Sjuklön

En motion som Claes Västerteg från Västra Götaland och jag har skrivit tillsammans. Jag tycker egentligen att våra förslag är helt självklara, men ändå är det oerhört långt från vad våra politiska motståndare på vänsterkanten tycker.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring gällande undantag i arbetsgivarinträdet i sjuklönen i samband med sjukskrivning på grund av olyckor i samband med idrottsutövande och övriga fritidsaktiviteter.

I Sverige finns ett stort antal mindre- och medelstora företag. För dessa företag kan det vara mycket påfrestande om en av företagets anställda blir sjukskriven en längre tid.

Långtidssjukskrivningarna har under de senaste åren ökat kraftigt. Arbetsgivarna har ett stort ansvar i arbetet med att minska sjukskrivningarna i samhället. Därför är det rimligt att arbetsgivarna har ett sjuklöneansvar för att uppmuntra till förbättringar i exempelvis arbetsmiljön. Arbetsgivarinträdet bör dock endast gälla vid ”vanlig” sjukdom eller vid arbetsrelaterad frånvaro.

Många är de arbetsgivare som har betalat sjuklön på grund av att en anställd i samband med idrottsutövande skadat sig. Det kan inte vara rimligt att ett litet företag drabbas hårt på grund av att en anställd på sin fritid får en skada som leder till långtidssjukskrivning.

Sverige behöver fler företag som vågar och ges förutsättningar att växa. Därför får det inte finnas hinder som gör att företag tvekar att anställa. Arbetsgivarinträdet i sjuklönen är ett sådant hinder. Oavsett hur sjuklöneansvaret fördelas i framtiden är det min uppfattning att arbetsgivaren enbart skall betala sjuklön vid ordinära sjukskrivningar och vid arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2005

Claes Västerteg (c) Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.