Svar på fråga ang. Polisbemanning i Blekinge

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medborgarna i t.ex. Blekinge ska få den polisiära närvaro och trygghet som de är berättigade till.

Sedan 2000 har regeringen gjort kraftiga satsningar på polisen. Anslagen har höjts med 2,7 miljarder kronor fram till 2006 och tillskott har aviserats för 2007 med cirka 700 miljoner kronor.

Satsningen innebär bland annat att 4 000 nya poliser kommer att utbildas under mandatperioden. Enligt Rikspolisstyrelsens beräkningar efter den senaste examinationen av aspiranter uppgår nu det totala antalet poliser till över 17 500. Det innebär en ökning med 1 500 på bara några få år. Även Blekinge har fått del av denna ökning.

Med denna kraftiga satsning på polisen har regeringen sett till att det finns goda förutsättningar för polisen att bedriva sin verksamhet. Som Johan Linander mycket väl känner till så är det Rikspolisstyrelsen och inte regeringen som fördelar polisens resurser över landet. Polisarbete är dock inte enbart en fråga om resurser. Polisen måste också utvecklas och effektiviseras inom de resursramar som står till buds. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna arbetar fortlöpande med det.

Stockholm den 22 februari 2006

Thomas Bodström

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.