Svar på fråga ang. terrorlistning

Svar på fråga 2006/07:374 av Johan Linander (c)
Terrorlistning

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att FN:s system för att uppföra terrorister på sanktionslistor skall uppfylla alla krav på mänskliga rättigheter inklusive rätten till en rättslig prövning av en opartisk domstol.

Sverige har, liksom övriga Europeiska unionen och många andra länder, under lång tid framfört kritik rörande brister i rättssäkerheten i 1267¬regimen. Regeringen vidhåller denna kritik.

Alla operativa beslut om FN:s sanktioner mot terrorism fattas i säker¬hetsrådet, där Sverige för närvarande inte är medlem. Det gäller såväl ursprungsresolutionen 1267 som efterföljande beslut, bl.a. om riktlinjer för sanktionernas tillämpning och beslut om att föra upp enskilda individer eller grupper på sanktionslistan. Sverige har således ingen möjlighet att delta i beslut om sanktionernas utformning. Jag vill sam¬tidigt understryka att resolution 1267 har antagits enligt FN-stadgans kapitel 7 och att dess operativa paragrafer därmed är folkrättsligt bindande.

Dessa förhållanden hindrar inte Sverige från att på andra sätt verka för förbättringar av 1267-systemet, bl.a. genom att söka påverka säkerhets¬rådets medlemmar. Sverige tillhörde de starkast pådrivande länderna bakom skrivningar i slutdokumentet från FN-toppmötet i september 2005 om att tydliga och rättvisa procedurer måste införas för sanktions¬listning och för avlistning. Toppmötets beslut har bidragit till att öka det politiska trycket för förbättringar. Under det senaste året har Sverige arbetat i ett gemensamt projekt med Schweiz och Tyskland för att för¬bättra sanktionssystemet. Projektet resulterade i våras i en rapport från Watson Institute, Brown University. Rapporten har fått stort genomslag och har gjorts tillgänglig som officiellt FN-dokument (A/60/887). Rapporten identifierar brister i sanktionssystemen både vad gäller rättssäkerhet och hänsynen till mänskliga rättigheter och ger förslag
till förbättringar beträffande listning, avlistning och omprövnings¬mekanismer. Rapporten har presenterats för säkerhetsrådets 1267¬kommitté och utgör en del av underlaget för kommitténs pågående översyn av riktlinjerna för sanktionerna.

Arbetet för förbättringar i sanktionssystemet har givit vissa resultat under de senaste åren. Sanktionskommittén har bl.a. lagt fast en procedur rörande avlistning, närmare definierat kritierierna för listning, givit rätt till humanitära undantag från sanktionernas tillämpning samt beslutat att förslagsställande stater skall bifoga ett underlag, s.k. statement of case, som beskriver grunden för enskilda listningsförslag. Den senaste månaden har nya viktiga beslut fattats. Sanktionskommittén antog den 29 november nya riktlinjer som bl.a. tydliggör vilket slags beslutsunderlag som krävs för att listningsförslag skall kunna godkännas. Säkerhetsrådet antog den 19 december resolution 1730 som innebär att en individ eller enhet kan lämna in en begäran om avlistning till en kontaktpunkt inom sanktionskommittén.

Steg har alltså tagits mot stärkt rättssäkerhet. Fortfarande saknas dock en tillfredsställande avlistningsprocedur och en möjlighet till en oberoende och opartisk omprövning av säkerhetsrådets listningsbeslut. Regeringen kommer därför också framgent att ge hög prioritet åt att tillsammans med likasinnade länder verka för tillfredsställande rätts¬säkerhetsgarantier i sanktionssystemen, inklusive stärkta möjligheter
till omprövning av säkerhetsrådets beslut.

Stockholm den 20 december 2006

Carl Bildt

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.