Ta bort kravet för dubbel straffbarhet vid våldtäkter

En svensk man våldtog sin sambo (lite tveksamt om de är sambos, men Svea Hovrätt menar det) på deras förlovningsresa till Tunisien. Han dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten eftersom våldtäkt inom äktenskapet inte är förbjudet i Tunisien.

När jag läste domen var jag mest förvånad. Jag kan medge att jag inte var medveten om att det krävs dubbel straffbarhet, dvs att gärningen även är kriminaliserad i det andra landet, för att någon ska kunna dömas för våldtäkt i svensk domstol. Hade det varit ett mord så hade det varit ointressant om det även är olagligt enligt tunisisk lag, men uppenbarligen krävs det dubbel straffbarhet för våldtäkt. Orimligt. Sunt förnuft säger att det inte ska vara lagligt för en svensk man att våldta sin fru på semestern i Tunisien, eller annat land med sådana sjuka lagar.

Jag blev intervjuad av Aftonbladet igår och DN idag och har bland annat sagt att detta måste prövas av HD. Då menar jag inte dubbel straffbarhet eller inte, för det är så illa som det är, utan om svenska sambos ska likställas med äktenskap enligt tunisisk lag. Känns fel, i Tunisien är det inte ens lagligt att vara sambos. Så fort jag får möjlighet så kommer jag också att lägga förslag om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för våldtäkt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

20 Responses to Ta bort kravet för dubbel straffbarhet vid våldtäkter

 1. wondering says:

  Så svenska lagar ska gälla för svenskar även utomlands? Låter mycket märkligt tycker jag…

 2. Leffe says:

  Bestämmelsen i 2 kap. 2 § BrB är senast ändrad genom SFS 2005:90. Hur resonerade du när ni behandlade den ändringen i utskottet (2004/05:JuU16)?

  Vilka var argumenten då för att enbart slopa kravet på dubbel straffbarhet när det gäller övergrepp mot personer under 18, och vad har förändrats sedan dess?

 3. Johan Folin says:

  Jag har en undran: Är det olagligt för svenskar att åka till Amsterdam och röka på? Eller köra bil vid 16 års ålder i USA?
  Vid vilken typ av brott dras gränsen om dubbel straffbarhet?

 4. site admin says:

  Brottsbalken

  2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

  1 § För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid svensk domstol. Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats men skäl finnes antaga att det är begånget inom riket.

  2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts

  1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

  2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller

  3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.

  Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

  I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse som strängare än det svåraste straff som är stadgat för brottet enligt lagen på gärningsorten.

  De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styckena gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1-–6 §§, 8 § tredje stycket och 12 § eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

  (6 kap. är alltså sexualbrotten.)

 5. site admin says:

  Leffe, din frågeställning är relevant. Varför ändrade vi inte det i den riktning jag önskar när vi ändå var inne och ändrade i domsrättsreglerna?

  Svaret är tråkigt politiskt. Ändringen skedde i samband med de stora ändringarna av sexualbrotten. Domsrättsreglerna diskuterades överhuvudtaget inte i utskottet eller vid behandlingen i kammaren. Det fanns helt enkelt mycket “större” frågor att behandla i samma betänkande och då smyger de “mindre” genom obemärkt.

  Sjävklart måste justitiedepartementet haft uppe frågan när de beslöt att lägga förslaget vad gäller personer under 18 år, men hur de då resonerade vet jag inte.

  Jag måste också medge att jag hade fel vad gäller mord. Det är så illa att om ett mord är lagligt i ett land, t.ex. ett hedersmord i en strikt muslimsk stat (jag vet inte om det finns något sådant exempel, men jag använder det ändå), så skulle det inte gå att döma mördaren i Sverige. Det är stötande.

  Tänk er själv att en man får veta att hans fru varit otrogen (båda är svenska medborgare). Då tar han med henne till ett strikt muslimskt land som accepterar mord av hustru efter otrohet, och dödar henne. Sedan åker han hem till Sverige och meddelar att han slagit ihjäl henne. Då kan bara svensk polis säga, jaha, eftersom du gjorde det i det landet så är det okej.

  Vilka protester det skulle bli. Kvällstidningarna hade genast startat namninsamlingar och det hade blivit tufft för justitieministern att förklara varför det finns ett krav på dubbel straffbarhet.

  På frågan om svenska lagar ska gälla för svenska medborgare även utomlands så är svaret generellt nej. Befinner man sig i ett annat land ska man följa det landets lagar. Men, när det gäller grova brott, låt oss till exempel säga brott med ett minimum på minst två års fängelse i straffskalan, så tycker jag att svensk domstol ska kunna döma svenska medborgare utan krav på dubbel straffbarhet.

 6. Johan Folin says:

  “Men, när det gäller grova brott, låt oss till exempel säga brott med ett minimum på minst två års fängelse i straffskalan, så tycker jag att svensk domstol ska kunna döma svenska medborgare utan krav på dubbel straffbarhet.”

  “2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts

  1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,”

  Risken med en sådan lagstiftning är att svenska medborgare som är permanent bosatta i utlandet ändå kommer dömas enligt svensk lag.
  Exempel: En svensk medborgare bor i Amsterdam och har en coffeeshop. Med svenskt mått sett borde det betraktas som grovt narkotikabrott och: “3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.”

  Detta innebär att utan dubbel straffbarhet kan en svensk domstol straffa amsterdamsvensken med två års fängelse om denne hälsar på släktingar i Sverige, trots att inget brott begåtts.

  Svensk jurisdiktion borde enbart existera i Sverige. I andra länder borde andra länders lagar gälla. Annars tar vi dels på oss en uppgift som världspolis, dels kan andra länder lätt motivera att göra samma sak mot oss.
  Homosexuella som reser till Iran döms till döden för sexuella “brott” begångna i Sverige, eller för bilder av Muhammed, osv.

 7. Malte Lewan says:

  Jag tycker det där “högsta straffet” som brott kan ge brukar vara ganska meningslösa eftersom de tar i så mycket. När lagstiftarna skriver dessa värden tycks de tänka värsta möjliga försvårande omständigheter och lite till. Så “minst två års fängelse i straffskalan” gäller nog förvånande många brott, som vi vanligtvis inte ser som så jätteallvarliga. Dubbla det så kanske jag är med på tåget. Med Google ser jag att “böter eller fängelse i upp till två år” är en väldigt vanlig straffpåföljd, när man annars kanske hade förväntat sig att böter eller tre eller sex månader skulle vara vanligare.

  Men visst håller jag med om Johan Folins inlägg att här finns klart komplicerande omständigheter. Det gäller särskilt när svensk lagsftiftning är unikt hård. Kan tänka mig att det gäller
  lagen om sexköp t ex…? Kanske också narkotikabrott, men egentligen kan jag alldeles för lite om detta.

 8. site admin says:

  Jag är medveten om att jag kanske uttryckte mig “för juridiskt”. Minimum minst två års fängelse innebär alltså att det inte finns mindre än två års fängelse i straffskalan, så fall med “böter eller fängelse i upp till två år” skulle alltså inte slopas från dubbel straffbarhet.

  Ett minimum på två år finns det bara för riktigt grova brott. Exempel på brott som skulle falla in är mord, dråp, människorov, människohandel, våldtäkt, grovt rån och grovt narkotikabrott, men inte grovt vållande till annans död, grov misshandel, rån av normalgraden eller narkotikabrott av normalgraden.

  Visst kan man säga att det är orättvist att dömas i Sverige om man gjort något lagligt i det landet man befinner sig, men det känns som ett mycket sämre alternativ att det skulle vara okej att våldta barn eller mörda bara för att man befinner sig utanför sitt hemland Sverige.

 9. Johan Folin says:

  “Visst kan man säga att det är orättvist att dömas i Sverige om man gjort något lagligt i det landet man befinner sig, men det känns som ett mycket sämre alternativ att det skulle vara okej att våldta barn eller mörda bara för att man befinner sig utanför sitt hemland Sverige.”

  Ingen ska få mörda, våldta eller på annat sätt använda våld mot någon annan människa. Men Sverige kränker andra länders suveränitet och – ännu värre – svenska medborgares frihet genom att säga “Det spelar ingen roll vilket land du befinner dig i, VI kontrollerar DIG, du är livegen”.

 10. site admin says:

  Jag tycker att den människans “suveränitet” som mördas eller våldtas är viktigare än landets. Sverige har ett visst ansvar för sina medborgare även om de befinner sig utomlands.

  På samma sätt har Sverige vissa skyldigheter mot sina medborgare även om de befinner sig utomlands. Till exempel att hjälpa dem vid en tsunami där landet de befinner sig i omöjligt kan hjälpa alla.

 11. Leffe says:

  Grundprincipen för internationell straffrätt är ändå att lagen följer landet och att man ska undvika extraterritoriell jurisidiktion. Det anses rätt “drygt” och som ett tecken på bristande respekt för andraländers lagstiftning att hävda extraterritoriell jurisdiktion.

  Huvudregeln skall vara att landets lag gäller, sedan finns det ett antal fall där man gör undantag. Men det ska inte vara generella undantag, tycker jag.

  Man kan dessutom fundera lite på hur en svensk åklagare ska kunna genomföra en ordentlig förundersökning utomlands, eller om man kan räkna med att landet som inte straffar en viss gärning ska hjälpa till att genomföra en brottsutredning som håller i svensk domstol.

  Man ska också komma ihåg att svensk polis och svenska åklagare har en plikt att inleda förundersökning om de har jurisdiktion. Med hänsn till svårigheterna att genomföra sådana utomlands kanske man ska vara försiktig med att lägga på dem sådana uppgifter?

  Det fins många faktorer att ta hänsyn till, helt enkelt.

 12. site admin says:

  Jag har svårt att se varför Tunisien skulle känna sig kränkta av att en svensk medborgare ska dömas för våldtäkt på sin fru, också svensk medborgare, bara för att de befann sig i Tunisien när det hände.

  Jag har lika svårt att se det acceptabla i att ha möjligheten att “planera straffri brottslighet” genom att åka till ett annat land.

  Visst är det svårare att utreda, men det är inte sällan som svensk polis och åklagare tvingas genomföra utredningar till stor del i ett annat land. I det aktuella fallet gick det tydligen utmärkt att utreda, mannen dömdes i tingsrätten.

 13. Leffe says:

  Johan, betyder det att du tycker att det är ok om andra stater väljer att tillämpa sin straffrätt på gärningar som begås i Sverige?

  Om någon åker hem till Nigeria och blir stenad för utomäktenskapliga förbindelser i Sverige, t.ex?

  Att man får en fällande dom i en svensk tingsrätt behöver inte vara ett gott betyg till den genomförda förundersökningen, särskilt inte om gärningsmannen är av utländsk härkomst.

 14. site admin says:

  Att bli stenad för utomäktenskapliga relationer bryter mot mänskliga rättigheter och därför är det inte jämförbart.

  Men i princip kan det hända redan idag. Sverige har såvitt jag vet aldrig protesterat mot andra länders större domsrätt. Spanien hade till exempel domsrätt mot Pinochet. Protesterade vi mot det?

 15. wsad says:

  Det finns mig veterligen sju eller nio brott som _inte_ ger fängelsestraff. Två år ger väl det mesta så att man kommer åt ordentligt med tvångsmedlen. Se lagen om metaboliter från narkotika i kroppen.

 16. site admin says:

  “ett minimum på minst två års fängelse i straffskalan”

  Det betyder att det lägsta möjliga straff som kan utdömas för brottet är minst två års fängelse.

  De allra flesta brott har lägre än två år i straffskalan. Även om de mycket väl också kan ha högre än två år.

 17. Jocke says:

  Hej,

  Trots att jag nästan är två år sen så måste jag bara kommentera er debatt. Det är nämligen ganska intressant att följa en “tråd” som genomsyras av okunnighet och vilt spekulerande. Vad gäller dubbel straffarhet se BrB 2:3 under punkten 8. Där framgår nämligen undantag för brottstyper som har minst 4 års fängelse som minimum. Hit hör bl.a. mord, dråp, människorovm grovt rån, grov mordbrand, folkmord och medverkan till sådana brott. Det går alltså INTE att åka till ett annat land, som skulle tillåta hedersmord, som svensk medborgare, och ta sin frus liv och komma undan med det.

 18. site admin says:

  Självklart inte, är det någon som påstått det?

 19. Jocke says:

  Ja, du till exempel, under punkten 5 stycke 4.

 20. site admin says:

  Sorry, bara att be om ursäkt. Jag minns inte diskussionen i kommentarerna i detalj, men uppenbarligen måste jag totalt ha glömt bort den generella domsrätten när det gäller brott med minst fyra års fängelse i straffskalan (antar att du menar BrB 2:3 punkt 7 och inte punkt 8).

  Huvudfrågan om möjligheten att straffritt våldta sin fru på semestern kvarstår dock.

Leave a Reply

Your email address will not be published.