genom vårt EU-medlemskap ska uppfyllas. Med andra ord ska vi implementera direktivet. Men självklart ska vi tolka det så “bra” som möjligt.

 43. JörgenL says:

  Och faktum är att jag inte kan se nåt i direktivet som direkt motsäger en tolkning som innebär att endast sådant ska lagras som operatören har eget intresse av att lagra i sin verksamhet och i 6 månader. Se dessutom till att specificera vad som ska lagras så smalt som möjligt och att omfattningen inte kan utvidgas genom regeringsförordningar.

  Implementera med den tolkningen så har vi implementerat direktivet, men i en så oskadlig form som möjligt.

 44. Josef Boberg says:

  Hejsan,

  Det här fann jag på nätet idag – apropå hur lite = obefintligt anonyma Wi redan är i dagens IT-värld, faktiskt…

  http://www.namebase.org/cgi-bin/nb06?Na=Bildt%2C+Carl

  Så – vad annat göra än att till 100 % ärligt STÅ UPP FÖR ALLT – med både namn, adress, telefonnummer osv – som Wi gör, säger och skriver framöver ?

  Ha det… 🙂
  vännen Josef

Leave a Reply

Your email address will not be published.