Avskaffa fastighetsskatten på vindkraftverk

En motion som jag upprepar för tredje året, helt enkelt därför jag tycker att den är rätt och skatteutskottet har fel…

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avskaffa fastighetsskatten på vindkraftverk.

Motivering

Det finns en bred politisk enighet om att det krävs en energiomställning mot ett miljömässigt och långsiktigt hållbart samhälle. Vackra ord löser inga problem utan det krävs faktiska förändringar för att omställningen ska bli verklighet. Nya alternativa energiformer måste stimuleras.

Det finns många människor som är villiga att satsa på en småskalig vindkraftsutbyggnad. Problemet är att få ekonomin att gå ihop. Ett problem som borde vara rimligt enkelt att lösa är att avskaffa fastighetsskatten på vindkraftverk. Detta förslag har även Egendomsskattekommittén lagt i sitt huvudbetänkande SOU 2004:36 ”Reformerade egendomsskatter”.

Vindkraftverken klassas idag som fastighetsskattepliktiga elproduktionsanläggningar. Det borde vara mer rimligt att istället se vindkraftverken som ett inventarium som därmed inte belastas med fastighetsskatt.

Stockholm den 20 september 2005

Johan Linander (c)
Birgitta Sellén (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.